EHL jagab EHL30 juubelisündmuse korraldamise toetust

TÄHISTAME EHL30 JUUBELISÜNDMUST TEISITI 

EHL tähistab tänavu oma 30. aastapäeva. Uus aeg on seadnud uued kombed. Seetõttu ei korralda me suurejooneliselt EHL30 konverentsi ega Juubelituuri. Soovides siiski meeles pidada kaasteelisi ja tähistada olulist aastaringi võimalikult paljudega, siis jagab EHL maakondlikele liikmesliitudele EHL-i juubelisündmuse korraldamise toetust. 

EHL-i esimees Reemo Voltri selgitab idee tagamaid: “Tänane aasta on tõesti toonud üllatusi ning pannud ka tulevast poolaastat teisiti planeerima. See aga ei vähenda ametühingu soovi jätkuvalt tunnustada oma liikmeid ning olla kohal ka kõige pisemates esindusliitudes ja kaugemates paikades.” 

Küll peetakse Voltri sõnul ka juubelisündmust korraldades silmas osalejate piirarvu. “Aga ma loodan, et seda kitsendust leevendab võimalus maakondlikel esindustel endil luua oma piirkonna jaoks meeldejääv juubelisündmus ning anda edasi EHL-i juubeliõnnitlused nii paljudele inimestele, kui antud ajahetkel see on võimalik.” 

Toetuse andmise kord:

EHL juubelisündmuste korraldamiseks toetuse andmise kord 2020. aastal

Kord reguleerib EHL liikmesorganisatsioonidele juubelisündmuste toetuse andmise eesmärki, taotlejale esitatavaid nõudeid ning toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ja kasutamise üle järelevalve teostamise tingimusi.

 1. Toetuse andmise eesmärgid  
  Tähistada pidulikult ja sisukalt EHL 30. aastapäeva;
  teadvustada EHL-i rolli;
  tänada usaldusisikuid (sh rinnamärgi pidulik üleandmine);
  väärtustada õpetajaametit;
  tihendada koostööd kohaliku omavalitsuse (tööandjate), erinevate huvigruppide ja koostööpartneritega.

  2. Toetuse objekt
  Käesoleva toetuse objekt on EHL piirkondlikud juubelisündmused, mille korraldamise ja läbiviimisega täidetakse toetuse andmise eesmärke.

  3. Toetuse taotlemise aeg
  Toetust saab taotleda EHL 30. aastapäevale pühendatud sündmuse korraldamiseks 2020. aastal.

 1. Nõuded taotlusele
  Taotluses peavad olema esitatud järgmised andmed:
 • taotlust esitava EHL liikmesorganisatsiooni nimi;
 • toimumise aeg ja koht;
 • osalejate eeldatav arv (peab olema vastavuses antud liikmesorganisatsiooni osakondade arvuga);
 • juubelisündmuse esialgne programm, millest vähemalt üks osa keskendub EHL 30. aastapäeva tähistamisele ja ametiühingu olulisusele (nt esineja, loeng, etteaste, žest, visuaal vmt);
 • juubelisündmuste eelarve (kogumaksumus), sh taotletav summa.
 1. Toetuse määr
  Toetuse määr kuludokumentide alusel (näiteks saali üür, toit) on kuni 30€ inimese kohta.  
 1. Taotluse menetlemine
  Taotlus vaadatakse läbi EHL juhatuse poolt hiljemalt taotluse esitamisele järgneval korralisel juhatuse koosolekul ja otsus tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult hiljemalt ühe nädala jooksul pärast otsuse tegemist.
 1. Taotluse rahuldamata jätmine
  Taotlus võidakse jätta rahuldamata, kui:
 • taotlus esitatakse tagantjärgi,
 • juubelisündmusel osaleb oluliselt vähem osalejaid kui tingimustes kirjas,
 • taotluses on esitatud teadlikult ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata,
 • taotluse tegevused ei toeta punktis üks toodud eesmärkide täitmist.
 1. Toetuse saaja kohustub:
 • taotluses nimetatud juubelisündmuse lubatud mahus ja ajal läbi viima;
 • integreerima EHL 30. aastapäeva sündmuse pealkirja;
 • nimetama EHL-i ja Haridus-ja teadusministeeriumi juubelisündmuse toetajana vastavates trükistes, reklaamides (pressiteated, raamatud, trüki, tele- ja raadioreklaam jne) ja avalikel esinemistel, samuti kasutama trükistes ministeeriumi ja EHL logo nähtaval kohal;
 • viivitamatult informeerima juubelisündmuse korraldamisel või läbiviimisel ilmnenud asjaoludest, mis seavad ohtu juubelisündmuse tulemuse saavutamise ning juubelisündmuse korraldamise edasise jätkamise otstarbekuse;
 • kutsuma EHL juhatuse esimehe korraldatavale juubelisündmusele tutvustama osalejatele EHL-i tegevust ja ametiühingu olulisust;
 • jagama EHL-i kommunikatsionispetsialistile vähemalt nädal enne sündmuse toimumist infot sündmuse programmi ja ajakava kohta, mida EHL saab kasutada oma ametlikes kommunikatsioonikanalites EHL-i juubeliaasta tutvustamiseks;
 • jagama EHL-i kommunikatsionispetsialistile kvaliteetse fotomaterjali ja kokkuvõtte sündmusel toimunust hiljemalt 2 päeva jooksul pärast sündmuse toimumist, mida EHL saab kasutada oma ametlikes kommunikatsioonikanalites järelkajastusena EHL-i tegevuse ja juubeliaasta tutvustamiseks;
 • koguma osalejatelt tagasisidet juubelisündmuse õnnestumise kohta lähtudes EHL-i tagasiside ankeedist.
 1. Toetuse väljamaksmine
  Toetus makstakse välja pärast kuludokumentide esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 1. Aruandlus
  Toetuse saaja kohustub esitama juubelisündmuse kuluaruande, sh aruande toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul pärast juubelisündmuste toimumist. Aruandes peab sisalduma:
 • juubelisündmuste nimetus, toimumise aeg ja koht,
 • juubelisündmuste osalenute tegelik arv,
 • toetuse saaja tagasiside juubelisündmuse õnnestumisele ning mõjule lähtudes osalejatelt kogutud tagasisidest (EHL-i tagasiside ankeedi tulemustest).
 1. Järelevalve
  Toetus tuleb tagasi maksta täielikult või osaliselt kui:
 • juubelisündmus ei ole osaliselt või tervikuna kavandatud mahus toimunud,
 • toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta.

Kinnitatud juhatuse 26/08/2020 koosolekul.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks