NÕUANDED HARIDUSTÖÖTAJALE TÖÖKORRALDUSE KOHTA ERIOLUKORRAS

NÕUANDED HARIDUSTÖÖTAJALE TÖÖKORRALDUSE KOHTA ERIOLUKORRAS

 

COVID-19 haigust põhjustav koroonaviiruse puhang on tekitanud eriolukorra. Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) poole pöörduvad üha enam õpetajad küsimustega, mis puudutavad karantiinis olijaid ja töösuhte korraldamist kaugtööl. Keerulises situatsioonis on murelikud ka tööandjad. EHL-i jurist Külli Kröönström jagab soovitusi, mis aitavad haridustöötajatel eriolukorras paremini toime tulla.

Kuna tegu on kriisiolukorraga, siis on see pidevas muutumises. Seetõttu soovitab EHL-i jurist Külli Kröönström jälgida lisaks tema soovitustele ka riigi teadaandeid, sest eriolukorras võib riik kehtestada tavapärasest erinevaid elu- ja töökorralduse reegleid. Kröönström toob välja seadustest tulenevad vastused küsimustele, mis on õpetajaskonna hulgas viimasel ajal eriti päevakorda kerkinud.

Töötaja õigused, kui töötajale on tehtud ettepanek võtta palgata puhkus, tervisepäevad või iga-aastane puhkus

 • Seisuga 13.03.2020 kehtib töölepingu seadus. Kuigi, kehtestatud on eriolukord, siis hädaolukorra seaduse kohaselt kehtivad töötajate õigused muutumatutena edasi. Olukord võib muutuda hädaolukorra seaduse alusel tulenevalt vajadustest ning seda otsustab Eesti Vabariigi Valitsus.
 • Tööandjal ei ole õigust palgata puhkust ise määrata. Palgata puhkus antakse ja vormistatakse ainult poolte kokkuleppel. Eesti riik on teinud otsuse sulgeda koolihooned, aga õppetöö jätkub e-vormis. Seega, õpetajatel säilib nende senine töö.
 • Tervisepäevale jäämine sõltub alati töötaja enda initsiatiivist. Tervisepäevad pole riiklikult määratud (kui, siis on need kehtestatud, kas kohalikus omavalitsuses või haridusasutuses). Tööandja ei saa otsustada ega ka teada, millal töötaja vajab arstiabi või haiguslehte ega seda, kas vaba päev oleks tervise huvides oluline või mitte. Tervisepäevale mineku otsustab ainult töötaja ise.
 • Tööandja peab kinni pidama kehtestatud puhkuse graafikutest. Iga-aastase puhkuse graafikut saab muuta ainult poolte kokkuleppel (töölepingu seadus § 69 lõige 4).
 • Kui 2020. aasta põhipuhkuse graafik on veel koostamata (puhkuse graafik peab olema kinnitatud I kvartali lõpuks), ehk on alles koostamisel, siis kehtib tavakohaselt printsiip, et puhkuse aja määrab tööandja, aga ta kuulab ära iga töötaja arvamuse. Kui töötaja soov on ühildatav õppeasutuse huvidega, siis töötaja soovi arvestatakse (töölepingu seadus § 69 lõige 1).
 • Isikute ring, kellele peab andma põhipuhkust neile sobival ajal, on fikseeritud töölepingu seaduse § 69 lõikes 7.
 • Kui sulle on tehtud ettepanek minna palgata puhkusele, siis mõtle töölepingu seaduse § 37 rakendamisele. See õigusnorm annab tööandjale võimaluse vähendada töötajate töökoormust ja töötajate töötasu kuni miinimumpalgani, kui eriolukorrast tekkinud majanduslikel põhjustel on kokkulepitud töötasu maksmine tööandjale üleliia koormav. Tööandja peab sellest töötajat ette teatama kaks nädalat ette ja informeerima ka usaldusisikut.

 

Soovitused töösuhte korraldamiseks kõigile kaugtöö tegijatele ja karantiinis olijatele

 • Iga dokument, millele sa alla kirjutad peab olema sinu tahe. Kui dokumendis on punkte, mida sa õigeks ei pea (näiteks palgata puhkus, töölt lahkumine jms), siis püüa läbirääkimiste teel saavutada sulle parim lahendus.
 • Saavutada tööandjaga kokkulepe, et tehakse kaugtööd.
 • Mitte teha ennatlikke kokkuleppeid. Riik on kasutusele võtmas töötukassa reserve just nende töötajate töötasu hüvitamiseks, kelle töökoormus ja seega ka sissetulekud, on eriolukorra tõttu vähenenud ning on sunnitud koju jääma.
 • Leppida kokku iga-aastases palgalises puhkuses.
 • Kui inimene on haige, saab ta ise endale avada haiguslehe.
 • Võtta tervisepäevi.
 • Äärmisel juhul nõustuda tööandja kokkuleppega palgata puhkuseks. Seda ei soovita enne teha, kui eeltoodud juhud on ammendunud. Palgata puhkusele saab töötajat saata ainult töötaja enda nõusolekul. Nagu eelpool mainitud, püüa antud olukorras läbirääkimiste tulemusena saavutada töölepingu seaduse § 37 rakendamist.

EHL pakub oma liikmetele tasuta tööalast juriidilist abi. Kirjuta e-mailile kylli.kroonstrom@ehl.org.ee. Sellelt lehelt leiad ametlikult kinnitatud infot ja juhiseid uue koroonaviiruse puhangu kohta: Töölepingu seadus: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviiruse-haigus-covid-19. https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014146. Tööinspektsiooni koduleht jagab samuti värskeid uudiseid ja nõuandeid kuidas tööd korraldada: https://www.ti.ee/est/avaleht/.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks