Miks kuuluda aü-sse?

Eesti Haridustöötajate Liit on ühiste eesmärkide saavutamiseks moodustatud omaalgatuslik ja vabatahtlik organisatsioon. EHL seisab kõigi haridustöötajate paremate töö- ja palgatingimuste eest ning pakub oma liikmetele erinevaid soodustusi ja toetusi.

Kes teine kui haridustöötajad ise peavad seisma hea selle eest, et õpetaja amet oleks ühiskonnas väärtustatud ning töö väärikalt tasustatud! Kui Sulle on tähtis meie elukutse väärtustamine ja oma õiguste eest seismine, siis kuulu kindlasti EHL-i ridadesse! Nii annadki oma panuse parema homse loomisesse!

Meie liige tasub olla, sest EHL:

 • osaleb haridusasutuste a/ü organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste vaheliste kokkulepete sõlmimises töötasu ja -tingimuste küsimuste lahendamiseks,
 • võtab osa töötasu alastest läbirääkimistest Eesti Vabariigi Valitsusega,
 • tutvustab töötajatele nende seaduslikke õigusi,
 • kaitseb töötajat diskrimineerimise eest tööpostil,
 • toetab töötajat vaidlustes või töötülides tööandjaga ja
 • tagab juristi abi vaidluste lahendamisel

ning usaldusisik osakonnas:

 • kaitseb töötajat tööandja omavoli eest töösuhetes,
 • aitab tagada töösuhtekindlust ja suurendada turvatunnet tööelus,
 • räägib aktiivselt kaasa tööelu korraldamisel.

Liikme eelised

 • juriidiline nõu EHL juristilt;
 • õnnetusjuhtumikindlustus;
 • osakonna aü liikmetele mõeldud ühistegevustes osalemine;
 • asutuse, linna või riigi tasandil sõlmitud kollektiivlepingus sätestatud vaid aü liikmetele laienevate hüvede nautimine;
 • õigus spetsiaalsed koolitused läbinud usaldusisiku ja liikmesliidu juhi nõule ja abile;
 • regulaarsed aü liikmele mõeldud koolitused;
 • solidaarsus ja ühtekuuluvustunne nii asutuse kui ka riigi tasandil;
 • koostööpartneritega kokkulepitud (lisa)soodustuste rakendumine.
 • töö kaotamise korral õigus taotleda toetust EHL-i töötutoetuse fondi vahenditest

Kes saab kuuluda aü-sse?

Ametiühingu liikmeteks võivad olla kõikide haridusasutuste (lasteaiad, lasteaed-koolid, põhikoolid, gümnaasiumid, ametikoolid, huvikoolid) töötajad. Oluline ei ole haridusasutuses peetav amet ega töökoormus. KOGU haridusasutuse kollektiiv võib kuuluda ametiühingusse.