EHL soovib loodavalt valitsuskoalitsioonilt otsustavust

EHL saatis 10. märtsil loodava valitsuskoalitsiooni erakondade esimeestele järgmise kirja:

Kaja Kallas, Reformierakonna esimees

Lauri Hussar, Erakonna Eesti 200 esimees

Lauri Läänemets, Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees

Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumine koalitsiooniläbirääkijate poole

Lugupeetud tulevase valitsuse erakondade juhid!

Pöördun teie poole Eesti õpetajate esindusorganisatsiooni Eesti Haridustöötajate Liidu nimel.

Käimas on järgmiseks neljaks aastaks Eesti Vabariigi valitsuskoalitsiooni moodustamise läbirääkimised. Kogu ühiskond jälgib seda protsessi pingsalt ja looturikkalt, et Eesti riik ja rahvus ka tulevikus kestaks ja õitseks. Selle põhieeldus on Eestis jätkuvalt väga hea hariduse saamine ning andmine. Kui Eesti rahvas on hästi haritud, siis saab ka meie majandus õitseda ning kogu ühiskonna rahulolu kasvada.

Praegu on Eestis saadav haridus veel väga hea, kuid vaadates meie õpetajate vanuselist koosseisu ja väga väikest noorte õpetajate juurdekasvu, on senise väga hea hariduse jätkumine Eestis suure küsimärgi all.

Ametist lahkuv valitsus on teinud olulisi samme, et Eesti õpetaja oleks väärtustatud ja mõistlikult tasustatud. Oleme eesmärgile mõnevõrra lähemale jõudnud. Enamik parteisid on enne eelmisi ja ka seekordseid Riigikogu valimisi sõnastanud eesmärgina tõsta õpetajate töötasu konkurentsivõimeliseks.

(SDE: Tagame õpetajate miinimumpalga vähemalt 130% eelneva aasta Eesti keskmisest palgast. E200: Investeerime alus- ja üldharidusse igal aastal 250 miljonit eurot lisaraha. Selle eest kindlustame õpetajate palgatõusu, lahendame õpetajate ja tugispetsialistide järelkasvu. Juba järgmisel aastal peab hea kooliõpetaja saama 3000 eurot palka.
RE: Õpetajad kui magistrikraadiga spetsialistid peavad saama konkurentsivõimelist palka.)

Eesti õpetaja on magistriharidusega spetsialist. Seega peab Eesti õpetaja töötasu olema Eestis kõrgharidusega spetsialistide töötasuga vähemalt võrdne. Eestis on kõrgharidusega spetsialistide töötasu riigi keskmisest töötasust ligikaudu 20% kõrgem. Paraku eelmistel valitsemisperioodidel seda palgaeesmärki ei saavutatud.

Lisaks on Eesti üks väheseid riike maailmas, kus kogenud ja ennast arendanud õpetaja ning algaja ja/või isegi ilma kvalifikatsioonita õpetaja saavad sama palju palka. Väga oluline on õpetajate esindusorganisatsiooni kaasates kiiresti välja töötada õpetaja karjäärimudel ning selle rakendamiseks ka raha eraldada. Praeguse rahastussüsteemi puhul antakse omavalitsusele iga õpetaja ametikoha kohta õpetaja töötasu alammäärale lisaks ainult 17,1%. Nii ei ole mitte kuidagi võimalik haridustöötajate palku diferentseerida ega mõistlikult tasustada klassijuhataja tööd, mis saab aasta-aastalt aina suurema tähenduse.

(SDE: Arendame välja õpetaja karjäärimudeli ja kujundame palgadünaamika õpetaja karjääri jooksul. Eraldame õpetajate karjäärimudeli toetamiseks täiendava palgavahendite puhvri 25% palgafondist. Väärtustatakse senisest enam klassijuhatajatööd. Õpetajatele on tagatud klassijuhataja töö eest vääriline töötasu.

E200: Juba järgmisel aastal peab hea kooliõpetaja saama 3000 eurot palka. Selleks suurendame koolide palgafondi mahtu, mis võimaldab maksta kõrgemat tasu väga hea professionaalse tasemega õpetajatele. Loome haridustöötajate karjäärimudelid koos asjakohase koormusarvestuse ja palgamudeliga.
RE: Õpetajate karjäärimudel peab tagama vähemalt 25% palgaerinevuse sama õppeasutuse sees.)

Alltoodud tabelis on ülevaade, kuidas õpetaja töötasu miinimum on võrreldes riigi keskmise palgaga viimastel aastatel muutunud.

AastaRiigi keskmine palk (€)Õpetaja töötasu alammäär (€)Õpetaja töötasu alammäära suhe riigi keskmisse palka (%)õpetaja keskmine võrreldes kõrgharidusega töötajate keskmisega %Õpetaja töötasu alammäära suhe kõrgharidusega töötajate keskmisse palka (%)Õpetaja palga alammäära tõusu %
20201448131590,888,675,75,2* raha juurde 2,5%
20211549131584,982,870,70,0
20221718141282,280,168,57,4
20231845174994,892,579,023,9

Lähtudes uut koalitsiooni moodustavate erakondade valimislubadustest ja Eesti õpetajaskonna kriitilisest seisust, ootame, et antud lubadused saaksid kindlasti kajastatud sõlmitavas koalitsioonilepingus ning hariduse ees seisvad probleemid oleks valitsuse prioriteedid, mis ka hiljemalt selle parlamendi ajal ellu viiakse. Õpetajaameti väärtustamine oleks tugev ja vajalik sõnum noortele. Tähtis on tõsta juba järgmisel aastal õpetajate töötasu miinimum võrdseks kõrgharidusega töötajate keskmise kuupalgaga, mis on järgmisel aastal prognoositavalt ligikaudu 2300 eurot. Järgnevatel aastatel on oluline seda hoida kõrgharidusega töötajate keskmise palgaga võrdsel tasemel (20% riigi keskmisest kõrgem). Me peame jõudma lähiajal olukorda, kus õpetaja töö on ihaldusväärne ning meie ametisse on konkurents.

Kui selle eesmärgini ei suuda valitsus jõuda aastal 2024, siis on kindlasti oluline, et koalitsioonileping ja sügisel paika pandav riigieelarve strateegia (RES) näitaks selgelt, milliste sammudega eesmärgini plaanitakse jõuda.

Kindlasti on tähtis, et ka edaspidi säiliks lasteaiaõpetajate palga sidusus kooliõpetajate töötasu miinimumiga ning see kajastuks ka koalitsioonilepingus ja tegevuskavades.

(SDE: Seome lasteaiaõpetaja, huvihariduskoolide õpetajate ja noorsootöötajate palga õpetajate palgakasvu kokkuleppega ning maksame selleks omavalitsustele piisavat riigitoetust.
E200: Hoolitseme selle eest, et lasteaiaõpetajate ja huvihariduse õpetajate palgad suureneks samas suurusjärgus.)

Eesti õpetaja keskmine vanus on maailmas üks kõrgemaid ja pärast kooli tööle suundumist on nelja aasta pärast pooled õpetajad koolitöölt paraku lahkunud. Õpetajate vaimse tervise hoidmise nimel tuleb vältimatult nende töökoormusele tähelepanu pöörata.

(SDE: Toetame õpetaja turvalisust koolis, tema vaimset tervist ning seame koostöös ametiühingutega piiri õpetaja töökoormusele. • Seame sisse õpetaja tasustatud vaba semestri enesetäiendamise eesmärgil. • Kahekordistame vastuvõttu õpetajate ja tugispetsialistide koolitamiseks ja loome õppijatele stipendiumid.

E200: Pöörame eritähelepanu õpetajate järelkasvu probleemi lahendamisele.

RE: Loome õpetajatele ja koolijuhtidele regulaarse supervisiooni võimaluse sarnaselt sotsiaalvaldkonnas töötavate spetsialistidega ning mentorlussüsteemi alustavatele koolijuhtidele ja õpetajatele.)

Me peama jääma targaks rahvaks ja selleks on meil vaja kvalifitseeritud, motiveeritud ja võimekaid õpetajaid.

Asjalikku koostööd soovides

/allkirjastatud digitaalselt/

Reemo Voltri

Eesti Haridustöötajate Liidu esimees

Väljavõtted koalitsioonierakondade valimisprogrammidest:

Reformierakond:

Õpetaja keskmine palk peab olema vähemalt 120% riigi keskmisest palgast.

Õpetajad kui magistrikraadiga spetsialistid peavad saama konkurentsivõimelist palka. Selleks, et tõsta õpetajaameti prestiiži, peavad haridusvaldkonna osapooled leppima kokku hariduseelarvete kujundamise ning õpetajate tasustamise põhialustes. Õpetajate karjäärimudel peab tagama vähemalt 25% palgaerinevuse sama õppeasutuse sees.

Eesti 200:

Hariduse ja teaduse valdkonnas viime valitsemisperioodil ellu järgmised sammud:

  • Investeerime alus- ja üldharidusse igal aastal 250 miljonit eurot lisaraha. Selle eest kindlustame õpetajate palgatõusu, lahendame õpetajate ja tugispetsialistide järelkasvu, viime ellu ühtse Eesti kooli reformi ja tagame väga hea hariduse igas Eesti piirkonnas.
  • Juba järgmisel aastal peab hea kooliõpetaja saama 3000 eurot palka. Selleks suurendame koolide palgafondi mahtu, mis võimaldab maksta kõrgemat tasu väga hea professionaalse tasemega õpetajatele. Hoolitseme selle eest, et lasteaiaõpetajate ja huvihariduse õpetajate palgad suureneks samas suurusjärgus.
  • Loome haridustöötajate karjäärimudelid koos asjakohase koormusarvestuse ja palgamudeliga. Pöörame eritähelepanu õpetajate järelkasvu probleemi lahendamisele.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond:

3. TARK JA ETTEVÕTLIK RAHVAS

3.1. Eesti haridussüsteem on maailmatasemel ja võrdseid võimalusi loov. Eesti haridussüsteemi südames seisavad õpilane ja õpetaja. Iga õpetaja kasvatab meie uut põlvkonda, annab edasi teadmisi, oskusi ja väärtusi. Iga õpetaja on kulda väärt ning tema töö peab olema vääriliselt tasustatud. Kvaliteetne haridus koos vajalike tugiteenustega kõigis Eesti lasteaedades ja koolides, sõltumata pere majanduslikust olukorrast, annab lastele tulevikuks ühesuguse stardipositsiooni.

Tagame õpetajate miinimumpalga vähemalt 130% eelneva aasta Eesti keskmisest palgast.

Tagame igale lapsele lasteaialapsest gümnaasiumiõpilaseni ühe tasuta huviringi.

Tagame tasuta lasteaiakoha igale lapsele, toetame riigi poolt lasteaialaste toiduraha kulusid analoogselt koolitoiduga ning pakume investeerimistoetust lasteaiahoonete ehitamisel ja renoveerimisel.

Seome lasteaiaõpetaja, huvihariduskoolide õpetajate ja noorsootöötajate palga õpetajate palgakasvu kokkuleppega ning maksame selleks omavalitsustele piisavat riigitoetust.

Varustame haridusasutused tugispetsialistidega, makstes tugispetsialistidele 150% ning erirühmade õpetajatele 130% õpetaja miinimumtöötasust.

Arendame välja õpetaja karjäärimudeli ja kujundame palgadünaamika õpetaja karjääri jooksul. Eraldame õpetajate karjäärimudeli toetamiseks täiendava palgavahendite puhvri 25% palgafondist.

Toetame alustavat õpetajat ning pakume talle lisatuge, mentorlust ja õppematerjale ning lisaressurssi koolidele, et ta saaks töötada mõistliku koormusega.

Väärtustatakse senisest enam klassijuhatajatööd. Õpetajatele on tagatud klassijuhataja töö eest vääriline töötasu.

Toetame õpetaja turvalisust koolis, tema vaimset tervist ning seame koostöös ametiühingutega piiri õpetaja töökoormusele.

Seame sisse õpetaja tasustatud vaba semestri enesetäiendamise eesmärgil.

Kahekordistame vastuvõttu õpetajate ja tugispetsialistide koolitamiseks ja loome õppijatele stipendiumid.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks