Pressiteade: VALITSUS TAHAB RIIGIKOGU ABIL ÕPETAJATEST TEERULLIGA ÜLE SÕITA

PRESSITEADE
14.06.2013.a.
EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIT

VALITSUS TAHAB RIIGIKOGU ABIL ÕPETAJATEST TEERULLIGA ÜLE SÕITA

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL), mis esindab oma liikmete kaudu ca 8500 Eesti õpetajat ja teisi haridusalal töötavaid inimesi, avaldab otsustavat protesti Riigikogu menetluses oleva põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kavandatava kiirendatud korras menetlemise ja vastuvõtmise suhtes Riigikogus.

Eelnõus kavandatu toob kaasa suuri ja põhimõttelisi muudatusi kogu hariduselus, eriti puudutab see kõiki õpetajaid ja koolide abi- ning tugipersonali alates nende töötasustamise põhimõtetest, tööajast, tööülesannetest, kvalifikatsiooninõuetest ja õppetöö korraldusest.

EHL on esitanud oma põhjendatud seisukohad eelnõule, samuti oleme oma seisukohti kaitsnud erinevates töögruppides ja aruteludel Riigikogu kultuurikomisjonis. Oleme vastu kavandatud abi- ja tugispetsialistide rahastamise ja teenuste kättesaadavuse vähendamisele. Õpetajate arvates on vastuvõetamatu nende tööülesannete ja töökoormuse kehtivast tunduvalt erinev regulatsioon, kus näiteks õppetundide arv täistööaja puhul ei ole määratletud, klassijuhataja töö kuuluks üldiste töökohustuste hulka ilma määratletud lisatasustamiseta, ette ei ole nähtud eraldi töötasu alammäärasid vastavalt õpetaja professionaalsele arengule (atesteerimisele) ja sellega ka riiklikult ettenähtud kõrgema töötasumäära kaotamine jne.

Selget nägemust ja kokkulepet ei ole rahastamise küsimuses ja paljus muus.

EHL leiab, et praegune püüd kiirustatud korras ja huvigruppidega kokkuleppeid omamata seaduseelnõu Riigikogus vastu võtta, on suureks ohuks kogu meie riigi hariduselu toimimisele tulevikus ning toob kaasa õpetajate ja teiste haridusala töötajate suurenenud töömahu, pinged ja nende elukutsete populaarsuse languse.

EHL teeb ettepaneku loobuda kiirendatud korras aruteludest ja seaduseelnõu kiirendatud korras vastuvõtmise plaanidest ning saavutada kokkulepped kõigi tehtud ettepanekute mõistlikuks ja kokkulepitud arvestamiseks eelnõus enne Eesti riigile nii olulise seaduse vastuvõtmist.

EHL koos oma liikmetega ei välista ka streigi alustamist ja/või tänavatele tulemist, kui mõistlikul moel ei ole õnnestu taas õpetajate õigusi kaitsta.

PRESSITEATE KOOSTAS JA KÜSIMUSTELE VASTAB:

Reemo Voltri
Juhatuse esimees
Eesti Haridustöötajate Liit

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks