Lühikokkuvõte õpetajate üleriigilisest streigist 7.-9. märtsil 2012.a

Lühikokkuvõte õpetajate üleriigilisest streigist 7.-9.märtsil 2012.a

Õpetajate üleriigilise streigile saab anda hea hinnangu nii korralduse, osavõtjate arvu kui selle kajastamise ning üldsuse poolt antud positiivse hinnangu eest. 7.-9.märtsil 2012.a toimunud streigist sh hoiatusstreigist võttis osa 682 haridusasutuses kokku 17234 haridustöötajat.

Streigis osales 354 koolis 10056 ja 328 koolieelses jm haridusasutuses 7178 haridustöötajat. Neist osales 1-päevases streigis 9468, 2-päevases streigis 3094 ja 3-päevases streigis 4672 õpetajat jt haridustöötajat.

Õpetajate streigile toetuseks korraldati arvukalt toetusstreike, milles osalesid aktiivselt tervishoiu-, transpordi-, kultuuri- jt liitude ja ühenduste liikmed, näiteks EAKLi liikmesliitudes osales toetusstreikides 7000 töötajat, tervishoiuasutustes üle 4000 töötaja.

Eesti õpetajate streigile avaldasid omapoolset toetust Euroopa Liidu liikmesmaade haridustöötajate ametiühingud, Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee, Põhjamaade Õpetajate Nõukogu jt. Koolide ja lasteasutuste õpetajate õigustatud nõudmised palga- ja töötingimuste parandamiseks, töökoormuse vähendamiseks ning hariduse valdkonnas vajalike muudatuste tegemiseks pälvisid Eesti üldsuse mõistmist ja toetust.

Hästi õnnestusid streigi ajal 7.märtsil kohtadel toimunud osavõturohked haridustöötajate miitingud Tallinnas, Tartus, Viljandis, Valgas, Narvas, Kohtla-Järvel, Sillamäel jm. Suurima osavõtuga(5000) ja korralduslikult kõrgel tasemel miiting toimus Tallinnas, milles osalesid ka õpetajad Harjumaalt, Raplamaalt, Järvamaalt. Osa poliitikute, võimu- ja valitsemisorganite esindajate ja tööandjate sõnavõtud ning kirjutised seonduvalt õpetajate streigiga, millega nad püüdsid pisendada streigi osatähtsust ja mõju, näitavad, et streigiga edastatud sõnum diskussiooni ja läbirääkimiste vajadusest oluliste haridusküsimuste lahendamiseks ei ole osale neist vastuvõetavaks osutunud.

Samas taasiseseisvunud Eestis seni toimunud suurima osavõtuga streik näitab, et kodanikuühiskond on tegelikkuses välja kujunemas ja võimu- ja valitsemisorganitel tuleb sellega arvestada. Eesti haridustöötajad on selleks omapoolse tõhusa panuse andnud.

Avaldame tänu ja tunnustust kõikidele EHL liikmetele, maakonna- ja linnaliitude esimeestele, haridusasutuste aü usaldusisikutele õpetajate üleriigilise streigi heal tasemel ettevalmistamise, läbiviimise ja selles osalemise eest. Streigist osavõtnud haridustöötajate poolt tehtud ettepanekud edastatakse vabariigi võimu- ja valitsemisorganitele.

Sven Rondik
EHL juhatuse esimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks