Õnnetusjuhtumikindlustus

Alates 2016. aasta märtsist on EHLi liikmetel tänu EHLi ja ERGO vahelisele koostööle tagatud õnnetusjuhtumikindlustus!

Eesti Haridustöötajate Liit ja ERGO Insurance SE on sõlminud õnnetusjuhtumikindlustuse lepingu. Vastavalt nimetatud kindlustuslepingu tingimustele kindlustatakse Eesti Haridustöötajate Liidu ametiühingu liikmed õnnetusjuhtumite vastu alljärgnevatel tingimustel:

Kindlustusandja: ERGO Insurance SE, A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316.
Kindlustusvõtja: Eesti Haridustöötajate Liit, Masina tänav 22, Tallinn 10113.
Kindlustatud isik: Eesti Haridustöötajate Liidu ametiühingu liikmed. Kindlustatu vanuseline piirang kuni 75 a (kaasa arvatud).
Soodustatud isik: Kindlustatud isik, surma korral tema pärijad.
Kindlustusliik: Õnnetusjuhtumikindlustus.
Kindlustussumma: 50 000 eurot kindlustatud isiku ja kindlustusjuhtumi kohta.
 
Kindlustushüvitise liik ja valitud kindlustuskaitse
Kindlustushüvitise liik                        Hüvitispiir
Püsiva puude hüvitis                       50 000 eurot
Surmahüvitis                                    20 000 eurot
Ravikulu                                            15 000 eurot   Omavastutus 50 eurot
Valuraha                                           10 000 eurot
Päevaraha                                         ei ole valitud

Püsiva puude hüvitist makstakse juhul, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kindlustatul tekkinud püsiv vaimne või füüsiline tervisekahjustus ehk puue. Puue on püsiv, kui kehaosa või meeleorgani funktsioon ei ole ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumist taastunud, tagamaks kehaosa või meeleorgani normaalset toimimist. Surmahüvitist makstakse kolme (3) aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi päevast juhul, kui kindlustatu on kindlustusjuhtumi tagajärjel surnud. Ravikulu alusel korvatakse kindlustusjuhtumist tingitud mõistlikud ja põhjendatud ravikulud, mida ei hüvita Eesti Haigekassa. Valuraha makstakse juhul, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kindlustatul tekkinud ajutine tervisekahjustus, mille ravi on kestnud vähemalt seitse (7) päeva. Valuraha on ühekordne hüvitis, mille suurus määratakse sõltuvalt vigastuse raskusest.
 
Kindlustuskaitse kehtib: Kindlustusleping kehtib ööpäev läbi, st kaitstud on nii töö- kui ka olmeõnnetused.
Kindlustusterritoorium: kogu maailm. Ravikulu hüvitatakse ainult Eestis.
Kindlustuslepingu kehtivus: kindlustuslepingu kehtivuse aeg on märgitud poliisil. Kindlustuslepingu lõpetamise õigus on kindlustusvõtjal Eesti Haridustöötajate Liit.
Kindlustusjuhtumist teatamise aeg: kindlustusjuhtumi toimumisest tuleb kindlustusandjat teavitada esimesel võimalusel.

Kindlustusjuhtumist saab ERGO-le teada anda kahel viisil:

Kui kahjujärgselt pöördutakse ERGO kahjukäsitluse poole, siis tuleb öelda, et ollakse kindlustatud Eesti Haridustöötajate Liidu lepinguga, poliis number 26595771.

NB! Kui te poliisi numbrit ei mäleta, siis ei ole see taksituseks kahjujuhtumist teatamisel. Kindlustuskaitse olemasolu ja kehtivus tuvastatakse teie isikukoodi järgi.

 
Kindlustuslepingu suhtes kehtivad tüüptingimused:
Kindlustuslepingute üldtingimused https://www.ergo.ee/files/Kindlustuslepingute_yldtingimused_EST.pdf
Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused https://www.ergo.ee/files/Onnetusjuhtumikindlustuse_tingimused_KT.0918.13.pdf
Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha ja püsiva puude hüvitiste tabel https://www.ergo.ee/files/Õnnetusejuhtumikindlustuse%20valuraha%20ja%20püsiva%20puude%20tabel_KT.0920.13.pdf
 
Kindlustusmakse inimese kohta: 15 eurot, kuulub tasumisele Eesti Haridustöötajate Liidule nende esitatud arve alusel.
Kindlustuslepingu sõlmimisega ei kaasne kindlustatule täiendavaid tasusid ja kulusid.
Kindlustusmakse arvestatakse võttes arvesse valitud kindlustuskaitseid ja kindlustatu riskiasjaolusid.
Kindlustusleping sõlmitakse kindlustatud isiku kasuks vastavalt ülal viidatud õnnetusjuhtumikindlustuse tingimustele ja vastavalt käesoleval lehel esitatud informatsioonile.

Kaebuste ja vaidluste lahendamine:
Kindlustusandja tegevuse peale võib esitada kaebuse Finantsinspektsiooni (Sakala 4, Tallinn).
Kliendil on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue kindlustusandjale ja tagada kindlustusandjale võimalus nõudele vastata. Kui klient ei ole kindlustusandja vastusega rahul, on tal võimalik pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole. Lisateave on Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehel www.eksl.ee.
Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.
Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.