2014. aasta tegemised

DETSEMBER

01.12 – A. Tiidemann ja V. Parkel võtsid osa Saaremaa HL volikogu koosolekust.

04.12 – A. Tiidemann võttis osa Pärnumaa HaüL volikogu koosolekust.

09.12 – toimus selle aasta viimane EHL volikogu koosolek ja Haridusministeeriumi kantsleri J. Holmi sõnavõtt.

10.12 – Hariduse kutsenõukogu koosolek, kus osaled R.Voltri.

NOVEMBER

04.11 – toimus juhtimiskonsultant M. Raava juhtimisel EHL organisatsiooni arendusseminar.

11.11 – 13.11 – EHL juhatuse esimees R. Voltri osales Rootsi õpetajate ametiühingu Lärarförbundeti kongressil.

18.11 – toimus EHL juhatuse koosolek.

19.11 – toimus haridusminsteeriumi nõunik P.Sapi ja EHL esimees R. Voltri konsultatsioonkohtumine teemal “Koolide rahastamine 2015.a.-l”.

20.11 – R. Voltri avas iga-aastase Haridusportaal.ee hariduskonverents-messi.

21.11 – R. Voltri esines peaettekandega konverentsil “Teooria kohtub praktikaga: praktilised küsimused õpetajatöös”.

21.11 – R. Voltri osales Tartu kollektiivlepingu läbirääkimistel.

24.11 – 25.11 – toimus EI/ETUCE Alushariduse (ingl. k. Early Childhood Education – ECE) konverents Viinis. Üle maailma kohale tulnud alushariduse ametiühingute juhid ja liikmed arutasid 2 päeva vältel alusharidust puudutavate arengute ja väljakutsete üle ning jagasid oma kogemusi ja strateegiaid. Esimesel päeval keskenduti alushariduse privatiseerimise problemaatikale, teisel päeval oli põhirõhk suunatud arengutele maailma mastaabis. Paralleelselt arutati ametiühingute rolli kvaliteetse ja kõigile kättesaadava alushariduse kujundamisel.

EHL-i esindasid EHL juhatuse esimees R. Voltri, EHL välissekretär E. Veesaar, EHL õigusnõunik/ ETUCE komitee liige V. Parkel ja EHL juhiabi E. Randma.

25.11 – toimus Kesk- ja Ida-Euroopa riikide õpetajate ametiühingute koostöö koosolekul (ingl. k. Central and Eastern Europe – CEE), kus arutleti ühtse võrgustiku loomise vajaduse ja võimaluste üle, et vahetada haridusvaldkonna häid kogemusi.

EHL-i esindasid nõupidamisel EHL juhatuse esimees R. Voltri, EHL välissekretär E. Veesaar.

25.11 – toimusid Viinis ETUCE Special Conferenc’i raames EI/ETUCE töötoad: Workshop on the Impact of the Economic Crisis on Education (“Majanduskriisi mõju haridusele”), Workshop Higher Education and Research (“Kõrgharidus ja teadusuuringud”) ja Workshop Equal Opportunities (“Võrdsed võimalused”).

EHL-i esindasid töötubades  juhatuse esimees R. Voltri, EHL välissekretär E. Veesaar, EHL õigusnõunik/ ETUCE komitee liige V. Parkel ja EHL juhiabi E. Randma.

24.11 – 25.11 – toimus Viinis ETUCE Special Conference, kus osales ETUCE 131 liikmesorganisatsioonist üle 200 liikme, et arutleda õpetaja ameti tuleviku üle. Kesksemateks teemadeks oli hariduse rahastamine ning avaliku ja erasektori partnerlus; uuendused hariduses – avatud haridus ja õpetajaamet aastal 2030 – õpetamise uued rollid?; Euroopa sotsiaalne mudel pinge all – sotsiaalne ebavõrdsus ja õpetajaamet. Majanduskriis ja sotsiaalne ebavõrdsus – kas lahendus on jätkuvalt hariduse kätes?

EHL-i esindasid juhatuse esimees R. Voltri, EHL välissekretär E. Veesaar, EHL õigusnõunik/ ETUCE komitee liige V. Parkel ja EHL juhiabi E. Randma.

OKTOOBER

01.10 – toimusid Tartu kollektiivlepingu läbirääkimised.

04.10 – tähistamaks ülemaailmset Õpetajate Päeva toimus Tartus Vanemuise kontserdimajas HTM ja EHL eestvedamisel Aasta Õpetaja 2014 Gala, kus autasustati 2104. aasta tublimaid ja silmatorkavamaid õpetajaid, õpilasi jt.

06.10 – toimus Taru Ülikoolis avalik aruteluõhtu teemal “Õpetaja roll tänapäeva Eestis”, kus osalesid lisaks R. Voltrile ka HTM õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiver ja Lastevanemate Liidu Tartu piirkonna koolitaja Valdek Rohtma.

07.10 – toimus juhtimiskonsultant M. Raava juhtimisel EHL organisatsiooni arendusseminar.

09.10 – EHL juhatuse esimees R. Voltri osales Hariduse Valdkondliku Komisjoni koosolekul. Päevakorras oli:

 1. Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava eesmärgid ja tegevused ning seosed valdkondlike strateegiatega. Haridus- ja Teadusministeerium (HTM).
  2. Tegevuste tutvustus: Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine.
  3. Tegevuste tutvustus: Üldhariduskoolide võrgu korrastamine. HTM.
  4. Tegevuste tutvustus: Õpipoisiõppe laiendamine ja Kutsehariduse maine tõstmine. HTM.
  5. Tegevuste tutvustus: Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine. Sotsiaalministeerium (SoM).
  6. Tegevuste tutvustus: Noortevaldkonna tegevused ja EL vahendite kasutamine. HTM.

13.–14.10 – toimus Brüsselis Euroopa Haridusala Ametiühingute Komitee (ETUCE), mille liige on  Eesti haridustöötajate ametiühingu esindajana ka EHL, järjekordne korraline koosolek. Seekordse koosoleku põhiteemaks oli ETUCE 25.-26. novembril toimuva konverentsi materjalide ettevalmistamine ja konverentsile esitatavate dokumentide projektide arutelu.

Põhiküsimustena arutleti veel sotsiaaldialoogi olukorda haridusvaldkonnas eri riikides ja vastava Euroopa komitee tegevust, eriti tööandjate üleriigiliste ühenduste kaasamise probleeme; hariduse rahastamise olukorda  ja sellega kaasnevaid probleeme, hariduse privatiseerimisega seonduvat jt haridusvaldkonna ja hariduspoliitikaga seotud küsimusi Euroopas. Eri teemana oli arutusel kuidas kaasata ETUCE tegevusse aktiivsemalt kõiki regiooni riike.

Kavandamisel on Kesk- ja Ida-Euroopa riikide haridusala ametiühingutele eraldi võrgustiku loomine ja mitmeid teisi projekte, et abistada just nende riikide õpetajate ühendusi. Näiteks otsustati ühe meetmena luua ETUCE kodulehe versioon ka vene keeles, et võimaldada ETUCE tegevuse laialdasemat tutvustamist nii Euroopa regioonis kui ka väljaspool.Täiendavalt on võimalik lugeda ja materjalidega tutvuda ETUCE koduleheküljel http://etuce.homestead.com/ETUCE_en.html

EHL esindajana osales koosolekul ETUCE komitee liige, EHL õigussekretär Vaike Parkel.

17.10 EHL juhatuse esimees R. Voltri ja õigusnõunik V. Parkel kohtusied EAKL juhi P. Petersoni ja juristi T. Tammelehega.

20.10 – EHL juhatuse esimees R. Voltri ja välissekretär E. Veesaar kohtusid HTM-s OECD haridusmisiooniga.

21.10 – toimus juhtimiskonsultant M. Raava juhtimisel EHL organisatsiooni arendusseminar.

23.10 – 26.10 – EHL juhatuse esimees R. Voltri osales Gruusia õpetajate ametiühingu kongressil.

SEPTEMBER

03.09  – võttis R. Voltri osa haridus- ja teadusministeeriumis toimunud Aasta Õpetaja 2014 nõupidamisest.

04.09  – toimus EAKL poolt korraldatud Kollektiivlepingute strateegia konverents, millest võttis osa R. Voltri.

05.09  – toimus haridus. ja teadusministeeriumis Hea Tava kokkuleppe nõupidamine, milles osales ka EHL juht R. Voltri.

9-09 ja 16.09 – toimus juhtimiskonsultant M. Raava juhtimisel EHL organisatsiooni arendusseminar.

19.09 – osalesid R. Voltri ja V. Parkel õpetajate palgaläbirääkimistel.

25.-26.09  – toimus EHL usaldusisikute koolitus, millest võttis sel aastal osa 260 usaldusisikut üle Eesti.

30.09 – toimus R. Voltri ja V. Parkeli esindusel konsultatiivkohtumine EAKL juristiga.

AUGUST

07.08  – EHL juhatuse esimees R. Voltri osales Aasta Õpetaja riikliku komisjoni koosolekul.

11.-12.08 – toimus arutelu Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM), Eesti Koolijuhtide Ühenduse (EKJÜ) ja Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) vahel hea tava kokkuleppe sõlmimise osas.

18.-19.08 – toimus EHL volikogu korraline koosolek.

22.08  – toimus konsultatiivkohtumine EAKL juhi Peep Petersoniga.

26.08  – R. Voltri võttis osa Tartu Õpetajate sügisfoorumist.

27.08  – R. Voltri osales Viljandimaa Haridustöötajate Liidu volikogu koosolekul.

JUULI

07.07  – EHL juhatuse esimees R. Voltri osales Aasta Õpetaja riikliku komisjoni koosolekul.

JUUNI

03.06  – toimus korraline EHL juhatuse koosolek EHL kontoris aadressil Masina 22, Tallinn.

04.06  – toimus kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi esinadajatega riigikoolide küsimustes, EHL-i esindasid esimees R. Voltri ja aseesimees A. Tiidemann.

9.-10.06 – toimus Ida- ja Kesk-Euroopa haridustöötajate ametiühingute murekohti käsitlev kohtumine Varssavis, EHL-i esindab välissekretär Evi Veesaar.

13.06 – toimus Pärnu HaüL volikogu koosolek, kuhu oli kutsutud ka EHL aseesimees A. Tiidemann.

EHL juhatuse esimees R. Voltri on viimastel päevadel andnud hulgaliselt intervjuusid erinevatele meediakanalitele (Kuku raadio, Vikerraadio, Raadio 4, Päevaleht, Postimees jm), kus selgitab EHL-i palgaläbirääkimiste seisukohti.

18.06 – toimusid läbirääkimised õpetajatele 2015.aasta töötasu alammäärade kehtestamiseks (palgaläbirääkimised ministeeriumiga).

Läbirääkimistel käsitleti esmajärjekorras õpetajate töötasu alammäära küsimust. EHL oli jätkuvalt seisukohal, et õpetajate miinimumtöötasu peaks olema võrdne Eesti riigi järgmise aasta prognoositava keskmise palgaga. Seega esitas EHL 2015.aasta õpetajate töötasu alammäära nõudeks 1150 €  kuus. 

Tõstatasime ka küsimuse kutse- ja lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamise kohta. Samuti arutati pikalt klassijuhataja töö väärtustamist, kontakttunnikoormuse reguleerimise küsimust ning kuidas õpetaja palk võiks sõltuda tema professionaalsusest (kutsestandardist). Leiti, et antud teemadel, va töötasu alammäär, peaks erinevate osapoolte vahel suve lõpuks koostama põhimõttelise kokkuleppe, kus oleksid need küsimused esmalt läbi räägitud ning seejärel kokkuleppe vormis kehtestatud. Teemakohaseid ettepanekuid ootab ministeerium selle aasta augusti alguseks.

Läbirääkimised õpetajate töötasu alammäärade kehtestamiseks 2015. aastaks jätkuvad septembris.

MAI

07.05 – kohtusid EHL esimees Reemo Voltri ning uus haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, et jätkata koostööd EHL ja ministeeriumi vahel. Kohtumise teemadeks on õpetajate tööaeg (kontakttunnid), õpetaja ameti väärtustamine, õpetajate vanuseline struktuur, õpetaja palk ja selle suhe professionaalse arenguga, koolijuhtide kompetents ja selle hindamine, erinevate osapoolte koostöö, kaasamine, info liikuvus, hariduse laiemate eesmärkide sõnastamine.

07.05 – Reemo Voltri osales konverentsil Edutainment Eestis 2014

http://www.ahhaa.ee/events_category/tartu-sundmuste-kalender/?id=18664

12.05 – toimus Läti Haridustöötajate Liidu (LIZDA) pressikonverents ja demonstratsioon õpetajate palga- ja töötingimuste parandamiseks. EHL-i esindas Riias juhatuse ase-esimees A. Tiidemann.

14.-16.05 – toimus Soome Haridustöötajate Liidu (OAJ) kongress, kuhu on kutsutud osalema ka EHL juhatuse esimees Reemo Voltri.

28.05 – toimus Skype vestlus Rootsi Haridustöötajate Liidu Lärarförbundet’iga PISA testi tulemuste osas.

APRILL

9.04 – toimus Kohtla-Järve HaüL volikogu koosolek, kuhu oli kutsutud osalema ka EHL. EHL-st esinevad volikogul A. Tiidemann ja V. Parkel.

12.04 – Evi Veesaar osales Tase 7 õpetaja hindajate kolmandal koolitusel.

14.-15.04 – Leedu Haridustöötajate Ametiühingu Liidu – LEETU (Lithuanian Education Employees Trade Union) visiit Tallinnasse. Visiidi käigus toimus kohtumine EHL juhatuse liikmetega, mille käigus tutvutati aü organisatsioonide struktuuri, eesmärke, ülesandeid ja töö korraldamist. Tutvuti aktuaalseid probleeme, mis on üles kerkinud seoses ümberkorraldustega haridusvaldkonnas. Eesti koolide töökorralduse, pedagoogide töö- ja palgatingimustega tutvumiseks ja ülevaate saamiseks aü töö korraldamise kohta haridusasutuse tasandil külastas LEETU delegatsioon Eesti üht suurimat kooli – Jüri Gümnaasiumi.

15.04 – toimus Harjumaa HL-i volikogu koosolek, millest oli kutsutud osa võtma ka EHL juhatuse esimees Reemo Voltri.

14.-16.04 – osales  EHL õigussekretär Vaike Parkel  Euroopa  Haridusala Töötajate Ametiühingute komitee (ETUCE) korralisel koosolekul. Koosolekul arutati haridustöötajate ametiühingute olukorda Euroopas, eriti Ukrainas, ja võeti vastu toetusavaldus ja tegevuskava, arutati ettevalmistusi novembris toimuvaks  ETUCE konverentsiks, kinnitati toimunud uuringute, konverentside ja seminaride kokkuvõtted ja seisukohad ja planeeritavate ürituste ja projektide kava. Toetusavalduste tekst jm koosoleku materjalid ja kokkuvõtted on leitavad ETUCE koduleheküljel aadressil http://etuce.homestead.com/ETUCE_en.html.

16.04 – toimus Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi saalis konverents koolijuhtimisest, kus käsitleti mitmeid aktuaalseid probleeme, väljakutseid ja ka ootusi Eesti koolijuhile. Konverents kandis nime “Juhitav ja juhtimatu koolis”. Konverentsist võttis osa EHL juhatuse esimees R. Voltri.

26.04 – Evi Veesaar osales Tase 7 õpetaja hindajate neljandal koolitusel.

29.04 – toimus EHL korraline juhatuse koosolek EHL kontoris aadressil Masina 22, Tallinn.

30.04 – toimus Tartus konverents “Edutainment”, kus osales ka EHL juhatuse esimees Reemo Voltri.

MÄRTS

04.03 – toimus Saaremaa HL usaldusisikute seminar-koosolek, kus esinesid  Aleksandr Tiidemann ja Vaike Parkel. Tiidemann tutvustas usaldusisikutele jaanuaris käivitunud EHL liikmeskonna haldamise süsteemi LHS, õigusnõunik Vaike Parkel esines teemaga “õpetajate tööaeg ja tööaja arvestus, töötasustamine, töötasustamise alused ja üldpõhimõtted” ning leiti vastuseid paljudele teistele usaldusisikute küsimustele.

04.-06.03 – Reemo Voltri osales Brüsselis seminaril, mille teemaks oli  „Sotsiaalse dialoogi olulisus hariduses“, kus Euroopa õpetajate ametiühing liidrid arutasid erinevaid võimalusi, kuidas tõhustada ja arendada sotsiaalset dialoogi töövõtjate ja tööandjate vahel.

11.03 – toimus EHL volikogu koosolek.

04.03 – Reemo Voltri kohtus koolitaja Mait Raavaga arutamaks võimalikku koostööd EHL  ja Pro Konsultatsioonide vahel.

26.-27.03 – X Linnade ja valdade päev. EHL-i esindas õigusnõunik Vaike  Parkel haridusvaldkonna  seminaril ettekandega teemal “Õpetaja ja muudatused hariduskorralduses- tegelikkus ja ootused”.

27.-30.03 – ISTP – International Summit for Teaching Profession – Rahvusvaheline õpetaja elukutse tippkohtumine toimus juba neljandat korda. See on igal aastal toimuv maailma 20 parema haridusega riikide tippkohtumine, mida korraldavad koos OECD ja EI – Education International (Õpetajate ametiühingute maailmaorganisatsioon, mille liige on ka Eesti Haridustöötajate Liit). Iga riigi delegatsiooni peab kuuluma minister ja õpetajate ametiühingu juht. Valitsuse poolt esindas Eesti riiki sel aastal endine haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ja õpetajate ametiühingu poolt Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri.

 • Sel aastal oli fookuses 3 suurt küsimust: Kuidas muuta kool kõrge kvalifikatsiooniga õpetajaile ja juhtidele atraktiivseks, et nad tuleks ja jääks kooli? Millised on hoovad saavutamaks võrdseid võimalusi üha detsentraliseeritumas haridussüsteemis? Kuidas kujundada õpikeskkonda nii, et arvestataks kõigi laste ja noortega?
 • Põhisõnumid, mis jäid kõlama olid järgmised – haridus ja selle andmine tuleb hoida jätkuvalt tasemel, ei tohi lubada paigalseisu, st peab kaasajastama õpetajaharidust. Õpetaja kutse väärtustamiseks ja paremaks koostööks tuleb rohkem teha erinevate tasanditega (valitsus, kooli omanik, õpetaja) suuremat koostööd ning kaasata õpetajaid enam otsustusprotsessi.
 •  Reemo Voltri selgitas, et kuigi eraldi arutelu all aü roll ei olnud, kuna enamustes arenenud riikides saavad nii õpetajad kui ka võimuesindajad aru, et õpetajate enamust esindava organisatsiooni olemasolu on vajalik, jooksis üks oluline sõnum erinevatest sõnavõttudest välja küll – oluline on koostöö aü kui õpetajate esindaja ning võimuesindajate vahel. Arenenud riikides kuulub enamus õpetajaid ametiühingusse, sest õpetajad on aru saanud, et nende arvamus ja panus hariduse arengusse ja õpetaja ameti väärtustamisse on oluline. Ja see oleks ka väga hea soovitus meile siin Eestis – tehkem rohkem koostööd.

28.03 – Evi Veesaar osales Tase 7 õpetaja hindajate koolituste jätkuval kohtumisel nr 2 Tallinnas Rahvusraamatukogu auditooriumis, mille teemaks oli “21. sajandi õpetamisteooria ja hindamiskriteeriumite analüüs”.

VEEBRUAR

05.02 – Eesti Ametiühingute Keskliit korraldas 5. veebruaril Rahvusraamatukogu kuppelsaalis töövõimereformi avaliku arutelu, et avalikkusel oleks võimalus töövõimetuspensionide reformis kaasa rääkida. Sotsiaalministeerium on saatnud sotsiaalpartneritele tutvumiseks töövõime toetuse seaduse eelnõu, mis teeb põhjalikult ringi tänase töövõimetuspensionide süsteemi. Reformiga kaasnevat selgitas sotsiaalminister Taavi Rõivas. Arutelul tegi ülevaate praegusest olukorrast Eesti üks juhtivaid majandusanalüütikuid Maris Lauri. Vaatluse alla tulid muuhulgas näiteks pensionikassa puudujääk ja töövõimetuspensionäride olukord. TALO ja EAKL ühine ekspert Harri Taliga tutvustas olulisemaid reformiga seonduvaid murekohti. Arutelu juhtis ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson.

05.02 – Läbirääkimised Elroniga – koos EÜL esindajatega käis Reemo Voltri  kohtumas Elroni esimehe hr Ossipiga, kus teemaks oli Elroni soodustused ja nende võimalik laiendamine õpetajatele

07.02 – ilmus õigusnõunik Vaike Parkeli artikkel Õpetajate Lehes. Artikkel avaldatud EHL listis 10.02.2014, siin link veel kord: http://opleht.ee/13304-lasteaia-tookorralduses-moelgem-ka-opetajale/

10.02 – Reemo Voltri andis intervjuu Aktuaalsele Kaamerale (nii eesti- kui ka venekeelsele AK-le), mille teemaks oli EHL seisukohtade vahendamine  seoses tekkinud segadusega KOV-de haridusrahastamisega.

13.02 – Reemo Voltri intervjuu Vikerraadios – teemaks taaskord EHL seisukohtade vahendamine  seoses tekkinud segadusega KOV-de haridusrahastamisega.

14.02 – Reemo Voltri kohtumine-pressikonverents koos HTM ministriga soses tekkinud segadusega KOV-de haridusrahastamisega.

18.02 – Reemo Voltri osales ETV saates „Vabariigi kodanikud“. Teemaks oli EHL seisukohtade vahendamine  seoses tekkinud segadusega KOV-de haridusrahastamisega.

19.02 – kohtumine sotsiaaldemokraatliku erakonna Riigikogu fraktsiooniga selgitamaks EHL seisukohti ministri umbusaldamise osas, mis on tingitud segadusest KOV-de haridusrahastamises.

25.02 – toimus EHL juhatuse koosolek.

27.02 – EHL ettepanek palgaläbirääkimiste alustamiseks HTM-ga – saatsime peaministrile ja haridusministrile vastavalt PGS-le alustada läbirääkimisi järgmise aasta õpetajate palkade osas.

27.02 – toimus Kohtla-Järve HaüL usaldusisikute seminar-koosolek, kus esinesid  Aleksandr Tiidemann ja Vaike Parkel. Tiidemann tutvustas usaldusisikutele jaanuaris käivitunud EHL liikmeskonna haldamise süsteemi LHS, õigusnõunik Vaike Parkel esines teemaga “Õpetaja tööaeg  ja töökohustused, tööaja arvestus ja töötasu”.

JAANUAR

30.01 – Reemo Voltri osales Tartu kollektiivlepingu läbirääkimistel.

03-04.01 – Viimsis toimus 25. rahvusvaheline õpetjate võrkpalliturniir. Kokku osales võistlusel rekordiliselt 37 võistkonda üle Eesti, samuti Lätist ja Soomest. Võistluste korraldajaks on Eesti Haridustöötajate Liidu koostööpartner Eesti Koolispordi Liit.

04.01 – Reemo Voltri kohtus Põlvamaa õpetajatega. Kohtumise teemaks „Haridusmuudatused ja aü roll“.

08.01 – Eesti Haridustöötajate Liidus kohtus Reemo Voltri ja Aleksandr Tiidemann Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajatega. Arutelu fookuses olid haridusmuudatused ja haridusvaldkonna rahastamisega seotud probleemid.

11.01 – Reemo Voltri esines Vikerraadios  haridusministeeriumis koostatud õpetajate täiendkoolituse uue kontseptsiooni teemal.

13.01 – Reemo Voltri osales Aasta õpetaja 2014 ettevalmistava töögrupi nõupidamisel Haridus- ja Teadusministeeriumis.

14 01 – Reemo Voltri ja Aleksandr Tiidemann osalesid Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu volikogu koosolekul.

28.01 – EHL kontoris toimus volikogu erakorraline koosolek, kus oli arutamisel 2013. aasta volikogu korralise koosoleku päevapunkt, mis käsitles kohaliku võimekuse suurendamist ja võimalikke suundi tulevikuks.