Liikmemaks

EHL volikogu otsusega on EHL liikmeks olemise tasu 1% liikme igakuisest sissetulekust. Sealjuures tasub teada, et 1%-line liikmemaks on jaotatud liidu erinevate tasandite vahele järgmiselt:

EHL-le jääva 0,25%-ga me:

 • osaleme haridus­asutuste a/ü organisat­sioonide ja kohalike oma­valitsuste vaheliste kokkulepete sõlmi­mises tööaja, töötasu jt küsimuste lahendamiseks;
 • võtame osa töötasu alastest läbirääkimistest Eesti Vabariigi Valitsusega;
 • osaleme seaduste ja määruste eelnõude koostamisel;
 • korraldame oma liikmetele seminare ja koolitusi;
 • anname juriidilisi konsultatsioone;
 • jagame infolehtede ja meililisti vahendusel mitmesugust teavet;
 • abistame töökoha kaotanud liikmeid täiendava abirahaga;
 • korraldame üleriigilisi küsitlusi pedagoogide töötasustamise, töötingimuste jms kohta;
 • korraldame oma liikmetele seaduslike huvide toetuseks vajadusel protesti­aktsioone;
 • abistame oma liikmesorganisatsioone nende põhi­kirjaliste ülesannete täitmisel, anname õigusalast nõu ning metoodilist abi;
 • korraldamine koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga Aasta Õpetaja galat;
 • toetame MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool, õpetajaks õppivate tudengite organisatsiooni Noore Õpetaja Huviklubi, Eesti Koolispordi Liidu ja Eesti Õpetajate Meeskoori tegevust;
 • omame liikmesust Euroopa (ETUCE) ja seeläbi maailma õpetajate esindusorganisatsioonis (Education International), sh esindame õpetajaid rahvusvahelisel tasandil, osaleme komiteede ja töögruppide töös, võtame osa rahvusvahelistest projektidest ning anname oma panuse Euroopa tasandi haridusalasesse sotsiaaldialoogi ja õigusloomesse.