Fondid

Streigi- ja töötutoetuse fond

STTF loodi juhtudeks, kui on tarvis toetada seaduslikust streigist osavõtjaid ja kui mõni meie aü liikmetest peaks töö kaotama. Töötuks jäämise puhul on väga oluline usaldusisiku tugi, abi ja nõu töö kaotanutele ja informatsioon, mille usaldusisik neile jätab.

Säilitades oma aü liikmelisuse on töötuks jäänul õigus meie toetusele ja mõnel juhul võib see äärmiselt vajalikuks osutuda. Uue töö leidmisel jääb ta meie organisatsiooni liikmeks edasi.

Liikmeskonna heaolu on meile äärmiselt oluline. Iga aü liige on meie jaoks tähtis ning aü abi – nii juriidiline kui ka materiaalne – on suureks eeliseks mitteliikmete ees.

NB!

  • Fondi vahenditest saavad toetust need, kes on Töötukassas töötuna arvel ega saa töötuskindlustushüvitist.
  • Õigus fondi töötutoetusele on neil, kes on EHL liige ning kes on vähemalt ühe töötusele eelnenud aasta olnud Eesti Haridustöötajate Liidu liige.
  • Organisatsioonist välja astunud endistele liikmetele toetust ei maksta.
  • Taotleja peab olema registreeritud liikmeskonna haldamise süsteemis (LHS).
  • Fondi toetuse suurus on 50% ametlikult kehtestatud töötasu alammäärast. Töötasu alammäär 2018.a.-l on 500.-eur.

Fond teostab väljamakseid EHL liikmesliidu kirjaliku avalduse alusel. Toetuse saamiseks tuleb taotlejal esitada kirjalik avaldus koos vajalike dokumentidega oma vastavasse liikmesliitu. Toetuse saamise avaldusele tuleb lisada ka Töötukassa tõend töötuna arveloleku kohta, milles on märgitud, et taotleja ei saa töötuskindlustuse hüvitist.

Põhjus on selles, et Töötukassa peatab oma hüvitise maksmise perioodiks, mil töötul tekib mingi muu sissetulek. Küll aga makstakse EHL fondi toetust Töötukassast töötutoetuse saamise korral. Töötukassast makstakse töötutoetust töötuna arvel olevale isikule peale töötuskindlustuse hüvitise lõppemist.

EHL maksab töötutoetust taotlejale igakuiselt kuni tööle asumiseni, kuid üldjuhul mitte üle 3 kuu.

NB!

Töötukassa töötutoetuse suurus on 2018. aastal 164,61 eurot. Selle toetuse saamise tingimuseks on, et töötul ei tohi olla muid sissetulekuid, mis ületavad selle toetuse suuruse. Küll aga ei puuduta see tingimus tööturuteenuste ja –toetuste seaduse § 26 lg 2 p 8 kohaselt ametiühingute vabatahtlike töötukassade makstavaid toetusi (nt EHL-i streigi- ja töötutoetuse fond).

Seega on aü liikmel suur eelis – saada töötuse kõige raskemal perioodil mõlemat toetust – 164,61 eur Töötukassast ja 250 eur EHL fondist.

 

Streigi- ja töötutoetuse fondi nõukogu liikmed 2016-2019.a.:

Aleksandr Tiidemann

EHL tegevjuht; juhatuse esimehe asetäitja

Eve Tammekänd

Järvamaa HL esimees

Marju Viitmaa

Läänemaa HaüL esimees

Külli Nõmmiste

Ida-Virumaa HL

Lii Siim

Tartu Maakonna Haü