Lühidalt kavandatavast streigist

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on kommunikeerinud oma volikogu (01.12.2023) otsust, et alates 22. jaanuar 2024 a. toimub haridustöötajate tähtajatu streik. Streigiga liitumine on vabatahtlik otsus, samuti on streikijatel õigus otsustada kui kaua konkreetselt nende asutus streigil osaleb. Täpsemalt selgitame neid nüansse veel lähiajal. Mis on aga oluline – streigiteadet ei ole veel saadetud haridusasutuste pidajatele. Streigiteade saadetakse kaks nädalat enne streigi algust, nii nagu kollektiivse töötüli lahendamise seadus ette näeb. Streigiteate väljasaatmise järgselt peavad streigis osalevad asutused valima streigijuhi, kes jääb kontaktiks EHL-i kui streigi korraldajaga. Nemad on kontaktisikuks ka oma asutuse juhtkonnale.  

On võimalik, et valitsus võtab enne streigi algust vastu lisaeelarve, leides raha viimase EHL kompromissettepaneku mahus. Sel juhul langeb ära ka tarvidus streik välja kuulutada. Samuti on meie jaoks oluline selge sõnum valitsuselt, et haridus-ja teadusminister saab volitused alustada kollektiivlepingu sõlmimiseks läbirääkimisi. EHL on jätkuvalt oma seisukoha juures, et alushariduse õpetajate palk peab jääma seotuks üldhariduskoolide õpetajate palkadega nagu ka kutsehariduse õpetajate palgad peavad tõusma samas mahus üldhariduse õpetajate palkadega. Sellest oleme rääkinud ka see aasta toimunud üldhariduse õpetajate töötasu alammäära läbirääkimistel ning kindlasti soovime konkreetsemalt edasi minna järgmisel aastal.

Erinevad riiklikud instantsid on edastanud informatsiooni, justkui koolieelsed lasteasutused ja kutseõppeasutused ei saa streigil osaleda. Ka osad kohalikud omavalitsused on seda arvamust innukalt võimendanud. Olles konsulteerinud juristidega, oleme endiselt seisukohal, et osaleda saavad ka need mainitud haridusasutused. Olenemata õigusselguse saamisest selle küsimuses, on üks väga selge –  koolieelsete lasteasutuste ja kutseõppeasutuste töötajad saavad osaleda toetusstreigis kestusega kuni kolm päeva. Toetusstreik on eraldi streigi liik, mille korraldamiseks ei ole vaja läbida eraldi läbirääkimiste menetlust. Toetusstreigil saavad osaleda ka näiteks teised ametiühingud väljendamaks solidaarsust haridustöötajatele. Samuti on levitatud väidet, justkui tohiks streikida ainult töökohal viibides. Meie seisukoht on, et selline seaduste tõlgendus on eksitav. Oleme selles osas pöördunud õigusliku hinnangu saamiseks nii Ametiühingute Keskliidu kui ka õiguskantsleri poole.

EHL annab endast parima, et seista haridustöötajate eest, tehes seda korrektselt ja järgides seadusi. Kui keegi survestab inimesi streigil mitte osalema, või lausa keelab seda, siis palun andke sellest meile kohe teada! Selline tegevus on seadusevastane. Palume seda infot ja kogu e-kirja jagada ka oma ühingutes.

Küsimuste või murede korral võtke meiega julgelt ühendust!

Eesti Haridustöötajate Liit

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks