EHLi jurist: tööandjal ei ole õigust ametiühingu tegevusse sekkuda

❓ Kuidas ametiühingutööd haridusasutuses korrektselt korraldada?
EHLi jurist Külli Kröönström vastab:
🔰 Ametiühingu seaduse § 2 lg 1 kohaselt on ametiühing iseseisev omaalgatuslik ja vabatahtlik isikute ühendus, mille eesmärk on töötajate töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine. See tähendab, et tööandjal ei ole õigust ametiühingu tegevusse sekkuda. Tööandjal ei ole õigust teha ettekirjutusi, kui tihti ametiühing võib koguneda. Ametiühingul on õigus koguneda nii palju, kui ta soovib. Tööajast ja töökohustustest peavad ka ametiühingu liikmed siiski kinni pidama. Arusaadavalt oma vabast ajast on igaühel õigus teha, mida ta soovib.
🔰 Kui ametiühingu liikmed soovivad asju arutada tööajast, siis siin rakenduvad võlaõigusseaduse §-des 6 ja 7 toodud hea usu ja mõistlikkuse põhimõtted. See tähendab, et kui ametiühingu liikmed käituvad heas usus ja mõistlikult, nende kogunemised tööajast on korraldatud viisil, et tööülesannete täitmine parimal võimalikul moel ei kannata, näiteks on korraldatud asendused, kogunemised toimuvad kohase sagedusega jne, siis tööandjal ei tohiks olla põhjust kurta. Need kogunemised tuleks tööandjaga kokku leppida.
🔰 Ametiühingu seaduse § 20 lg 1 punkti 2 kohaselt on tööandja kohustatud andma vähemalt kord kuus ruumi ametiühinguürituste läbiviimiseks ja lubama neile üritustele ühingu, asutuse või muu organisatsiooni ametiühingu liikmeid, samuti teisi ametiühingute kutsutud isikuid. Ametiühingu poolt väljastpool ühingut, asutust või muud organisatsiooni kutsutud isikute osavõtust tuleb eelnevalt tööandjale teatada.
🔰 Ametiühingu seaduse § 20 lg 1 punkti 3 kohaselt on tööandja kohustatud võimaldama ametiühingu liikmele ametiühingu poolt esitatud kirjalike kutsete alusel aastas vähemalt viis tööst vaba päeva osalemiseks ametiühingu korraldataval koolitusel või ametiühingute organite töös tingimusel, et sellega ei kaasne olulisi takistusi tööandja tegevuses. Selle punkti alusel antavatel tööst vabadel päevadel säilitatakse töötajale tema keskmine palk kahe päeva eest aastas.
🔰 Tööandja infosüsteeme tohib kasutada ainult tööandja määratud korras. Kui tööandja keelab oma infosüsteemide kaudu edastada ametiühingu teated, siis ei tohi seda teha. Tööandjale võib küll selgitada, et ametiühing tegutseb muu hulgas ka selle nimel, et töö oleks ladusamalt korraldatud, et täidetud oleks töökeskkonnanõuded jne. Soovitatav on koostada ametiühingu liikmete erameiliaadresside list, mille kaudu saab ametiühingu teateid edastada.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks