ETUCE komitee kevadine koosolek

11.-12. aprillil kogunesid ETUCE komitee liikmed (sh EHL välissekretär Elis Randma) koosolekule Brüsselis. Päevakava põhiteema oli 2016.a. detsembris Belgradis, Serbias peetav ETUCE konverents.

ETUCE president Christine Bowler avas koosoleku viidates viimase aja laastavatele sündmustele Brüsselis ja Euroopas, mõistes hukka äärmuslaste rünnakud Euroopas ning rõhutades hariduse ja haridustöötajate võtmetähtsust demokraatlike kodanikuõiguste edendamisel ning äärmuslike ja radikaalsete kalduvuste vastu võitlemisel.

ETUCE konverentsi ettevalmistamise osas arutlesid delegaadid konverentsi teema üle, milleks sai: “Empowering Education Trade Unions: the Key to Promoting Quality Education“ (ee.k. “Hariduse ametiühingute mõjukus: kvaliteetse hariduse edendamise võti“). Delegaadid võtsid vastu Võrdõiguslikkuse alalise komitee resolutsiooni “Võrdsuse tugevdamine hariduses“ ning dokumendi “21. sajandi õpetajaamet ning informatsiooni ja kommunikatsiooni tehnoloogia kasutamine“. Dokoument esitleb selget visiooni ja analüüsi 21. sajandi õpetajaametist ja infotehnoloogia kasutamisest, peegeldades ETUCE ja liikmesriikide tööd seoses väljakutsete ja võimalustega, ning pakkub mitmeid soovitusi Europpa haridusala ametiühingutele nii Euroopa, riiklikul kui ka haridusasutuse tasandil.

Inspireeritult Inglismaa õpetajate ametiühingu presidendi ettekandest seoses NUT’i tegevuse ja heade tavadega põgenike integreerimise ja radikaliseerimise teemal arenes delegaatide vahel elav arutelu. Ettekannetega esinesid ka Branimir Strukelj (ETUCE aseesimees) ja Ritva Semi (Soome õpetajate amtiühingu OAJ sindaja).  B. Strukelj kirjeldas poliitilist keskkonda, millele pöörab ESTUS Sloveenias tähelepanu. R. Semi tutvustas OAJ poolt väljatöötatud migratsiooni ja integratsiooni juhiseid Soome õpetajatele. Arutelu tulemusena palus ETUCE komitee ETUCE sekretariaadil koostada detsembris toimuvaks ETUCE konverentsiks selletemaline komitee reolutsioon.

Teised koosolekul arutlusel olnud teemad puudutasid ETUCE sotsiaaldialoogi ning kõrghariduse ja teaduse kollegiaalse juhtimise uuringut, ülevaateid hariduse rahastamisest, õpetjate töötingimustest, sotsiaaldialoogist ja ametiühingute õigustest Euroopas ning ETUCE arvamust Euroopa komisjoni Euroopa uute oskuste reglemendi kohta. ETUCE sekretariaat andis delegaatidele ülevaate viimastest arengutest Euroopa sektoriaalses sotsiaaldialoogis ning liikmesriikide solidaarsustoetustest, sh detailse raporti ETUCE Türgi missioonist.

ETUCE president andis komiteele teada, et Euroopa piirkonna direktor Martin Rømer lahkub 2016.a. lõpus ametist ning sellega seoses on alanud protsess Euroopa piirkonna direktori  ametikoha täitmiseks.

Järgmine ETUCE komitee koosolek toimub 10.-11. oktoobril.

 

Ingliskeelne kokkuvõte.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks