2013.a tegemised

DETSEMBER

3. detsember           Toimus teema “Üldhariduse jätkusuutlikkus” arutelu riiklikult olulise küsimusena riigikogus, kus on esindatud ning esinevad minister Jaak Aaviksoo, fraktsioonide esimehed ning Eesti haridustöötajate Liidu poolt juhatuse liige Kaja Land.

3. detsember           Avalikustati PISA testi tulemused.

5. detsember
           Aleksandr Tiidemann osales Kutsekoja ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatud  konverentsil “Kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistus ja elukestev õpe”.

10. detsember         Toimus EHL volikogu koosolek. Kohtuti ka haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksooga, kes selgitas PGS muudatusi ning haridusvaldkonna rahastamist.

16. detsember         Reemo Voltri kohtus EAKL esimehe Peep Petersoniga, et kujundada ühiseid seisukohti Kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu osas.

18. detsember         EHL avaldas meediasse arvamuse seoses kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõuga.

18. detsember
         Ametiühingute esindajad kohtusid seadusemuudatusi puudutavate seisukohtade ja tegevuste kooskõlastamiseks Eesti Ametiühingute Keskliidus.

NOVEMBER

6.-7. november         EHL visiit OAJ-sse. 6.-7. novembril toimus Soome õpetajate aü organisatsiooni kutsel EHL visiit OAJ-sse (Opetusalan Ammatijärjestö). Visiidist võtsid osa Reemo Voltri, Aleksandr Tiidemann, Evi Veesaar.
Kohtuti OAJ juhatuse esimehe Olli Luukkaineniga. Kohtumise käigus vahetati informatsiooni organisatsioonide aktuaalsete ja päevakajaliste teemade osas, arutati OAJ ja EHL edasise koostöö jätkamise ning koostöölepingu värskendamise vajadust.

Visiidi käigus toimusid kohtumised OAJ juhtivtöötajatega, mille käigus käsitleti selliseid teemasid nagu ametiühingute mõjutusvõimalused ja läbirääkimiste korraldamine, OAJ organisatsioon ja kutseala huvide kaitsmine, palgapoliitilised lepingud, töö- ja kollektiivlepingud. Espoo Mattildens Gümnaasiumis tutvuti soome hariduskorraldusega, õpetajate töö- ja palgatingimustega.

Reemo Voltri andis intervjuu OAJ ajakirjale „Opettaja“, mis ilmus ajakirja 46 numbris:
http://content.opettaja.fi/epaper/20131115/4/index.html

13. november            Reemo Voltri viibis Vabariigi Valitsuse algatatud 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu 490 teisel lugemisel.

13.-14. november      Välissekretär Evi Veesaaar osales Berliinis toimunud ETUCE-EFEE lõppkonverentsil, mille teemaks oli “The development of the teaching profession in times of the economic crisis as a key task for social partners in education” ehk “Õpetajakutse areng majanduskriisi ajal kui võtmeküsimus sotsiaalpartneritele hariduses”.

Selgituseks: Olukord  majanduses on keeruline.  Väljapääs nii majanduskriisist kui ka sellega kaasnevast sotsiaalkriisist saab toimuda vaid kvaliteetse hariduse kaudu, mille tagatiseks on  pädeva kompetentsi ja haridusega õpetajaskond oma tööle vastavate tänapäevaste töötingimuste ja palgaga. Õpetajal tuleb täita äärmiselt tähtsat ülesannet, et vältida varajast põhikoolist väljalangemist (eriti poiste osas), mis kahjuks suurendab tööpuudust just noorte osas.

Oluline roll on kasvatustöös koostöö nii lapsevanemate kui tugipersonaliga. Kuna meie ja üldiselt kogu Euroopa riigid (Soome välja arvatud) on silmitsi samade probleemidega, milleks on vananev õpetajaskond, õpetajate puudus (eriti reaalainetes) siit ka ülekoormus ja stress, distsipliiniprobleemid, noorte õpetajate ja meesõpetajate liiga väike osakaal  hariduses, tugipersonali vähesus ja sageli selle puudumine. Samuti noorte vähene huvitatus õpetajaks õppimise vastu. Põhjuseks kõrgharidusega õpetajale esitatavatele kõrgetele nõudmistele mittevastav töötasu ja sageli ka sellest tingitud madal staatus ühiskonnas.

Et parandada olukorda ja saada parimaid lõpetajaid huvituma õpetajaks õppimisele on vajalik teha koostööd ülikoolidega, pidada sotsiaaldialoogi nii valitsuse, kohalike omavalitsuste ja ettevõtjatega parandamaks nii õpetajate ettevalmistust, töötingimusi kui tööle vastavat töötasu. Siit ka pöördumine Euroopa Komisjoni poole.

20. november             EHL kontoris, aadressil Masina 22 toimus juhatuse koosolek.

21.-22. november       Toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses hariduskonverents-mess “Riik, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus hariduses”, mille avamisel osales ka EHL juht Reemo Voltri.

OKTOOBER

3.-4. oktoober     osalesid EHL juhatuse esimees Reemo Voltri ja välissekretär Evi Veesaar Vilniuses toimunud konverentsil, mille teemaks oli “Ametiühingute roll  kooli varajse poolelijätmise vastu võitlemisel ning kooli ja hariduse kaasajastamisel”.

5. oktoober 
        toimus Tartus Vanemuise Kontserdimajas Aasta Õpetaja auhinnagala “Eestimaa õpib ja tänab”, mille üheks eestvedajaks oli ka EHL.

8. oktoober
         EHL juhatuse esimees Reemo Voltri konsultatsioonikohtumine haridus- ja teadusminister Jaak Aav

9. oktoober 
        EHL juhatuse esimees Reemo Voltri konsultatsioonkohtumine Tartu kollektiivlepingu ja Narva HL võlgnevuse osas Kalle Kaldaga.

11. oktoober 
      EHL juhatuse esimees Reemo Voltri kohtumine Peep Petersoniga. Arutelu toimus teemadel: Narva HL võlgnevuse lahendamiseni, ühised koolitusvõimalused, võimalikud seadusandluse muudatused, mis puudutavad aü-d.

11. oktoober   
    Eesti elukestva õppe strateegia 2020 arutelu Eesti Koostöö Kojas.

14. oktoober       EHL juhatuse esimees Reemo Voltri kohtus Tartu Ülikooli esindajatega – teemaks TÜ ja üldiselt gümnaasiumide võimalikud koostöövõimalused ning mis on õpilaste ja õpetajate meelest oluline sisseastumitingimuste osas.

15. oktoober       SA KUTSEKODA korraldas sellel päeval 2 koosolekut:

13.00 – 17.00 toimus 6. taseme õpetaja kutsestandardi kohta saabunud arvamusküsitluse ettepanekute-kommentaaride arutelu ja analüüs. Vomistati kutsenõukogule kinnitamiseks ÕPETAJA, tase 6 kutsestandardi lõppkavand.

9.30 – 12.30  toimus ÕPETAJA tasemete 7 ja 8 muudatus/ täiendettepanekute analüüs ja viidi kutsestandardite kavanditesse muudatused. Kutsenimetuste osas tase 7 ÕPETAJA ja tase 7 VANEMÕPETAJA, tase 8  MEISTERÕPETAJA.
Viimaseid ettepanekuid saab esitada 25.10.2013.

Uute kutsenimetuste ja kutestandardite ühtlustamise eesmärgil kinnitatakse ka 7. taseme kutsestandardid uuesti kutsenõukogus 27.11.2013.a.

EHL välissekretär Evi Veesaar osales töörühma koosseisus mõlemal koosolekul.

8. oktoober         Ajalehes Sakala ilmus Madis Järvekülje pikem artikkel “Kaja Land: riiklikult ei ole tähtis, et sa varem pingutanud oled”, milles Viljandimaa Haridustöötajate Liidu esimees Kaja Land nendib, et uue põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega haridusasutuste direktoritele antud suurem vastutus on juba õpetajatele peavalu põhjustanud ning riiklikult tagatud miinimumpalk ei taha kõigi õpetajateni jõuda.

21. oktoober  
      EHL juhatuse esimehe asetäitja Aleksandr Tiidemann osales Viljandimaa haridustöötajate liidu juhatuse nõupidamisel Viljandis.

22.-24. oktoober         EHL esindaja Vaike Parkel osales järjekordsel Euroopa Haridusala Ametiühingute Komitee ETUCE (European Trade Union Commitee for Education) koosolekul Brüsselis.

29. oktoober         Aleksandr Tiidemann ja Evi Veesaar võtsid vastu e-Riigi Akadeemia Sihtasutuse ja Välisministeeriumi arengukoostööprojekti raames Valgevene haridustöötajate delegatsiooni. Külalised tundsid huvi meie organisatsiooni ülesehituse, eesmärkide, reaalsete igapäevategevuste vastu. Huvituti haridustöötajate huvide kaitsmisest ning peamistest kitsaskohtadest. Samuti IKT kasutamisest organisatsioonis.

30. oktoober         Reemo Voltri käis Tallinna tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory, kus toimuval seminaril tutvustati dokumenti “Elukestva õppe strateegia 2020”, mis paneb paika järgmise seitsme aasta haridusprioriteedid.

SEPTEMBER

 4. september       EHL välissekretär Evi Veesaar 4. Kutsekoda – õpetaja kutsestandardi 8. tase.

13. september  
   EHL juhatuse esimees Reemo Voltri käis ministeeriumis seoses Aasta Õpetaja galaga.

14. september     EHL juhatuse esimees Reemo Voltri pidas Maarahva VI kongressil Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses kõnet.

17. september  
   EHL juhatuse esimees Reemo Voltri kohtumine Haapsalu Põhikooli õpetajatega.

19. september 
    EHL juhatuse esimees Reemo Voltri ja õigussekretär Vaike Parkel osalesid läbirääkimistel haridus-ja teadusministeeriumis lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 76, mis käsitles õpetaja töötasu alammäära aastal 2014. Täiendavalt arutleti teemal, mis on seotud koostööga õpetajate töölepinguliste garantiide tagamisel. Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Õpetajate Liit.

26.–28. september 
     Toimus haridusasutuste ametiühingute usaldusisikute koolitus. EHL korraldas haridusasutuste ametiühingute usaldusisikutele koolituse, kuhu kogunes peaaegu 300 usaldusisikut üle Eesti. Koolitusel tutvustati usaldusisikutele muutunud seadusandlust ja sellega kaasnevaid tõlgendusi ja võimalusi. Spetsialistide kaasabil said usaldusisikud parema ettekujutuse, kuidas olla veel paremaks vahelüliks haridusvaldkonna juhtkonna ja töötajaskonna vahel ning kuidas kujundada oma ametiühingu organisatsioon hästi toimivaks organisatsiooniks. Erilist tähelepanu pöörati uuenenud tingimustes kollektiivlepingutele – koolitajad jagasid soovitusi, kuidas algatada, läbi viia, sõlmida ja täita kollektiivlepinguid.

AUGUST

15. august           EHL juhatuse esimees Reemo Voltri kohtumine Põlvamaa Mammaste kooli esindajatega.

26.–27. august   EHL volikogu koosolek ning maakonna- ja linnaliitude esimeeste koolitus. Koolitusel käsitletavad teemad: volikogu roll organisatsioonis, kuidas innustada ja motiveerida usaldusisikuid, piirkondliku organisatsiooni ja selle juhi roll haridustöötajate liidus.

JUULI

 4. juuli       Esitatud ETUCE-le uuring A New online survey – THE IMPACT OF THE CRISIS ON TEACHERS ACROSS EUROPE – CRISIS CONTINUES.

JUUNI

5. juuni       EHL juhatuse esimehe asetäitja Aleksandr Tiidemanni kohtumine Pärnumaa HaüL usaldusisikutega.

6. juuni       EHL juhatuse esimehe Reemo Voltri, EHL juhatuse esimehe asetäitja Aleksandr Tiidemanni ja õigusnõuniku Vaike Parkeli kohtumine TALO esimehe Ago Tuulinguga. Arutlusel oli EHL ja TALO kootöövõimalused.

12. juuni     Ida-Viru KHK aü esindajate kohtumine HTM kutsehariduse osakonna asejuhatajaga HTM Tallinna esinduses kutseõppeasutuse teemadel. EHL poolt osalesid Reemo Voltri, Aleksandr Tiidemann.

13. juuni     EHL juhatuse esimees Reemo Voltri rääkis Vikerraadios Reporteritunnis õpetajate palkadest.

14. juuni     Pressiteade meie seisukohtade kohta PGS- i muudatute osas

18. juuni     EHL juhatuse esimees Reemo Voltri esines Terevisioonis ja Vikerraadios seoses PGS muudatustega.

18. juuni     Kiri riigikogu liikmetele.

19. juuni
     EHL välissekretär Evi Veesaar osales Kutsekojas Lasteaia kutsestandardi töörühma koosolekul – tase 6.

19. – 20. juuni      EHL juhatuse esimees Reemo Voltri osales Riigikogus PGS- i arutelul vaatlejana.

26. juuni     Aleksandr Tiidemann osales Jõhvis IVKHK-s toimunud HTM, koolinõukogu ja IVKHK aü esindajate läbirääkimistel.

26. – 27. juuni      EHL juhatuse esimees Reemo Voltri osales ministeeriumi poolt korraldatud seminaril “Koolijuhi ja kooli hindamine. Kooli tulemuslikkuse avalikustamine”.

27. juuni     EHL juhatuse esimees Reemo Voltri ja EHL juhatuse esimehe asetäitja Aleksandr Tiidemanni kohtumine Üliõpilaskondade Liiduga. Jätkukohtumine Üliõpilaskondade Liidu esindajatega 14.05. toimunud läbirääkimistele koostöö arendamise teemadel.

27. juuni     EHL juhatuse esimees Reemo Voltri ja õigussekretär Vaike Parkel käisid ministri juures palgaläbirääkimiste esimesel voorul.

27. juuni     EHL juhatuse esimees Reemo Voltri figureeris seoses palgaküsimusega Kanal 2 uudistes.

MAI

 02. mai      EHL juhatuse esimees Reemo Voltri käisTartumaa volikogul.

14. mai      EHL juhatuse esimehe Reemo Voltri ja juhatuse esimehe asetäitja Aleksandr Tiidemanni kohtumine Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajatega edasise koostöö arendamiseks. Väljatöötamisel on uued tehnilised lahendused ITIC-kaardi funktsionaalsuse arendamiseks, arvestades meie liikmeskonna huve. Väljatöötamisel on ka lahendused meie koostööpartneritele sooduspakkumisite edastamiseks spetsiaalselt aü liikmetele.

15. mai      EHL juhatuse esimees Reemo Voltri käis Kutsenõukoja kosolekul.

16. mai      EHL juhatuse esimees Reemo Voltri esines Põlva Haridusfoorumil.

21. mai      EHL juhatuse koosolek.

28. mai      EHL juhatuse esimehe Reemo Voltri ja juhatuse esimehe asetäitja Aleksandr Tiidemanni kohtumine Cargobus esindajatega. Arutusel oli koostöölepingu sõlmimise võimalused. Cargobus’i poolt osutavate teenuste nimistu on oluliselt suurem kui tavapärane pakivedu. Arutusel oli koostöölepingu sõlmimise võimalused ja soodustuste paketi väljatöötamise võimalused aü liikmetele. Koostöövõimaluste arutelu jätkub sügisel.

29. mai      EHL juhatuse esimehe Reemo Voltri, juhatuse esimehe asetäitja Aleksandr Tiidemanni ja õigussekretäri Vaikel Parkeli kohtumine Eesti Ametiühingute Keskliidus (EAKL) esimees Peep Petersoniga. Arutusel olid EHL ja EAKL koostöövõimalused.

29.- 30. mai    EHL välissekretär Evi Veesaar osales ETUCE EI Euroopa regiooni tööseminaril  Ljubljanas – THE DEVELOPMENT of the TEACHING PROFESSION in TIMES of the ECONOMIC CRISIS AS A KEY TASK for SOCIAL PARTNERS in EDUCATION. Finding joint strategies to tighten the links between education and the labour market.

30. mai      EHL juhatuse esimees Reemo Voltri ja õigussekretär Vaike Parkel osalesid õpetajate kvalifikatsiooninõuete määruse eelnõu arutelu HTM-is.

APRILL

3. aprill        EHLi juhatuse aseesimees Aleksandr Tiidemann ja EHLi välissekretär Evi Veesaar osalesid uue korruptsioonivastase strateegia arutelul Justiitsministeeriumis. Uues strateegias tahetakse senisest enam tähelepanu pöörata korruptsiooni ennetavatele meetmetele läbi läbipaistvuse suurendamise, huvide konflikti ennetamise ja organisatsiooni eetika ning kutse-eetika tugevdamise.

15. aprill      EHLi juhatuse aseesimees Aleksandr Tiidemann osales Tallinna Ülikoolis toimunud diskussioonil “Mikroskoobi all on kõrgharidus ja tööturg”. Arutati kuidas peaks TLÜ õppekavasid  arendama, et paremini vastata tööturu  tingimustele, kuidas korraldada praktikat, kuidas saavad organisatsioonid koostöös Tallinna Ülikooliga kõrghariduse ja tööturu lähendamisele kaasa aidata. 17.aprill EHL juhatuse liige, välisasjade sekretär Evi Veesaar esitas ETUCE-le uuringu ONLINE SURVEY – THE STATUS and ATTRACTIVENESS of the TEACHING PROFESSION.

18. aprill      EHL juhatuse liige Evi Veesaar osales Kutsekojas Õpetaja kutsestandardite töörühma töös – tase 7.

23. aprill      EHL juhatuse esimees Reemo Voltri ja õigussekretär Vaike Parkeli kohtumine Saarema HHL usaldusisikutega.

24. aprill  
    Aleksandr Tiidemann kutsekoja vastuvõtt. Aleksandr Tiidemann osales kutsenõukogude liikmete vastuvõtul Tallinna Teeninduskoolis. Vastuvõtul kuulati Kutsekoja juhatuse ülevaadet tegevusest aastatel 2001-2013. Toimus kutsenõukogu liikmete tunnustamine.

25.-26. aprill   EHL esindaja Vaike Parkel osales Euroopa Haridusala Ametiühingute Komitee ETUCE (European Trade Union Commitee for Education) koosolekul Brüsselis.

30. aprill      Esitatud ETUCEle online SURVEY – THE IMPACT of the CRISIS on the HEALTH and SAFETY of EDUCATION STAFF.

MÄRTS

 4. märts        EHLi volikogu koosolek. Muu hulgas kinnitati 2012. aasta tulude kulude aruanne ja võeti vastu 2013. aasta eelarve.

6. märts        IVKHK läbirääkimised ametiühingu ja direktsiooni vahel. EHList osales läbirääkijana juhatuse aseesimees Aleksandr Tiidemann.

8. märts        EHLi juhatuse aseesimees Aleksandr Tiidemann osales koolitusel “Kust leida motivatsiooni”.

11. märts      EHLi juhatuse esimees Reemo Voltri kohtus Lääne-Virumaal lasteaiaõpetajatega.

12. märts      EHLi juhatuse esimees Reemo Voltri ja EHLi Õigusnõunik Vaike Parkel kohtusid Raplamaal laseaiaõpetajatega.

13. märts      EHLi juhatuse esimees Reemo Voltri esines ettekandega Lapse Huvikaitse Koda poolt korraldatud seminaril Viimsis. Ettekande teema “Õpilase ja õpetaja õigused”.

13.-14. märts
   EHLi välissekretär Evi Veesaar osales OECD – EI ühiselt korraldatud III tippkohtumisel õpetajakutse teemal Amsterdamis. Tippkohtumisele olid kutsutud osalema PISA testi tulemuste põhjal maailma 20 parima riigi delegatsioonid, et arutada õpetajate tööd, töötingimusi ja õpetamise kvaliteeti praegu ja tulevikus.

VEEBRUAR

 4. veebruar      EHLi juhatuse väljasõiduistung Narva.

12. veebruar    EHLi ja Rootsi Lärärförbundeti ühisseminar Tallinnas. Teemaks kollektiivlepingute vajalikkusest haridussektoris.

13. veebruar    EHLi ja Rootsi Lärärförbundeti ühisseminar Rakveres.

14. veebruar    EHLi ja Rootsi Lärärförbundeti ühisseminar Tartus.

15. veebruar    EHLi ja Rootsi Lärärförbundeti ühisseminar Pärnus.

24.-27. veebruar  EHLi juhatuse esimees Reemo Voltri ja EHLi välissekretär Evi Veesaar osalesid üle-euroopalisel haridustöötajate ametiühingute juhtide kokkusaamisel Brüsselis, kus arutati majanduskriisi mõju haridussektorile ja võimalusi ning meetmeid kriisist väljumiseks.

JAANUAR

 4. jaanuar      Koolispordi Liidu üritus – Aleksandr Tiidemann.

8. jaanuar 
     Linnade Liidu ja Maaomavalitsuste Liidu esimeestega kohtumine koostöö arutelu – Reemo Voltri ja Aleksandr Tiidemann.

15. jaanuar    Eesti Õpetajate Liiduga koostöö arutamine PGS muudatustega seoses – Reemo Voltri ja Aleksandr Tiidemann, Vaike Parkel.

16. jaanuar    Reemo Voltri  HTMis, kus tutvustati Aasta Õpetaja valimise muudatusettepanekuid.

22. jaanuar    EHLis  toimus kohtumine koostööpartnerite Eesti Koolispordi Liidu ja Eesti Õpetajate Meeskoori esindajatega. Reemo Voltri, EKSL ja EÕL esimehed allkirjastasid koostöölepped.

22. jaanuar  
  EHL esindajad kohtusid Eesti Õpetajate Liidu esindajatega PGS muudatustega seoses- Reemo Voltri ja Aleksandr Tiidemann, Vaike Parkel.

23. jaanuar    Reemo Voltri HTMis, kus arutati Aasta Õpetaja valimisega seonduvat.

23. jaanuar    Aleksandr Tiidemann ja Vaike Parkel kohtusid Koolipsühholoogide esindusega koostöö arutamiseks.

29. jaanuar    EHL esindajad Reemo Voltri ja Vaike Parkel osalesid Riigikogu kultuurikomisjonis põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvateseaduste muutmise seaduse eelnõu arutelul.