Ametiühingu usaldusisik

Usaldusisik on töötaja, kelle töökollektiiv on valinud oma esindajaks suhtlemisel tööandjaga.

Usaldusisikul on tavatöötajast paremad teadmised ja seadusest tulenevad suuremad õigused, kohustused ning tagatised esindusülesannete täitmiseks. Ametiühingu usaldusisik esindab ennekõike ametiühinguliikmete huve.

See tähendab lisaks seda, et kui ametiühingu eestvedamisel sõlmitakse tööandjaga kollektiivleping, võib see sisaldada lisapunkte, mis loovad hüvesid ja tagatisi ainult ametiühinguliikmetele.

Usaldusisiku õigusteks on:

 • saada tasustatud tööst vaba aega oma ülesannete täitmiseks,
 • kasutada oma ülesannete täitmiseks tööandja ruume,
 • saada osaliselt tasustatud tööst vaba aega ametiühingukoolitustest osavõtmiseks,
 • tutvuda töökorralduse ja –tingimustega,
 • pidada ametiühingu nimel tööandjaga läbirääkimisi kollektiivlepingu vms lepingu sõlmimiseks,
 • saada tööandjalt informatsiooni töökorraldust ja –suhteid puudutavates küsimustes ning nõuda konsultatsioone õppeasutuse käekäiku ja tulevikuplaane puudutavates küsimustes,
 • kaasata tööandjaga suhtlemisel eksperte.

Täiendav kaitse koondamise eest:

 • asutuses toimuvate koondamiste korral on usaldusisikul eelisõigus jääda tööle;
 • juhul kui tööandja lõpetab usaldusisikuga töölepingu ebaseaduslikult, on temale makstav hüvitis tavatöötajaga võrreldes kahekordne;
 • töölepingu ebaseadusliku ülesütlemise korral on tööandjal kohustus usaldusisik (tema soovil) tööle ennistada;
 • usaldusisikut ei tohi vallandada selle tõttu, et ta täidab oma ülesandeid töötajate esindajana;
 • tööandjal on keelatud usaldusisikuga tööleping lõpetada kollektiivläbirääkimiste ajal.

Ametiühingu ja ametiühingu usaldusisiku tegevust reguleerib Eesti Vabariigis ametiühingute seadus. Nii töötajate kui ka ametiühingu usaldusisiku informeerimises ja konsulteerimises osalemise regulatsioon on sätestatud töötajate usaldusisiku seaduses. Kollektiivlepingu sõlmimise ja täitmise õiguslikud alused sätestab kollektiivlepingu seadus