Lepitusettepaneku tagasilükkamine                                                        

Alljärgnev on EHL ametlik vastuskiri riiklikule lepitajale:

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) tänab Teid 17.11.23 saadetud töötüli lahendamise lepitusettepaneku eest, aga me ei saa sellega nõustuda ja sellisel kujul ei ole meile see vastuvõetav.

EHLi volikogu 17.11.23 toimunud erakorraline koosolek arutas Teie poolt saadetud lepitusettepanekut ja otsustas selle sellisel kujul tagasi lükata alljärgnevatel peamistel põhjustel:

  • Esiteks eeldaks töötasu alammäära kehtestamine üksnes kvalifikatsiooninõuetele vastavatele õpetajatele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmist;
  • Teiseks puudub ettepanekus viide kollektiivlepingu sõlmimiseks ehk garantii järgnevate aastate töötasu tõusuks, mis võimaldaks edaspidi keskenduda ka teistele põletavatele murekohtadele haridusvaldkonnas;
  • Kolmandaks peab EHL väga oluliseks, et ka edaspidi säiliks alushariduse õpetajate palga sidusus kooliõpetajate töötasu alammääraga ning see kajastuks ka kokkulepetes;
  • Neljandaks on ettepanekus viidatud palgatõus (arvutuslikult 4,3%) üksnes veidi üle poole meie poolt haridusministrile tehtud õpetajate alammäära 8% tõusu kompromissettepanekust. EHL esmane pakkumine läbirääkimistel oli 11%, mis tagaks jõudmise 2024 a. prognoositava riikliku keskmise palgani ja paneks aluse järgmistel aastatel jõudmise 120% Eesti keskmisest nagu näeb ette ka koalitsioonilepe.

Toimunud palgaläbirääkimiste käigus haridus- ja teadusministriga oleme välja pakkunud mitmeid kompromissvariante. Pakkusime isegi seda, et 2024. aasta palgakasv oleks tagasihoidlikum, kui sellega koos sõlmitakse kollektiivleping, millega on õpetajate palga normaliseerumine aastaks 2027 garanteeritud. Õpetajate palkade stabiilne konkurentsivõimelisus võimaldaks rohkem tähelepanu suunata ka teistele haridusvaldkonna probleemidele. Praegu meile esitatud lepitusettepanek ei sisalda aga selliseid garantiisid.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks