Struktuur ja juhtimine

 

EHL on asutatud vabatahtlikult ühinenud haridustöötajate regionaalsetel alustel moodustatud ametiühingu organisatsioonidest ehk liikmesliitudest, mis on omakorda moodustatud piirkondlikel alustel koondunud haridusasutuste ametiühingutest ehk osakondadest. Igas osakonnas on aü usaldusisik. Vastavalt liikmesliidu põhikirjadele moodustub liikmesliidu juhtimis- ja esindusorgan ehk volikogu üldjuhul piirkonna osakondade usaldusisikutest. Liikmesliidu volikogu pädevusse kuulub muuhulgas juhatuse esimehe, esimehe asetäitja ja liikmete valimine. Liikmesliidu juhatus esindab liikmesliitu ning juhib selle tegevust volikogude vahelisel perioodil.

EHL-i volikogu koosneb liikmesliitude juhatuste esimeestest. Volikogu valib kuni seitsme liikmelise juhatuse, mida juhib EHL esimees. Perioodil 2021-2025 on EHL esimees Reemo Voltri (Tartu Maakonna HAÜ).

Juhtimine

Üldkoosolek on EHL-i kõrgeimaks organiks. Üldkoosoleku olulisimaks pädevuseks on EHL-i põhikirja ja arengukava kinnitamine ja volikogu moodustamine.

Volikogu on juhtimis- ja esindusorgan üldkoosolekute vahelisel perioodil, mis muuhulgas kinnitab EHL-i tegevuskava, valib juhatuse ja revisjonikomisjoni, kinnitab eelarve ning otsustab EHL tegevusega seotud olulisemaid küsimus.

Juhatus organiseerib EHL tegevust volikogude vahelisel perioodil.

Revisjonikomisjon teostab EHL-i asjaajamise ning finantsmajandusliku tegevuse üle kontrolli.