EHL volikogu otsusega on EHL liikmeks olemise tasu 1% liikme igakuisest sissetulekust. Sealjuures tasub teada, et 1%-line liikmemaks (nt 1% õpetaja miinimumtöötasust 2016.a.-l on 9,58€) on jaotatud liidu erinevate tasandite vahele järgmiselt:

Liikmemaks

EHL-le jääva 0,25%-ga me:

 • osaleme haridus­asutuste a/ü organisat­sioonide ja kohalike oma­valitsuste vaheliste kokkulepete sõlmi­mises tööaja, töötasu jt küsimuste lahendamiseks;
 • võtame osa töötasu alastest läbirääkimistest Eesti Vabariigi Valitsusega;
 • osaleme seaduste ja määruste eelnõude koostamisel;
 • korraldame oma liikmetele seminare ja koolitusi;
 • anname juriidilisi konsultatsioone;
 • jagame infolehtede ja maililisti vahendusel mitmesugust teavet;
 • abistame töökoha kaotanud liikmeid täiendava abirahaga;
 • korraldame üleriigilisi küsitlusi pedagoogide töötasustamise, töötingimuste jms kohta;
 • korraldame oma liikmetele seaduslike huvide toetuseks vajadusel protesti­aktsioone;
 • abistame oma liikmesorganisatsioone nende põhi­kirjaliste ülesannete täitmisel, annab õigusalast nõu ning metoodilist abi;
 • korraldamine koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga Aasta Õpetaja konkurssi;
 • osaleme koos Eesti Koolispordi Liiduga pedagoogidele spordivõistluste korraldamisel.