Täna jätkuvad palgaläbirääkimised

Eesti Haridustöötajate Liidu seisukohad õpetajate 2023. aasta töötasu alammäärade läbirääkimistel

EHL taotleb 2023. aastal õpetaja töötasu alammääraks 1845 eurot. See on võrdne Eesti Vabariigi prognoositava keskmise töötasuga aastal 2023.

Eesti õpetaja on magistriharidusega spetsialist. Paraku on õpetajate töötasu Eestis praegu oluliselt väiksem kui teiste kõrgharidusega töötajate keskmine töötasu. Teadaolevalt on Eestis kõrgharidusega spetsialistide keskmine töötasu riigi keskmisest töötasust ligikaudu 20% kõrgem.

Oleme kahjuks jõudnud olukorda, kus ligi 20% õpetajatest ei vasta seadusega nõutud kvalifikatsiooninõuetele ning see osakaal aasta-aastalt suureneb. Paratamatu tagajärjena Eesti hariduse kvaliteet langeb.

Oleme palgatemaatika näitlikustamiseks välja toonud viimaste aastate lõikes seosed Eesti Vabariigi keskmise töötasu ja õpetajate töötasu miinimumi vahel ning õpetajate arvestusliku keskmise ja kõrgharidusega töötajate keskmise töötasu vahel:

AastaRiigi keskmine töötasu (€)Õpetaja töötasu alammäär (€)Õpetaja töötasu alammäära suhe riigi keskmisesse (%)Õpetaja keskmise töötasu suhe riigi kõrgharidusega septsialistide keskmisesse (%)
2018131411508887,5
2019140712508988,8
2020144813159188,6
2021154913158582,8
2022171814128280,1

Nagu tabelist näha, lähenes õpetajate töötasu alammäär eelnevatel aastatel tagasihoidlike sammudega riigi keskmisele töötasule kuni aastani 2020. Aastal 2021 langes õpetajate töötasu järsult võrreldes riigi keskmise palgaga. Arvestades ka praegust ehmatavat üle 20% suurust inflatsiooni, on ainumõeldav väärtustada õpetaja ametit just töötasu tõstes. Sellest vajadusest on ju ometi ammu räägitud.

Riigi senine õpetajate palgapoliitika ei ole jätkusuutlik eelkõige õpetajate praegust vanuselist struktuuri silmas pidades. Reaalsus on see, et 54% õpetajaskonnast on üle 50-aastased ning koolidel on üha raskem õpetajaid leida. Noorte seas on huvi õpetajaameti vastu väike. Vähese huvi põhjus on see, et õpetaja palk ei ole võrreldes teiste kõrgharidust nõudvate töökohtade palkadega konkurentsivõimeline. Õpetajate töötasu miinimum on teistest kõrgharidust nõudvate ametikohtade palkadest isegi 1/3 võrra väiksem.

Riigikogu kultuurikomisjon on saatnud seoses õpetajate järelkasvu ja õpetajaameti väärtustamisega oma soovitused EV valitusele. Nendes soovitustes nimetatakse ühe olulise eesmärgina tõsta õpetajate töötasu konkurentsivõimeliseks, st keskmiselt 1,4-kordseks võrreldes riigi keskmisega.

Kutsume valitsust üles tegema konkreetse tegevuskava, et õpetajate palgaprobleem senisest pikemaajaliselt lahendada, ja see kava riigieelarve strateegias ka fikseerida. Siinkohal tuleb teravalt meeles hoida hetkeseisu: Eesti riik on õpetajate järelkasvu kriisis ja olukord ei näita paranemise märke, pigem vastupidi. Kõigile õpetajatele, aga eelkõige potentsiaalsetele uutele õpetajatele tuleb anda tuleviku suhtes kindlus ning perspektiiv, et õpetaja saab professionaalse arengu kaudu oma sissetulekut mõjutada. Praegu see perspektiiv puudub.

Tulenevalt enneolematult kõrgest inflatsioonist ja õpetajate järelkasvu tõsisest kriisist teeme järgmised ettepanekud:

  1. Tõsta alates 2023. aasta jaanuarist õpetajate töötasu miinimum 1845 euroni.
  2. Koostöös EHLiga välja töötada õpetaja karjäärimudel ja leida raha, et see võimalikult kiiresti ellu rakendada.
  3. Leida võimalus tasustada õpetajate lisatööd, mis on seotud Ukrainast tulnud õpilaste õpetamisega.

AastaRiigi keskmine palk (€)Õpetaja töötasu alammäär (€)Õpetaja töötasu alammäära suhe riigi keskmisse palka (%)Õpetaja arvestuslik keskmine töötasu*(€)Õpetaja keskmise töötasu suhe riigi keskmisse palka (%)
20201448131590,81540106
20211549131584,9154099
20221718141282,2165396,2
20231845167590,82014109,1
202419371937100,02421125,0

EHLil on hea meel tõdeda, et on rakendunud lasteaiaõpetajate töötasu järeleaitamise meede. Tänu sellele meetmele on lasteaiaõpetajate töötasud saavutanud ametile väärilise taseme ning on mõneks ajaks seotud kooliõpetajate töötasuga. Peame väga oluliseks, et see meede jätkuks ka järgnevatel aastatel.

Eelmainitu valguses soovime, et kehtestataks töötasu alammäärad ka kutsehariduse õpetajatele. Selleks tuleb kutseharidusasutuste pidajatel (enamasti on see riik) astuda läbirääkimistesse Eesti Haridustöötajate Liidu kui õpetajate esindusorganisatsiooniga, et sõlmida üleriigilised kollektiivlepingud. Nende kollektiivlepingutega lepitaks kokku töötasustamise alused ning tööaja jaotumine kutseharidusasutustes.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks