2018.a.

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on pidanud iga-aastaselt valitsusega töötasu alammäära läbirääkimisi, millest ei võtnud taas volituste puudumise tõttu osa Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Vastavalt Vabriigi Valitsuse määrusele on alates 2018.a 1. jaanuarist täistööajaga töötavate õpetajate miinimumtöötasu 1150 €, mis tähendab alammäära 15% tõusu (2016.a. 1. jaanuarist oli alammäär 1000 €). Lasteaiaõpetajate töötasu järeleaitamise meetme järgi on 2018.a. 1. jaanuarist lasteaiaõpetajate töötasu 85% üldhariduskoolide õpetajate töötasust ehk 978 €. Lasteasutuse õpetajate toetuse vahendid eraldatakse kohalikele omavalitsustele toetusfondist, mille vahendite jaotuspõhimõtted on kehtestatud riigieelarve seaduse alusel toetusfondi määrusega.

Õpetajatelt on nõutav magistrikraad, mille omandamise eel ja järel hindavad värsked õpetajad pakutavat tasu. Kõrgharidusega spetsialistile ei ole aga 1150 eurone töötasu atraktiivne. Indikaatorid õpetajate keskmisest vanusest, mis on kõrgeim Euroopas, ja soolisest koosseisust, mille kohaselt meesõpetajate osakaal on väikseim Euroopas, näitavad riske, et õpetajate järelkasv on juba jäänud väheseks. Õpetaja ametikohale peaks aga olema konkurents, mis tagaks parimatest parimate kandideerimise ametisse, mille otsese tulemusena kujundatakse järeltulevat põlve. Kui aga töötasu ei taga kohaseid elustandardeid, siis vaid muudest meetmetest ametikohtade täitmiseks ei piisa. Õpetaja peab saama väärikat palka, et elada väärikat elu ning olla autoriteediks õpilaste ees.

Võitlus õpetajate palgatõusu nimel on olnud kõigil tasanditel intensiivne. Siiski ei saa EHL kinnitatud töötasu alammäära suurusega rahul olla. EHL tegi ettepaneku tõsta õpetajate töötasu alammäär 2018. aastal võrdseks eeldatava Eesti Vabariigi keskmise töötasuga, see tähendab ligikaudu 1280 euroni kuus. Vastavad seisukohad avaldas EHL ka Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule. Seatud eesmärk, milleks oli tõsta aastaks 2019 õpetajate töötasu alammäär 1,2 kordseks Eesti keskmisest palgast, ei ole enam kahjuks enam reaalne. Siiski kui vaadata aastate lõikes õpetaja miinimumtöötasu ja riigi keskmise töötasu suhet, läheneb õpetaja töötasu keskmisele ka järgmisel aastal, kuid ainult 4 protsendipunkti. 1,2 kordse riigi keskmise tasuni jõudmine eeldab aga töötasu 10 protsendipunktist tõusu.

EHL jätkab järjekindlalt õpetaja töö väärtustamise propageerimist kõigil tasanditel! Üks oluline osa sellest on õpetaja väärikas tasustamine. Selles osas on meie siht endine – kõigi õpetajate töötasu peab olema võrdne teiste kõrgharidusega spetsialistide töötasuga, mis tähendab, et töötasu alammäär peab algama riigi keskmisest palgast!