Tallinna HAÜL uus juhatusTallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu liikmeskonna moodustavad enam kui 100 liikmesorganisatsiooni 1800 liikmega, sealhulgas pensionäride koondis HÄRMALÕNG 120 liikmega.

THAÜL-i juhatus valitakse üldkoosoleku poolt 5 aastaks.  27. 10. 2015. a. toimus THAÜL üldkoosolek, kus valiti uus 9-liikmeline juhatus.

Konsultatsioonid:

Aadress: Raekoja plats 14,  Tallinn

E, T   9:00-17:00

R       10:00-15:00

Lisaks ajad kokkuleppel: esimees Annemai Annijerv +372 5354 3697

Tallinna HAÜL juhatuse koosseis:

Annemai Annijerv

TAHÜL juhatuse esimees

(+372) 5354 3697; 6 446 120

a.annijerv@aliit.tln.edu.ee

Merike Tuisk

esimehe asetäitja

Tallinna Ühisgümnaasiumi usaldusisik

m.tuisk@aliit.tln.edu.ee

Ingrid Aamisepp

Tallinna Tehnikagümnaasiumi usaldusisik

Michael Kirschinger

Kadrioru Saksa Gümnasium

Tamara Jevsejeva

Tallinna Tõnismäe Reaalkool

Karin Klemmer

Tallinna Nõmme gümnaasium

Ulvi Noor

Tallinna Ehituskooli usaldusisik

Kersti Vare

Tallinna Lasteaed Karikakar

Natalja Russetski

Tallinna Ülemiste Lasteaia usaldusisik

THAÜL juhatuse auliikmed on:

Ester Karjamaa

Pensionäride Koondis Härmalõng

Evi Veesaar

esimehe asetäitja; THAÜL juhatuse esimees aastail 2005 – 2015.

(+372) 5330 4686; 6 446 120

e.veesaar@aliit.tln.edu.ee

Tallinna HAÜL-i tegevus

Organisatsiooni eesmärgiks on ühistegevuse kaudu oma liikmete töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike, hariduslike ning sotsiaalsete huvide ja õiguste esindamine ja kaitsmine. Korraldatakse ühistegevust koordineerivaid ja liikmeskonna tegevust juhendavaid seminare-õppusi, juriidilist koolitust, nõupidamisi aktuaalsetel teemadel näiteks: AÜ usaldusisiku koolitused – teave usaldusisiku õiguslikust seisundist, õigusaktidest, kollektiivläbirääkimistest ja – lepingute sõlmimisest, sotsiaaldialoogist – palgaläbirääkimistest, õpetajate koormusest ja stressist – pingete kogunemise vältimisest ja stressiga toimetulekust ning õpetajate õigustest ja kohustustest.

Tallinna õpetajate töötasu alammäär oli 4 % kõrgem kui vabariigis. Eriti on tõusnud õpetajate  töötasu alammäär koolieelsetes lasteasutustes, kus õpetaja on tasustatud võrdselt üldhariduskoolis töötavale õpetajale kehtestatud palga alammääraga ja õpetaja abi töötasuks sai 0,5 õpetaja palgast. Klassijuhataja tööd hinnatiTallinnas kõrgemalt kui vabariigis.

Alates 01.09.2013.a. kaotati atesteerimise senine korraldus (kaotati nimetused noorempedagoog, pedagoog, vanempedagoog ja pedagoog-metoodik) ja ühes sellega kaotati ka kõrgemale astmele kehtinud erinev  palgamäär, mille vastu ametiühing korduvalt protesteeris.

Keerukaks muudab olukorra lastele äärmiselt hädavajalike tugiteenuste osutamine.  Logopeedi, psühholoogi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, raamatukoguhoidja, pikapäevarühma õpetaja osatähtsus on vaieldamatult ülioluline. Sellest tulenevalt ka meie järjekordne ettepanek nii Riigikogule kui erakondadele – viia kooli tugisüsteemid kohalike omavalitsuste poolt rahastamiselt üle riiklikule finantseerimisele.

Majanduse olukord paranes ja 2011.a. Riigikogu valimiste eel 16.02.2011.a. kohtuti kõigi 6 Riigikogus esindatud erakondade saadikukandidaatidega, kes tutvustasid oma valimisplatvormi ja erakondade seisukohti haridusküsimustes ja nende realiseerimisvõimalusi.

Osalesid: MAILIS REPS – Eesti Keskerakond, MATI LUKAS – Eesti Reformierakond, LIISA-LY PAKOSTA Isamaa- ja Res Publica Liit, IVAR RAIG – Eestimaa Rahvaliit, KAREL RÜÜTLI – Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja RAIVO JUURAK – Eestimaa Erakond Rohelised.Toimus tihe arutelu ja esitati palju küsimusi, kuulati vastuseid ja lõpuks teatati, et valimiste järel toimub poole aasta pärast uus kohtumine, kus valitud Riigikogu liikmetel tuleb aru anda õpetajatele antud  lubaduste täitmisest. Kohtumine toimus sügisel – kuhu tulid saadikud 4 erakonnast, sest Eestimaa Rahvaliit ja Erakond Eestimaa Rohelised ei osutunud enam Riigikogusse valituks.

Kahjuks lubatu jäi sõnadeks ja nii otsustati EHL-i ja THAÜL-i poolt saata kiri Vabariigi Valitsusele ja meeldetuletus 101 riigikogu liikmele ettepanekute ja nõudmiste osas  arvestamaks õpetajaid 2012. aasta riigieelarve koostamisel. EHL korraldas selleks 25.10.2011.a.üleriigilise õpetajate protestimiitingu TOOMPEAL, millest oli arvukas osavõtt. Miitingu lõppedes anti Riigikogu esimehele Pr ENE ERGMALE  EHL-i esimees  SVEN RONDIKU  ja THAÜL-i esimees EVI VEESAARE  poolt üle miitingust osavõtjate PÖÖRDUMINE OMAPOOLSETE NÕUDMISTEGA. Kohtumine  toimus asjalikus õhkkonnas.

Kuna majanduskasv oli tuntav ja 2012.a.riigieelarves ametiühingute ettepanekuid ja nõudmisi  õpetajate palga ja töökoormuse osas ei arvestatud, siis kaasnes sellega õpetajate ja üldsuse rahulolematuse tõus. Kohtuti mitmel korral Tallinna haridusjuhtidega – abilinnapeade Yana Toomi ja Mihhail Kõlvartiga ning Haridusameti juhataja Andres Pajulaga arutamaks linna õpetajaskonna palga- ja töötingimuste, koolivõrgu, haridus- ja majandusprobleemide üle.

Keerulises olukorras, kus kulutused kodule ja toidule järjest kasvavad ja õpetajate töötasu jääb tunduvalt alla vabariigi keskmisele tasemele, samal ajal õpetaja töökoormus ületab 50 tundi nädalas. Õpetajad on stressis, sest nõudmised suurenevad pidevalt, mille tulemusena kannatab nii õpetaja, tema pere, õpilased, kool. Õpetaja vajab väärilist töötasu, väärilist sellele rühmale, klassile, keda ta õpetab. Mittekvaliteetse hariduse tagajärjel kannatab tulevikus terve vabariigi majandus, haridus ja kultuurielu – kogu Eesti tulevik. Kõike eelnevat arvestades organiseerib ametiühing edasisi protestiaktsioone õpetajate palga- ja töötingimuste  parandamiseks.

2011-2012 aastal korraldas ametiühing EHL-i eestvedamisel küsitluse õpetajaskonnas protestiavaldusteks/streigiks valmisoleku kohta. Streigi eesmärk – tõmmata tähelepanu õpetajale, õpetajate olukorrale. Tallinna haridusasutuste huvi streikimise vastu oli väga suur ja streikida soovijate arv kasvas iga päevaga. THAÜL tegi põhjalikku selgitustööd streigi seadusjärgse läbiviimise kohta, selles osalejate arvu ja kestuse kohta pidevast teavitamise vajadusest nii Tallinna Haridusametile kui ka riigikoolide toetusstreigi puhul Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Üleriigiline 3-päevane õpetajate streik otsustati läbi viia 7.- 9. märtsil 2012.aastal.

Tallinnas 7. märtsil 2012.a. Vabaduse väljakul Tallinna Haridustöötajate  Ametiühingu Liidu poolt korraldatud protestimiitingust ÕPETAJATE TÖÖTASU ALAMMÄÄRA TÕSTMISEKS VABARIIGIS, milles osales ka Harjumaa õpetajaskond, võttis osa  ca 6000 meeleavaldajat asjakohaste ning huvitavate loosungitega. Tallinnast osales 5473 haridustöötajat 171 asutusest. Esinesid 14 õpetajat ja õpetajate õigustatud nõudmiste toetajat erinevatelt elualadelt: arstid, kultuuritöötajad, üliõpilased jt. Miitingul osalejate poolt edastati avalik pöördumine Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele ja teistele instantsidele Miitingut kajastasid  otseülekannetes kõik vabariigi tele- ja raadiojaamad ning osa rahvusvahelisi telekanaleid. Täies ulatuses otseülekanne oli Tallinna TV-s. Üldsus ja meedia olid positiivselt meelestatud õpetajate nõudmiste ja korraldatud aktsioonide suhtes. Meedia kajastas põhjalikult õpetajate rasket olukorda, eriti artiklid ajalehtedes „Postimees“, „Päevaleht“, „Õhtuleht“, „Pealinn“, Delfi, TV- ja raadiosaated. Toetusmiitingutel Tallinna  haiglates esinesid THAÜL juhatuse auliige Ester Karjamaa, Urve Läänemets jt. Tallinna Linnavalitsuse korraldatud toetuskoosolekust õpetajate nõudmistele Kalevi Spordihallis 8. märtsil esines sõnavõtuga Evi Veesaar. Tallinna transporditöötajate toetusstreigi tõttu seiskus enamik trammi-, trolli- ja bussiliiklusest linnas 8.märtsil. Rahva igapäevane elu oli häiritud, aga suhtumine toimuvasse oli mõistev ja paljud inimesed said selgemini aru õpetajate töö- ja palgatingimustest tingitud äärmuslikust väljaastumisest. Kahjuks Eesti Õpetajate Liit ei toetanud õpetajate streigiaktsiooni. Streigile eelnevatel aastatel läbirääkimistel haridusministriga toonitati, et meie nõudmised ja ettepanekud on õigustatud, aga enne 2015. aastat me seda teemat valitsuses ei tõstata.

Streigi tulemusena tõusis 2013.aastal õpetajate palga alammäär noorempedagoog  715 € (end. 608 €) , pedagoog 715 € (644 €). Muutumatuks jäi vanempedagoogi 736 € ja pedagoog-metoodiku 890 € töötasu alammäär + lisatasuna 10 % klassijuhatamise eest.  Vabariigi keskmine – 900 € ja vabariigi miinimumpalk – 320 €. Tallinnas jäi kehtima vanempedagoogi 820 €, pedagoog-metoodiku  990 € alammäär ja klassijuhatamise lisatasu põhikoolis 130 € ja gümnaasiumiastmes 100  € . Eesmärgiga võrdsustada õpetajate töötasu alammäär koolieelsetes lasteasutustes üldhariduskoolides töötavate õpetajate töötasu alammmääraga, mis on olnud pidevalt meie ametiühingu põhinõudmiseks ja oli ka üks streigi nõudmisi, kuid on praeguseni täitmata.

Tihe on koostöö Tallinna Koolijuhtide Ühenduse  ja Koolieelsete Asutuste Juhtide Ühenduse vahel. Igaaastaselt osaletakse ühises heategevusprogrammis MÄRKA JA AITA, mis on mõeldud Tallinna puudustkannatavate laste abistamiseks. Koostöös Tallinna Koolijuhtide Ühendusega sõlmiti 20. märtsil 2014.a. HEA TAVA KOKKULEPE, milles pooled leppisid õpetajate töö väärtustamise ja motiveerimise eesmärgil kokku ARVESTADA ÕPETAJA TÄISAMETIKOHA KOORMUSEKS 35-tunnise üldtööaja sees KUNI 24 kontakttundi nädalas kui õpetaja töötasuks on tarifitseeritud õpetaja töötasu alammäär 800 € kuus. Meie kokkuleppe põhjal koostati ja allkirjastati 5.veebruaril 2015.a.Pärnus ÜLERIIGILINE HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPE  Haridus- ja Teadusministeeriumi, EHL-i , Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja Eesti Õpetajate Liidu poolt.

Volikogu koosolekutel on  esinenud EV Riigikogu Kultuurikomisjoni liikmed Pr Mailis Reps ja Pr Liisa Pakosta, Haridus-ja Teadusministeeriumi nõunik Pr Piret Sapp, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Hr Jüri Võigemast, EHL juhatuse auesimees Hr Sven Rondik ja sõna võtnud EHL juhatuse esimees Reemo Voltri.  Tallinnas hariduselu olukorra ja probleemide teemal on esinenud nii abilinnapea Hr Mihhail Kõlvart kui Haridusameti juhataja Hr Andres Pajula. TTÜ Prof. Mare Teichmann – Tööstressist ja läbipõlemisest ning Õpetajate pingerikkast tööst ja stressiga toimetulekust. 2015. aastal osaleti aktiivselt AÜ Keskliidu poolt algatatud aktsioonis TAASTADA TÖÖTAJATE AJUTISE TÖÖVÕIMETUSE HÜVITIS ALATES 1. HAIGESTUMISE PÄEVAST allkirjade kogumises (2932 allkirja).

Osaleti Mait Raava korraldatud EHL-i strateegia väljatöötamisel.

Ametiühingu aktiivile on korraldatud ametiühingualaste kogemuste vahetamist ja silmaringi avardavaid kohtumisi-väljasõite VÕRTSJÄRVELE (2010), RAKVERRE (2010), LAHEMAA RAHVUSPARKI (2011), PRANGLI SAARELE (2012) ja VOOREMAA-ALATSKIVI-AVINURME (2015).

Rahvusvahelised sidemed on THAÜL-il Läti AÜ LIZDA, Rootsi LÄRARFÖRBUNDET, Soome OAJ, Küprose KTÖES ja Hollandi Aob-ga, kellega oleme kohtunud võõrsil ja  kelle delegatsioone oleme vastu võtnud Tallinnas (4 slaidi – OECD-EI FIRST SUMMIT on TEACHING PROFESSION  on 19-21 March 2011 in NEW YORK, Evi Veesaare ettekanne Eesti õpetajate ametiühingu tegevusest EHL välissekretärina).

Ühiselt Tallinna Linnavalitsuse ja Haridusametiga tunnustatakse  igal aastal linna parimaid õpetajaid rahvusvahelise õpetajate päeva eelsel pidulikul koosviibimisel.

Enam on vaja liikmeskonda suurendada, eriti koolieelsetes lasteasutustes ja kollektiivlepingute sõlmimist nii koolides kui koolieelsetes lasteasutustes.

Dokumendid