EHL rahvusvahelisel tasandi

EHL POSITSIOON RAHVUSVAHELISEL TASANDIL

EHL kuulub üleilmsesse õpetajate ametiühingusse Education International. Nii nagu Eestiski toimub ametiühingusse kuulumine läbi regionaalse organisatsiooni, milleks on ETUCE ehk Euroopa ametiühingute hariduskomitee. EI-sse kuulub üle 32 miljoni õpetaja 170 riigist ja 400 ametiühingu organisatsioonist, ETUCE esindab sealjuures ligi 11 miljonit haridustöötajat üle Euroopa.

Sarnaselt EHL-i struktuuriga on ETUCE kõrgeimaks organiks iga 4 aasta järel toimuv konverents (millele lisandub perioodi keskel toimuv erikonverents, et arutada ja otsustada piirkonna haridus- ja tööhõivepoliitikaga seotud küsimusi). Konverentside vahepealsel ajal juhib ETUCE tööd 2 korda aastas kohtuv komitee, mille moodustavad liikmeriikide esindajad. Eestist kuuluvad ETUCE-sse nii EHL kui ka Eesti kõrgkoolide ametiliitude ühendus UNIVERSITAS, kokkuleppeliselt esindab komitees Eestit alates 2015.a. sügisest EHL, eesotsas välissekretäriga. Komitee koosolekute vahelisel ajal tagab organisatsiooni sujuva toimimise 9-liikmeline büroo ehk juhatus.

ALALISED KOMITEED JA VÕRGUSTIKUD

ETUCE komitee otsusega on loodud Euroopa piirkonna tasandile mitmeid alalisi komiteesid ja võrgustikke, millest kahes me aktiivselt ka osaleme:

 • 2010. a. käivitati Euroopa haridusala sotsiaalpartnerite ETUCE (töötajad) ja EFEE (tööandjad) poolt Euroopa haridusala sotsiaaldialoogi komitee (ESSDE Committee) (SDK), eesmärgiga leida ühiseid vahendeid haridussektori väljakutsetele vastu seismiseks, muutes sellega sotsiaalpartnerid kaas-seadusandjateks haridusvaldkonnas Euroopa tasandil. SDK toimimise jooksul on läbi viidud mitmeid ühisprojekte ning kokku lepitud ühistes tekstides ja neid ka vastu võetud. 2018.a. viimasel plenaarkohtumisel vastu võetud ETUCE/EFEE ühisdeklaratsioon on suunatud õpetajaameti atraktiivsuse tõstmise raamistiku väljatöötamisele. Just haridus on peamine poliitiline prioriteet nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil, paraku ei ole Euroopa tööandjate esindusorganisatsioonis ühtki Eesti tööandjat(e organisatsiooni). Vaatamata sellele on Eesti töötajad aktiivselt esindatud SDK projektides, mh toimus 1. juunil 2016.a. sotsiaaldialoogi (SD) ümarlaud Tallinnas, mille eesmärgiks oli arendada ja tugevdada sotsiaaldialoogi Eestis ning 24. aprillil 2018.a. SD ümarlaud Helsingis, kus Euroopa ja Soome kolleegid arutasid noorte integreerimise ja radikaliseerumise ennetamisega seotud väljakutseid, kus me koos sotsiaalpartneritega jagasime oma SD alaseid kogemusi.
 • 2014. a. detsembris loodi kesk- ja ida-Euroopa võrgustik (CEENET), eesmärgiga tihendada koostööd Euroopa venekeelsete riikide vahel, tugevdada mitmepoolset ja -tasandilist suhtlust ning toetada neis riikides demokraatlike struktuuride arengut. CEENETi fookuses on kvaliteetne haridus, töötasu ja –tingimused, sotsiaaldialoog ja kollektiivläbirääkimised. 2015.a. Bucharesti ümarlaua eelselt viidi ETUCE liikmeriikides läbi uuring „Hariduse rahastamise olukord, õpetajate töötingimused, sotsiaaldialoog ja ametiühinguõigused kesk- ja ida-Euroopa riikides“ ning kohtumisel esitles paneeldiskussiooni raames Reemo Voltri Eesti olukorda teemal „Investeerimine hariduses – erastamise suurenemine?“. 2017.a. ümarlaual Riias oli fookuses ametiühingute tugevdamine sotsiaalse kriisi lahendamiseks. Eestist osaleb võrgustiku töös EHL-i tegevjuht.

ETUCE PROJEKTID

Lisaks oleme tegevad teistes ETUCE projektides, nt:

 • 2014-2015 psühhosotsiaalsete riskide projekt „Sotsiaalpartnerid edendamas haridussektoris häid töökohti tervislikumaks tööeluks“, mille raames toimus 2 koolitusseminari, viidi läbi lühike uuring liikmesorganisatsioonide seas ja 4 juhtumiuuringut (Rumeenia, Soome, Belgia, Saksamaa) ning valmis film „Psühhosotsiaalsete riskide ennetamine tööl“.
 • 2015-2017 haridusse investeerimise projekt „Investeerimine haridusse: õpetaja ametiühingute kaasamise tugevdamine Euroopa poolaasta hariduse ja koolituse valdkonnas“. mille raames toimus 4 koolitusseminari, viidi läbi uuring „Haridus ja koolitus Euroopa poolaastas: avalikud investeeringud, avaliku sektori poliitika, sotsiaaldialoog ja erastamismeetodid kogu Euroopas“ ning koostati juhend hariduse ametiühingutele Euroopa poolaasta hariduse ja koolituse valdkonna tõhusaks kaasamiseks.
 • 2017-2018 sotsiaaldialoogi edendamise projekt „Hariduse ametiühingud õpetajaameti eest. Hariduse ametiühingute suutlikkuse suurendamine, et esindada õpetajate kutsealaseid vajadusi sotsiaaldialoogis“, mille raames toimus 3 koolitusseminari (osalesime Varssavis), viidi läbi uuring ning koostati juhised ametiühingutele, kuidas tõhusalt esindada õpetajate kutsealaseid vajadusi ametiühingute suutlikkuse ja sotsiaaldialoogi struktuuride raames.
 • 2018-2020 projekt „SINU KORD! Õpetajad ametiühingu uuendamise eest“. Projekti eesmärgiks on suurendada õpetajate organiseeritust ja kaasatust ametiühingu struktuuridesse, suurendada seeläbi nende oskust ja panust haridusasutuste juhtimises läbi formaalsete ja mitteformaalsete suhtlusvõrgustike ja –vahendite. Nõuanderühma, kuhu kuulub ka EHL, esimene kohtumine toimub käesoleva aasta 17. jaanuaril.
 • 2018. a. I poolaastal toimunud ETUCE ja Bulgaaria aü SEB konverentsi „Noorte õpetajate toetamine kvaliteetse hariduse vahendina“ raames võeti vastu ühised konverentsi soovitused „Õpetajate toetamine kvaliteetse hariduse vahendina – alustavate õpetajate efektiivne kaasamine, tööle võtmine ja koolitamine“.

EI TASAND

EI tasandil oleme osalenud mh järgmistel sündmustel:

 • 2016 EI konverents liikmetele OECD liikmesriikidest „Hariduse kui avaliku hüve kaitsmine ja edendamine“.
 • 2016 EI Balti sümpoosion inimõiguste ja väärtuste kohta hariduses.
 • aprill 2018 toimus esimene hariduse tugipersonali konverents (EHL-ist osales Silja Lokk, TMHaü). Eesmärgiks tugipersonali teadlikkuse tõstmine ja edasiste strateegiate seadmine. Konverentsi käigus viidi läbi uuring ning tulemusena koostati hariduse tugipersonali õiguste ja staatuste deklaratsioon (dokument koostamisel).
 • ISTP – Rahvusvaheline õpetajakutse tippkohtumine (EI + OECD + vastuvõtjamaa) – on iga-aastane maailma 20 parima haridusega riikide haridusministrite, ametiühinguliidrite, õpetajate ja teiste haridusekspertide kohtumine, mille eesmärgiks on luua osapooltele võrdsete õigustega platvorm, mis võimaldaks ühiselt seada oma riigi edasisi haridusalaseid eesmärke. Eesti delegatsioonis üheks osapooleks on alati olnud EHL.

ESITLUSED

EHL välissuhtlust tutvustav eestikeelne PowerPoint esitlus (9.11.18).

ETUCE projekti “Haridusala ametiühingute võimekuse suurendamine õpetajate ametialaste vajaduste esindamiseks sotsiaaldialoogis” lõpukonverentsil ettekantud Eesti õpetajate professionaalsete väljakutsete olukorda tutvustav ingliskeelne PowerPoint esitlus (9.09.2018).

ESSDE suutlikkuse suurendamise projekt III raames Helsingis toimunud sotsiaaldialoogi ümarlauas ettekantud Eesti sotsiaaldialoogi olukorda tutvustav ingliskeelne PowerPoint esitlus (24.04.2018).