7. -9. märtsil 2012.a üleriigilisest õpetajate streigist osavõtnute poolt esitatud ettepanekud pedagoogide töötasu tõstmiseks, töötingimuste parandamiseks ja hariduskorralduslike küsimuste paremaks lahendamiseks

1.Riigikogu ja Vabariigi Valitsus

-Leida võimalusi ja võtta Riigikogus vastu lisaeelarve tõstmaks õpetajate töötasu alammäärasid 2012.a 20% võrra;

-Näha ette 2013.a riigieelarves vajalikud rahalised vahendid õpetajate töötasu alammäärade tõstmiseks alates 01.01.2013.a vähemalt 20% võrra;

-Moodustada kultuurkapitali eeskujul hariduskapital hõlbustamaks mitmesuguste haridusprobleemide senisest paremat lahendamist;

-Eraldada igal aastal KOVidele riigieelarvest täiendavaid vahendeid koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärade tõstmise tagamiseks.

2.Vabariigi Valitsus

-Kehtestada alates 1.septembrist 2012.a pedagoogidele 18-tunniline, liitklassides 16-tunniline õppetundide arv nädalas ning klassijuhatajate töötasuks vähemalt 25% õpetajatele atesteerimisel kinnitatud töötasu alammäärast, võrdsustada kutseõppeasutuste pedagoogide koormus munitsipaal- ja riigikoolide pedagoogide aastakoormusega arvestades õppeaasta pikkust (35 ja 40 õppenädalat)

-Töötada välja ja kinnitada tegevuskava pedagoogide töötasu alammäärade tõstmiseks 3 aasta jooksul vabariigi keskmise töötasu tasemele;

-Alustada 2012.a aprillikuus läbirääkimisi pedagoogide töötasu tõstmiseks võimaluste leidmiseks pedagoogide sh kutsekoolide pedagoogide töötasu alammäära tõstmiseks 2012.aastal ning 2013.a õpetajate töötasu alammäärade tõstmiseks vähemalt 20% võrra, tehes selleks vastavad ettepanekud 2013.a riigieelarve eelnõusse;

-Tasustada klassijuhataja tööd vähemalt 25% ulatuses õpetaja töötasu alammäärast;

-Võrdsustada koolieelsete lasteasutuste õpetajatele puhkus kooliõpetajate puhkusega (56 kalendripäeva);

-Kehtestada lisaks õpetajate atesteerimisel omistatud ametijärkude töötasu alammääradele õpetajatele pedagoogilise töö staaži eest lisatasu maksmine;

-Viia üleriigiliselt kutseõppeasutuse pedagoogi, huvijuhi, sotsiaalpedagoogi, projektijuhi, koolipsühholoogi, logipeedi, haridustehnoloogi töötasu ja tööaeg pedagoogide töötasu ja tööajaga samale tasemele;

-Kehtestada koolieelsete lasteasutuste õpetajatele atesteerimisel omistatavate

ametijärkude kaupa üleriigilised töötasu alammäärad võrdselt põhikooli- ja

gümnaasiumiõpetajate töötasu alammääradega;

-Tagada, et muukeelsetes koolides oleks õpetajatele, kes õpetavad eesti keeles, kehtestatud lisatasu 30% ulatuses töötasu alammäärast.

3.Haridus- ja Teadusministeerium

-Vähendada õpetajate töökohustusi s.o tarbetuid lisaülesandeid ja aruandlust, bürokraatlikke nõudmisi;

-Mitte pikendada kooliaastat vähendades seega õpilaste suvevaheaega, vaid suunata haridusasutusi sihipärasemalt ja intensiivsemalt kasutama õppe- ja kasvatustöö tunde, ühtlasi vähendades õpilaste kodutööde mahtu;

-Kujundada süsteem kooliõpikute jt õppevahendite tellimise ja hinnapoliitika osas saavutamaks nende maksumuse olulise vähendamise ning kindlustamaks õpetajatele valikuvõimalused paremate õpikute jt õppevahendite kasutamiseks;

-Kaasajastada õpetajate atesteerimise sisulisi nõudeid;

-Välja töötada ja rakendada süsteem tugispetsialistidele s.h abiõpetajate, sotsiaalpedagoogide, logopeedide, psühholoogide, haridustehnoloogide jt töölerakendamiseks haridusasutustes;

-Koostöös KOVidega töötada välja ja rakendada seoses koolivõrgu reorganiseerimisega põhikooli ja gümnaasiumiastme eraldamisega vabanevate õpetajate vajadusel ümberkvalifitseerimise süsteem, sh võimalus asumaks tööle koolieelse lasteasutuse õpetajana;

-Pöörduda Riigikontrolli poole ettepanekutega kontrollida 2012.a KOVides ja haridusasutustes ning HTM haldusalas olevates õppeasutustes pedagoogidele ettenähtud palgavahendite sihipärast kasutamist;

-Loobuda kampaanialikust põhikooli ja gümnaasiumide eraldamisest, arvestada lisaks haridusküsimuste lahendamisele sotsiaalsete probleemide võimalikku süvenemist, näha ette gümnaasiumides 2-3 õppesuunda, toetada vajadusel progümnaasiumide loomist;

-Arutada koos õpetajate jt huvigruppidega põhjalikult läbi ministeeriumi poolt kavandatud projekt õpetaja ametikoha ümberkujundamise kohta, mitte kehtestada muudatusi enne 2013/2014 õppeaastat

4.Kohalikud omavalitsused

-Tööandjatel, lähtudes töölepingu seadusest, tagada pedagoogidele nende poolt tehtud ületunnitöö hüvitamine;

-Kohalike omavalitsuste üleriigilistel ühendustel soovitada KOVide regionaalseid ühendusi ja KOVe sõlmima kollektiivlepinguid õppeasutuste töötajatega töösuhete paremaks reguleerimiseks;

-Vaadata läbi ja leida võimalusi koolieelsetes lasteasutustes õpetaja abide töötasu tõstmiseks ning neile vähemalt 35-päevase põhipuhkuse tagamiseks;

Ettepanekud on läbi arutatud EHL volikogu koosolekul 19.märtsil 2012.aastal.

Sven Rondik EHL juhatuse esimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks