EHL ettepanek seaduseelnõu § 20. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmine osa kohta.