CEENET-i (Central and East European Network)  esimene kohtumine toimus 25. novembril 2014. aastal Viinis ETUCE erakorralise konverentsi raames.

Võrgustiku eesmärgiks on suurendada ETUCE kesk- ja ida-Euroopa piirkonna organisatsioonide koostööd ühiste problemide lahendamisel ning tugevdada nende koostööd ETUCEBrüsselis asuva sekretariaadiga. Võrgustik on loodud esialgu 2 aastase katseajaga. Selle töökeelteks on inglise- ja venekeel.

CEENET-i eesmärgid on:

  • luua tihedam omavaheline EI väärtustel ja poliitikal põhinev suhtlus EI/ETUCE ja võrgustiku riikide ministeeriumide esindajatega;
  • võimaldada organisatsioonidele kontaktide, informatsiooni ja kogemuste vahetamist kesk- ja ida-Euroopa ümarlaudade ja ETUCE konverentside vahelisel ajal;
  • toetada demokraatlikke arenguid ja struktuure koos suutlikkuse kasvatamisega;
  • hõlbustada tõhusamat teabevahetust ning veenduda, et olulised uudised ning ühist huvi pakkuvad teemad saavad arutatud ning et need ka organisatsioonide endi ja ka EI/ETUCE tähelepanu pälviksid;

Mitmedki küsimused on võrgu seisukohalt olulised, eriti aga:

  • keskendumine Euroopa hariduse standarditele ja kvaliteetsele haridusele;
  • keskendumine töötasule ja –tingimustele;
  • keskendumine riiklikule sotsiaaldialoogile ja kollektiivläbirääkimistele.

Võrgu tegevused peaksid üldiselt toetama EI/ETUCE tegevusplaani ning kasutama juba olemasolevaid ressursse, nt kaks korda aastas toimuv CEE ümarlaud, arengukoostöö projektid jmt.

Lae alla info CEENET-i kohta (inglise keeles)

CEENET-i deklaratsiooni on võimalik lugeda ETUCE kodulehelt (inglise keeles).