Alates 2016. aasta märtsist on EHL liikmetele võimalus, tänu EHL ja ERGO vahelisele koostööle, liituda õnnetusjuhtumi kindlustusega!

 

Eesti Haridustöötajate Liit ja ERGO Insurance SE on sõlminud õnnetusjuhtumikindlustuse lepingu. Vastavalt nimetatud kindlustuslepingu tingimustele kindlustatakse Eesti Haridustöötajate Liidu ametiühingu liikmeid õnnetusjuhtumite vastu alljärgnevatel tingimustel:

Kindlustusandja: ERGO Insurance SE, A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316.
Kindlustusvõtja: Eesti Haridustöötajate Liit, Masina tänav 22, Tallinn 10144.
Kindlustatud isik: Eesti Haridustöötajate Liidu ametiühingu liikmed. Kindlustatu vanuseline piirang kuni 75 a (kaasa arvatud).
Soodustatud isik: Kindlustatud isik, surma korral tema pärijad.
Kindlustusliik: Õnnetusjuhtumikindlustus
Kindlustussumma: 15 000 eurot kindlustatud isiku ja kindlustusjuhtumi kohta.
 
Kindlustushüvitise liik ja valitud kindlustuskaitse
Kindlustushüvitise liik                        Hüvitispiir
Püsiva puude hüvitis                        15 000 eurot
Surmahüvitis                                     10 000 eurot
Ravikulu                                              ei ole valitud
Valuraha                                             4 000 eurot
Päevaraha                                          ei ole valitud
 
Püsiva puude hüvitist makstakse juhul, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kindlustatul tekkinud püsiv vaimne või füüsiline tervisekahjustus ehk puue. Puue on püsiv, kui kehaosa või meeleorgani funktsioon ei ole ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumist taastunud, tagamaks kehaosa või meeleorgani normaalset toimimist. Surmahüvitist makstakse juhul, kui kindlustatu on surnud kindlustusjuhtumi tagajärjel kolme (3) aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi päevast. Valuraha makstakse juhul, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kindlustatul tekkinud ajutine tervisekahjustus, mille ravi on kestnud vähemalt seitse (7) päeva. Valuraha on ühekordne hüvitis, mille suurus määratakse sõltuvalt vigastuse raskusest.
 
Kindlustuskaitse kehtib: Kindlustusleping kehtib ööpäev läbi, st kaitstud on nii töö- kui ka olmeõnnetused.
Kindlustusterritoorium: kogu maailm
Kindlustuslepingu kehtivus: kindlustuslepingu kehtivusaeg on märgitud poliisil. Kindlustuslepingu lõpetamise õigus on kindlustusvõtjal Eesti Haridustöötajate Liit.
Kindlustusjuhtumist teatamise aeg: kindlustusjuhtumi toimumisest tuleb kindlustusandjat esimesel võimalusel kirjalikult teavitada aadressil isikukahjud@ergo.ee.

Kindlustusjuhtumist saab ERGO-le teada anda kahel viisil:

Kui kahjujärgselt pöördutakse ERGO kahjukäsitluse poole, siis saab öelda, et ollakse kindlustatud Eesti Haridustöötajate Liidu lepinguga, poliis number 14241439.

NB! Kui te poliisi numbrit ei mäleta, siis ei ole see taksituseks kahjujuhtumist teatamisel. Kindlustuskaitse olemasolu ja kehtivus tuvastatakse teie isikukoodi järgi.

 
Kindlustuslepingu suhtes kehtivad tüüptingimused:
Kindlustuslepingute üldtingimused https://www.ergo.ee/files/Kindlustuslepingute_yldtingimused_EST.pdf
Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused https://www.ergo.ee/files/Onnetusjuhtumikindlustuse_tingimused_KT.0918.13.pdf
Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha ja püsiva puude hüvitiste tabel https://www.ergo.ee/files/Õnnetusejuhtumikindlustuse%20valuraha%20ja%20püsiva%20puude%20tabel_KT.0920.13.pdf
 
Kindlustusmakse inimese kohta: 10,00 eurot, kuulub tasumisele Eesti Haridustöötajate Liidule nende esitatud arve alusel.
Kindlustuslepingu sõlmimisega ei kaasne kindlustatule täiendavaid tasusid ja kulusid.
Kindlustusmakse arvestatakse võttes arvesse valitud kindlustuskaitseid ja kindlustatu riskiasjaolusid.
Kindlustusleping sõlmitakse kindlustatud isiku kasuks vastavalt ülal viidatud õnnetusjuhtumikindlustuse tingimustele ja vastavalt käesoleval lehel esitatud informatsioonile.
 
Kaebuste ja vaidluste lahendamine:
Kindlustusandja tegevuse peale võib esitada kaebuse Finantsinspektsiooni (Sakala 4, Tallinn).
Kliendil on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue kindlustusandjale ja tagada kindlustusandjale võimalus nõudele vastata. Kui klient ei ole kindlustusandja vastusega rahul, on tal võimalik pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole. Lisateave on Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehel www.eksl.ee.
Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.
Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.