2016. aasta tegemised

Veebruar

19.02 Toimub Euroopa Haridussektori Sotsiaaldialoogi (ESSDE) plenaarkohtumine Brüsselis. Töötajate poolt on Eestit esindamas EHL välissekretär Elis Randma.

15.02 Toimub HTMi Tallinna esinduses ja Tartus Kuslapi-nimelises videosaalis haridusseaduse eelnõu küsimuste arutamine HTM esindajatega.

09.02 Toimus Viru hotelli konverentsikeskuses Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) kavandatavate muudatuste arutelu. Arutelul osalesid EHL poolt esimees R. Voltri ja jurist K. Krööntröm.

05.02 Toimus Tallinna Ülikoolis Projekti SIHT – Sooaspekti  Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse lõpukonverents „Kaasaegne õpetajaharidus nõuab uusi teadmisi“. Konverentsil jagati uusi  infomaterjale ja tutvustati soo ja hariduse teemalist infoportaali (www.haridusjasugu.ee), mis sisaldab uuringuid, artikleid, juhendeid, käsiraamatuid ja õppematerjale sooliste aspektide integreerimiseks kõigi haridustasemete õppekavadesse, ainetesse jms. EHL-st osalesid lõpukonverentsil E. Randma ja A. Tiidemann.

Konverentsi sisu võib võtta kokku projekti SIHT eksperdi Ülle-Marike Papp’i sõnadega: „Sugu on konstrueeritud mitte ihuline omadus“. Soolise võrdõiguslikkuse problemaatika lähtub stereotüüpidest ning erinevatest soorolli otustest, mida Eesti haridussüsteemis võimendab nn varjatud õppekava.

Rohkem infot soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidest hariduses on võimalik saada:

1) portaalist Haridus ja sugu.

2) http://genustest.no/?lang=en

Sellel põhjamaade internetileheküljel (ingliskeelne) on võimalik analüüsida lasteraamatuid – kas konkreetne lasteraamat laiendab või kinnitab traditsioonilisi soonorme.

3) http://eric.ed.gov/

Andmebaasi ERIC internetis vabalt kättesaadav versioon. Tegu on haridusalase referaatandmebaasiga, mis refereerib haridusalaseid ajakirju, raamatuid, dissertatsioone, konverentsimaterjale jm dokumente.

04.-05.02  Toimus kaks päeva vältav haridusjuhtide aastakonverents Pärnus, hotelli Strand konverentsisaalis. Korraldavad Eesti Koolijuhtide Ühendus ning Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing. Aastakonverentsist võtab osa EHL esimees Reemo Voltri.

Lähem teave: http://haridus.confent.com/

02.02  Toimus Tartu linna kollektiivlepingu allakirjutamine. Eelmise ja selle aasta kollektiivlepingu läbirääkimistel on olnud koolijuhtide poolt väga tugev vastasseis kõrgema ametijärgu õpetajatele kõrgema töötasu alammäära kehtestamise osas.  Eelmisel aastal olime kompromissi nimel sunnitud nõustuma sellega, et metoodikutele ei lepitud kokku enam kõrgemat töötasu alammäära kui vanemõpetajatele. Sel aastal taheti kaotada ka vanemõpetaja kõrgem töötasu määr, kuid suutsime selle ära hoida. Selle aasta kollektiivlepingus on vanemõpetajate töötasu alammäära 1020 eurot.

Tartu Linnavalitsuse pressiteade: https://www.tartu.ee/index.php?page_id=36&lang_id=1&menu_id=6&lotus_url=/teated.nsf/web/viited/99C608B6623E28EDC2257F4D004055F4?OpenDocument

Pilte kollektiivlepingu allkirjastamisest on võimalik vaadata SIIN.

Kollektiivlepinguga on võimalik tutvuda SIIN.

Jaanuar

29.-30.01 Reemo Voltri käis igaastasel haridusmessil EDUCA 2016 Soomes (http://www.messukeskus.com/Sites1/Educa/en/Pages/default.aspx).  R. Voltri kohtus ka OAJ juhatuse liikmetega ning OAJ välissekretäri Anders Ruskiga.
EDUCA on Soome suurim haridusmess, mida korraldab Soome õpetajate ametiühing OAJ. Seal  tutvustavad end Soome firmad ja asutused ning organisatsioonid, kes on haridusega ühel või teisel moel seotud. Lisaks peetakse EDUCA- l palju erinevaid loenguid, arutelusid ja diskussioone.

29.01 Toimus koolitusseminar „Sotsiaalpartnerid edendamas paremaid töökohti haridussektoris tervislikuma tööelu nimel“ (Training seminar „Social Partners Promoting Decent Workplaces in the Education Sector for a Healthier Working Life“)

Projekt toetus Euroopa Ametiühingute Komitee ETUCE ja Euroopa Haridusala Tööandjate Liidu EFEE poolt varasemates haridusala töötajate töötervishoiu ja -ohtuse projektides saavutatule, keskendudes sotsiaalpartnerite ühisele algatusele püüda välja selgitada konkreetseid ja praktilisi lahendusi, et vältida tööstressi ja selle vastu võidelda.

Projekti eesmärgid:

  • koguda tõendeid töötervishoiu ja –ohutuse seadusandlusest, sotsiaalpartnerite lepetest, meetmetest, tegevustest kooli tasemel;
  • juhtumiuuringute kaudu ära tunda praktilisi ja konkreetseid viise, kuidas ennetada tööstressi ja selle vastu võidelda, olles keskendunud sotsiaalpartnerite ühistele initsiatiividele;
  • toetada psühhosotsiaalseid ohte ja tööstressi ennetavate meetmete juurdearvamist kollektiivlepingutesse;
  • toetada ametiühinguid ja tööandajate organisatsioone, et aktiviseerida nende tegevust riiklikes sotsiaaldialoogi struktuurides tervishoiu ja ohutuse strateegiate koostamisel;
  • toetada selleteemalist debatti Euroopa haridussektori sotsiaaldialoogi komitees;
  • kavandada konkreetseid ja ühiseid praktilisi suuniseid, kuidas edendada sotsiaalpartnerite ühist initsiatiivi riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil, et ennetada psühhosotisaalseid ohutegureid hariduses ning võdelda nende vastu;
  • valmistada ette ETUCE ja EFEE ühise haridussektori psühhosotsiaalsete ohutegurite ja tööstressi ennetamise deklaratsiooni baasi.

Eksperdid töötervishoiu ja –ohutuse vallas jagasid osalejatele oma teadmisi. Pärast loengute osa oli osalejatel võimalus väiksemates töörühmades arutleda sotsiaalpartnerite ühiste suuniste  üle, mida tööandjad ja töötajad saaksid koostöös arendada selleks, et vältida psühhosotsiaalseid ohutegureid ning ennetada tööstressi. Suuniseid on kavas edasi arutada projekti lõpukonverentsil 2016.a. juunis Bukarestis.

Seminar oli suunatud ametiühingutele/tööandjate esindajatele, kes töötavad haridusala töötervishoiu ja –ohutuse valdkonnas. EHL-i poolt osales koolitusseminaril välissekretär Elis Randma.

PILTE: https://www.flickr.com/photos/etuce/albums/72157664166631366/with/24403430829/

28.01 Reemo Voltri käis koos Lii Siimu ja Võrumaa HL juhi Tiina Rõigasega kohtumas Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi õpetajatega, et innusatada neid liituma EHL-ga. Selgitasime ja andsime praktilisi näpunäiteid, kuidas toimida ametiühingu loomisel.

27.01 Reemo Voltri osales rahvusvahelise õpetajakutse tippkohtumise ISTP 2016  ettevalmisataval kohtumisel haridus – ja teadusministeeriumis. Kohtumisel osalesid ka HTM nõunik Kristi Mikiver ja ministeeriumi kaasatud õpetajakutse eksperdina Margit Timakov.
Antud kohtumisel arutati kuivõrd oleme Eestis rakendanud eelmise aasta tippkohtumisel aurutletut ning sellel aastal ettepandud  temaatikat.

27.01  Reemo Voltri osales ERR saates Terevisioon, kus rääkis õpetajate vanuselisest jaotusest ja õpetaja ameti järelkasvust jm. http://novaator.err.ee/v/haridus/0e29d498-df1f-4198-8d8a-8d4338d99198/graafikud-ja-faktid-eesti-koolide-kohta-koige-vahem-opilasi-opetaja-kohta-koige-kiirem-palgakasv-koige-rohkem-langenud-hariduskulud

25.01 Reemo Voltri ja  Lii Siim käisid Tartumaa Ülenurme valla Laululinnu kahe lasteaia kollektiividega kohtumas, kes tundsid huvi EHL vastu. Tutvustasime meie tegemisi ning kuidas EHL-ga liituda.

19.01 Toimus korraline EHL juhatuse koosolek.

13.01 Toimus EHL 25. aastapäeva raames Läänemaa HaüL usaldusisikute tänuavaldus üritus, kus EHL juhatuse esimees R. Voltri tunnustas kõiki tegevaid usaldusisikuid panuse eest ametiühingu töösse.

12.01 R. Voltri võttis osa Tartu linna kollektiivlepingu läbirääkimistest.

07.01 R. Voltri kohtus Võrumaa HaüL usaldusisikute ja ametiühingute liikmetega.