Lasteaiaõpetajate palgatoetuse teemaline nõupidamine

18. aprillil toimus haridus- ja teadusminiter Mailis Repsi poolt kokku kutsutud lasteaiaõpetajate palgatoetuse teemaline nõupidamine. Nõupidamisel olid esindatud lisaks erinevate ministeeriumite esindajatele ka linnade liidu ja maaomavalitsuste liiud juhid, alushariduse juhtide ühendus ja lasteaednike liit. EHL- i esindasid juhatuse esimees Reemo Voltri ja lasteaedade esindaja juhatuses Reet Lepp.

EHL on juba aastaid nõudnud lasteiaõpetajatele riiklike palgamäärade kehtestamist. Hea meel on tõdeda, et meie töö hakkab vilja kandma ning riigi abiga seotakse lasteaiaõpetajate palgad kooli õpetajate palkadega. Kohalike omavalitsuste (KOV) andmetel oli munitsipaallasteasutuste õpetajate keskmine palk 2015. aastal 753 eurot, kuid palgad varieeruvad alates 470-st eurost kuni 1000 euroni. Nõupidamisel esitleti kavandatavat lasteaiaõpetajate töötasu toetamise meedet, mis seoks lasteaiaõpetaja töötasu kooliõpetaja töötasu miinimumiga riiklikul tasandil. Sellel eesmärgil toetatakse edaspidi riigieelarvelist KOV-i, kui ta tõstab lasteaiaõpetaja töötasu etteantud määrani.

Toetus, mida riik edaspidi KOV-le annab, sõltub eelkõige eelkooliealiste laste arvust ja vaesemaid KOV-e toetatakse rohkem. Selleks, et saada toetust, peab KOV tegema otsuse, et alates 2017.a. 1. septembrist on lasteaiaõpetaja töötasu alammäär võrdne 80% kooliõpetaja töötasu alammääraga, st sel aastal 840 eurot. Järgmisel kahel aastal, st alates 01.01.2018 peab lasteaiaõpetaja töötasu alammäär olema võrdne 85% -ga kooliõpetaja alammäärast. See meede puudutab väga suurt osa lasteaiaõpetajatest, kuna praeguseks on 213 omavalitsusest 150-l esitatud nõue (töötasu 80% kooliõpetaja palgast) täitmata. Märkimist väärib ka asjaolu, et nimetatud meede on planeeritud pikaajalisena, mitte ühekordsena.

KOV-id, kellel on tingimus omaalgatuslikult juba täidetud, saavad samuti riigilt toetust. Siinkohal on oluline jälgida ja pidada vajadusel läbirääkimisi, et antud raha ei liiguks sektorist välja. Selle rahaga saab palgata tugispetsialiste, pikendada lasteaiaõpetajate puhkust või, nagu ütles minister Reps, viia lasteaiaõpetajate tööaeg tagasi täiskoormusele (seda näiteks Tallinnas, kus suurel osal õpetajatest on koormus alla 1,0, mis kajastub ka väiksemas töötasus). Lisaks võib toetust kasutada ka lasteaedade tugiteenuste parandamiseks, st tugispetsialiste saab tasustada samadel meetmetel kui õpetajaid. Kuna sel aastal jõuab lõpuni haldusreform, on edaspidi veelgi olulisem silmas pidada, et uutes KOV-des oleksid esindatud ja kaitstud ka lasteaiaõpetajate huvid ning nende töötasud reorganiseerumise käigus ei väheneks.

Peale rahaliste vahendite piiratuse oli üks olulisi põhjusi, miks seekordsel nõupidamisel ei jõutud suurema määrani, mitmete osapoolte, sealhulgas otsustajate senine arusaam lasteaiaõpetaja tööst ja küsimus, kas ja kuivõrd on erinevate haridusastmete spetsialistide töö võrreldav. EHL seisab ka edaspidi selle eest, et teadvustada ühiskonnale lasteaiaõpetajate töö sisu ja olulisust meie laste tuleviku loomisel. Ilma selle mõistmiseta on raske saavutada lasteaiaõpetajate töötasu suuremat lähenemist kooliõpetajate töötasudele.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks