Ettepanekud seadusloomesse

EHL üks põhikirjalistest tegevustest on võtta osa töötasu alastest läbirääkimistest Eesti Vabariigi Valitsusega ning osaleda seaduste ja määruste eelnõude koostamisel.

Sotsiaalpartnerina on EHL-il soodne, seadusest tulenev õigus pidada valitsusega iga-aastaselt õpetajate töötasu alammäära puudutavaid läbirääkimisi.

Lisaks konsulteerib HTM erinevate osapooltega, sealjuures EHL-iga, seaduste ja määruste eelnõude koostamisel. Meie avaldame oma seisukohti ja arvamusi ning peame kõigi liikmete nimel kohtumisi parimate võimalike tulemuste saavutamiseks.

EHL seisukohad:

2020

Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumine valitsuserakondade poole seoses RES 2021 – 08.09.2020

EHL ettepanek haigushüvitise tasumise kohta haiguspäeva esimesest päevast – 02.09.2020

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) kooskõlastamine – 13.03.2020

Arvamus 02.04.2020 Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu „Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) 170 SE“ osas – 05.04.2020

EHL pöördumine seoses COVID-19 testimisega – 23.03.2020

EHL pöördumine seoses õpetajate töötasu tõusu vajadusega – 13.03.2020

Määruse nr 36 “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” muutmise eelnõu kooskõlastamine – 06.03.2020

Eelnõu “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus” kooskõlastamine – 05.02.2020

2019

Eelnõu  „Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord“ mitte kooskõlastamine ja ettepaneku tegemine PGSi muutmiseks – 09.09.2019

Seaduseelnõu “Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus” kooskõlastamine – 21.06.2019

Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumine valitsuserakondade poole – 27.05.2019

Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumine Riigikogu erakondade poole – 28.03.2019

Arvamuse esitamine Vabariigi Valitsuse „10. mai 2018 Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu nr 38 „Riiklike haridusstipendiumite ja –preemiate määramise tingimused ja kord muutmine“  eelnõu“ kohta – 20.02.2019

2018

Ettepanekud Haridus- ja teadusministri määruse “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” muutmiseks – 10.09.2018

Eesti Haridustöötajate Liidu seisukohad õpetajate 2019.a. töötasu alammäärade läbirääkimistel – 15.06.2018

Läbirääkimiste alustamine õpetajate 2019.a. töötasu alammäärade kehtestamiseks – 25.04.2018

Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu “Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord” kooskõlastamine märkusega – 10.04.2018

Hariduse prioriseerimine 2019-2022 eelarvestrateegias – 09.03.2018

Arvamus HTM  määruse „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord“ eelnõu kohta – 18.01.2018

2017

Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu “Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär” kohta. 18.12.17

Arvamus “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu” kohta (519 SE). 05.12.17 

Arvamus koolivaheaegade määruse muudatusettepanekule. 15.11.17 

Arvamus “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu” kohta (505 SE). 25.10.17

EHL seisukoht ja arupärimine G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis toimuva töötüli osas. 28.04.2017

Läbirääkimiste alustamine õpetajate 2018.a. töötasu alammäärade kehtestamiseks. 13.02.17 

2016

PGS ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamine. 25.11.2016

Läbirääkimiste jätkamine õpetajate 2017.a. töötasu alammäärade kehtestamiseks. 23.09.16

Arvamuse avaldamine seaduste muutmise seaduse eelnõu “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse” kohta ja ettepaneku tegemine kutseõppeasutuse seaduse muutmiseks. 23.05.16

Läbirääkimiste alustamine õpetajate 2017.a. töötasu alammäärade kehtestamiseks. 16.05.16

Opetajate avalik pöördumine valitsuse ja riigikogu poole. 05.05.2016

Hariduse prioriseerimine eelarvestrateegias. 24.03.2016

Hariduse sihtotstarbeline rahastamine. 01.04.16

Arvamuse esitamine haridusseaduse eelnõu kohta. 08.02.2016

2015

EHL arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule. 22.12.2015

EHL arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta. 01.02.2015

EHL arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta. 01.09.2015

2014

EHL arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu “Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär” kohta. 08.12.2014

EHL ettepanek kehtestada 2015.a. kutseõppeasutuse õpetaja töötasu alammäär. 22.11.2014