Kesk- ja Ida-Euroopa Võrgustik (CEENET)

CEENET-i (in. k. Central and East European Network) esimene kohtumine toimus 25. novembril 2014. aastal Viinis ETUCE erakorralise konverentsi raames. Eestit esindab võrgustiku töös EHL tegevjuht Aleksander Tiidemann.

Võrgustiku eesmärgiks on suurendada ETUCE kesk- ja ida-Euroopa piirkonna organisatsioonide koostööd, tugevdada mitmepoolset ja -tasandilist suhtlust ning toetada demokraatlike struktuuride arengut ja võimekuse suurendamist. Võrgustiku töökeelteks on inglise- ja venekeel.

CEENET-i eesmärgid on:

  • luua tihedam omavaheline EI väärtustel ja poliitikal põhinev suhtlus EI/ETUCE ja võrgustiku riikide ministeeriumide esindajatega;
  • võimaldada organisatsioonidele kontaktide, informatsiooni ja kogemuste vahetamist kesk- ja ida-Euroopa ümarlaudade ja ETUCE konverentside vahelisel ajal;
  • toetada demokraatlikke arenguid ja struktuure koos suutlikkuse kasvatamisega;
  • hõlbustada tõhusamat teabevahetust ning veenduda, et olulised uudised ning ühist huvi pakkuvad teemad saavad arutatud ning et need ka organisatsioonide endi ja ka EI/ETUCE tähelepanu pälviksid;

Mitmedki küsimused on võrgustiku seisukohalt olulised, eriti aga:

  • keskendumine Euroopa hariduse standarditele ja kvaliteetsele haridusele;
  • keskendumine töötasule ja –tingimustele;
  • keskendumine riiklikule sotsiaaldialoogile ja kollektiivläbirääkimistele.

Võrgustiku tegevused peavad üldiselt toetama EI/ETUCE tegevusplaani ning kasutama juba olemasolevaid ressursse, nt kaks korda aastas toimuv CEE ümarlaud, arengukoostöö projektid jmt.

Lae alla info CEENET-i kohta (inglise keeles)

CEENET-i deklaratsiooni on võimalik lugeda ETUCE kodulehelt (inglise keeles).