EHL

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on iseseisev omaalgatuslik ametiühinguorganisatsioon, mille tegevus rajaneb demokraatial, sõltumatusel ning iseseisval otsustamisel, juhtimise kollegiaalsusel ja tegevuse avalikustamisel. EHLi eesmärgiks on ühistegevuse kaudu oma liikmeskonna töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike ning sotsiaalsete huvide ning õiguste esindamine ja kaitsmine. EHL on loodud vabatahtlikult ühinenud haridustöötajate regionaalsetel alustel moodustatud ametiühingu organisatsioonidest ja ühendustest (liikmesliitudest).

EHL moodustati 3. aprillil 1990.aastal Eesti haridustöötajate ametiühingute maakonna- ja linnaliitude poolt ühistegevuse korraldamiseks.

EHL osaleb haridusasutuste a/ü organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste vaheliste kokkulepete sõlmimises töö, töötasu, töötingimuste jt küsimuste lahendamiseks. EHL võtab osa töötasu alastest läbirääkimistest Eesti Vabariigi Valitsusega.

EHL pakub oma liikmetele:

  • üleriigilisi koolitusi ja seminare;
  • juriidilisi konsultatsioone,
  • infolisti vahendusel mitmesugust teavet,
  • igakülgset nõu ning abi nii kohalikul kui ka üleriigilisel tasandil;
  • töökoha kaotanud liikmetele täiendavat töötutoetust.

Samuti osaleb EHL seadus- ja määruseelnõude koostamisel, korraldab üleriigilisi küsitlusi õpetajate töötasustamise, töötingimuste jms kohta vajadusel ettepanekute esitamiseks võimu- ja valitsusorganitele olukorra parandamiseks, korraldab oma liikmetele seaduslike huvide toetuseks vajadusel protestiaktsioone, korraldab koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga Aasta Õpetaja konkurssi, osaleb koos Eesti Koolispordi Liiduga pedagoogidele spordivõistluste korraldamisel, finantseerib osaliselt Eesti Õpetajate Meeskoori, toetab algatust “Alustavat õpetajat toetav kool” jpm.

EHL liikmesliitude üheks põhiülesandeks on kollektiivlepingute sõlmimise kaudu parendada oma liikmete töö-, töötasu-, ja puhkusetingimusi, juhendada ning suunata haridusasutuste aü organisatsioonide tööd.