Koostöökokkulepe EHL-i ja algatuse AÕTK vahel

2016.a. lõpul laienes EHL-i koostööpartnerite hulk algatuse Alustavat Õpetajat Toetav Kool (AÕTK) tubli ja aktiivse kollektiivi näol.

Soovides toetada õpetajate järelkasvu ning alustavate õpetajate sujuvat ja sisukat sisseelamist õpetajatöösse, leppisime partneritena selles valdkonnas kokku igakülgses koostöös vastavalt mõlema poole huvile ja valmisolekule.

AÕTK on sündinud kodanikualgatusena viie hiljutise alustava õpetaja eestvedamisel. Mitme osapoole panuse tulemusena sõnastasid AÕTK eestvedajad 10 põhimõtet, millest alustavat õpetajat toetav kool õpetaja esimesel tööaastal juhindub.

Soovides toetada õpetajate järelkasvu ning uute õpetajate sujuvat ja sisukat sisseelamist õpetajatöösse, arvestab alustavat õpetajat toetav kool eripärasid, mis kaasnevad õpetajatöö alustamisega.

Muu hulgas tähendab see õpetaja esimesel tööaastal järgnevatest põhimõtetest juhindumist.

Alustavat õpetajat toetava kooli juhtkond

 1. selgitab alustavale õpetajale tööülesannete ja nende mahu kokkuleppimisel, millised on ootused tundide ettevalmistamiseks ja teisteks ülesanneteks kuluva aja kohta (vt abivahend tööülesannetele kuluva aja arvestamiseks);
 2. korraldab koos alustava õpetajaga tööülesanded nii, et alustav õpetaja saaks keskenduda tundide ettevalmistamisele ja läbiviimisele ning jääks aega ka oma töö analüüsiks ja mentoriga kohtumiseks: oskuste kasvades saab ülesannete arv kasvada (korrapidamised, kooli ürituste korraldamine, teiste õpetajate asendamine, töörühmade eestvedamine jms);
 3. tutvustab alustavale õpetajale kooliperet, kooli ja selle tavasid ning edastab info, kelle poole pöörduda erinevate küsimustega (vt abivahend info koondamiseks);
 4. viib alustava õpetaja kokku mentori / juhendajaga, kes on motiveeritud, oma ülesannetest teadlik ja kompetente neid ellu viima;
 5. toetab alustava õpetaja osalemist kokkusaamistel teiste alustavate õpetajate ja kogenud kolleegidega;
 6. viib alustava õpetajaga esimesel aastal läbi vähemalt kaks vestlust, eesmärgiga tema arengut toetada.

  Alustavate aineõpetajate puhul peab kooli juhtkond oluliseks järgida ka seda, et

 7. jaotab paralleelklasside olemasolul alustavale õpetajale paralleelklasside tunde nii palju, kui see on võimalik; 
 8. riigieksamiainete puhul võimaldab üldreeglina alustaval õpetajal õpetada klassides, mis ei ole lõpuklassid, st 9. ega 12. klass*;
 9. võimaldab alustaval õpetajal anda vähemalt esimese poolaasta jooksul tunde nii palju kui võimalik samas või üksteise lähedal asuvates klassiruumides, et vältida liikumise korraldusega kaasnevat lisapinget;
 10. üldjuhul ei anna alustavale õpetajale klassijuhataja rolli, aga poolte nõusolekul lepitakse kokku sellega kaasnevates tööülesannetes ja nende ajalises mahus ning vähendatakse sellele vastavalt teiste tööülesannete mahtu*.
* Seejuures on kasulik planeerida, et alustav õpetaja saaks olla kaasatud ja panustada neisse tegevustesse kogenud kolleegide kõrval, neilt õppides.
 
Rohkem informatsiooni algatuse kohta leiate algatuse kodulehelt ja Facebookist.
Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks