Tallinna HAÜL uus juhatusTallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu liikmeskonna moodustavad 100 liikmesorganisatsiooni üle 1600 liikmega, sealhulgas pensionäride koondis HÄRMALÕNG 120 liikmega.

THAÜL-i juhatus valitakse üldkoosoleku poolt 5 aastaks.  27. 10. 2015. a. toimus THAÜL üldkoosolek, kus valiti uus 9-liikmeline juhatus.

Konsultatsioonid:

Aadress: Raekoja plats 14,  Tallinn

E, T   9:00-17:00

R       10:00-15:00

Lisaks ajad kokkuleppel: esimees Annemai Annijerv (+372) 506 2601

Tallinna HAÜL juhatuse koosseis:

Annemai Annijerv

TAHÜL juhatuse esimees

Mob.: (+372) 506 2601

Tel.: 6 446 120

a.annijerv@aliit.tln.edu.ee

Merike Tuisk

esimehe asetäitja

Tallinna Ühisgümnaasiumi usaldusisik

m.tuisk@aliit.tln.edu.ee

Ingrid Aamisepp

Tallinna Tehnikagümnaasiumi usaldusisik

Ulvi Noor

Tallinna Ehituskooli usaldusisik

Tamara Jevsejeva

Tallinna Tõnismäe Reaalkooli usaldusisik

Karin Klemmer

Tallinna Nõmme gümnaasium

Kersti Vare

Tallinna Lasteaed Karikakar usaldusisik

Natalja Russetski

Tallinna Ülemiste Lasteaia usaldusisik

THAÜL juhatuse auliikmed on:

Ester Karjamaa

Pensionäride Koondis Härmalõng

e.karjama@gmail.com

Evi Veesaar

esimehe asetäitja; THAÜL juhatuse esimees aastail 2005 – 2015.

Tallinna HAÜL-i tegevus

Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu eesmärgiks on ühistegevuste kaudu oma liikmete töö- ja kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike, hariduslike ning sotsiaalsete huvide ja õiguste esindamine ja kaitsmine. Selleks viiakse läbi ühistegevust koordineerivaid ja liikmeskonna tegevust juhendavaid seminare-õppusi, juriidilisi koolitusi, nõupidamisi ja ümarlaudu aktuaalsetel teemadel.

THAÜL peab läbirääkimisi Tallinna Linnavalitsusega töötasu-, sotsiaal- ja töötingimuste üle. Selle tulemusena on lasteaiaõpetajate töötasu alammäär võrdne üldhariduskoolis töötavatele õpetajatele kehtestatud palga alammääraga. Õpetaja abi töötasu määr on vähemalt 0,5 õpetaja palka. Klassijuhataja tööd tasustatakse Tallinnas kõrgemalt kui vabariigis keskmiselt.

THAÜL kaitseb oma liikmete seaduslikke õigusi nii kohtus, riigiasutustes kui ka kohalikus omavalitsuses. Et meie häält kuuldavamaks teha, on nii koolides kui koolieelsetes lasteasutustes vaja sõlmida rohkem kollektiivlepinguid ning liikmeskonda suurendada.

Oma eesmärkide saavutamiseks on meil ka õigus streikida.

Viimati toimus üleriigiline 3-päevane õpetajate streik 7.- 9. märtsil 2012. aastal. Streigi tulemusena tõusis 2013. aastal õpetajate palga alammäär ning Tallinna linn tõstis klassijuhatamise lisatasu määra.

Koostöös Tallinna Koolijuhtide Ühendusega sõlmiti 20. märtsil 2014.a. HEA TAVA KOKKULEPE, milles pooled leppisid õpetajate töö väärtustamise ja motiveerimise eesmärgil kokku ARVESTADA ÕPETAJA TÄISAMETIKOHA KOORMUSEKS 35-tunnise üldtööaja sees KUNI 24 kontakttundi nädalas. Meie kokkuleppe põhjal koostati ja allkirjastati 5.veebruaril 2015.a.Pärnus ÜLERIIGILINE HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPE Haridus- ja Teadusministeeriumi, EHL-i, Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja Eesti Õpetajate Liidu poolt.

Iga-aastaselt osaletakse ühises heategevusprogrammis MÄRKA JA AITA, mis on mõeldud Tallinna puudustkannatavate laste abistamiseks.

Ühiselt Tallinna Linnavalitsuse ja Haridusametiga tunnustatakse igal aastal linna parimaid õpetajaid rahvusvahelise õpetajate päeva eelsel pidulikul koosviibimisel.

Dokumendid