2018.a.

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) pidas läinud aastal valitsusega töötasu alammäära läbirääkimisi, millest ei võtnud taas volituste puudumise tõttu osa Eesti Maaomavalitsuste Liit ega Eesti Linnade Liit.

Vastavalt Vabriigi Valitsuse määrusele on alates 2018.a 1. jaanuarist täistööajaga töötavate õpetajate miinimumtöötasu 1150 €, mis tähendab alammäära 15% tõusu (2016.a. 1. jaanuarist oli alammäär 1000 €). Lasteaiaõpetajate töötasu järele aitamise meetme järgi, mis on  on 1. jaanuarist 2018.a. lasteaiaõpetajate töötasu 85% üldhariduskoolide õpetajate töötasust ehk 978 €. Lasteasutuse õpetajate toetuse vahendid eraldatakse kohalikele omavalitsustele toetusfondist. Toetusfondi vahendite jaotuspõhimõtted on kehtestatud riigieelarve seaduse alusel toetusfondi määrusega.

Võitlus õpetajate palgatõusu nimel on olnud kõigil tasanditel intensiivne. Siiski ei saa EHL kinnitatud töötasu alammäära suurusega rahul olla. EHL tegi ettepaneku tõsta õpetajate töötasu alammäär 2018. aastal võrdseks eeldatava Eesti Vabariigi keskmise töötasuga, see tähendab ligikaudu 1280 euroni kuus. Vastavad seisukohad avaldas EHL ka Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule. Selleks, et saavutada eesmärk, kus aastaks 2019 on õpetajate miinimumpalk 1,2 kordne Eesti keskmisest palgast, tuleb järgneval kahel aastal tõsta õpetajate töötasu miinimumi vähemalt samaväärses tempos.

Kui vaadata aastate lõikes õpetaja miinimumtöötasu ja keskmise töötasu suhet, läheneb õpetaja töötasu keskmisele ka järgmisel aastal, kuid ainult 4 protsendipunkti. Selline tõus eeldab aga 2018. aastal 10 protsendipunktist tõusu võrreldes 2019. aasta keskmise töötasuga.

Õpetajatelt on nõutav magistrikraad, mille omandamise eel ja järel hindavad värsked õpetajad pakutavat tasu. Kõrgharitud spetsialistile ei ole aga 1150 eurone töötasu atraktiivne. Indikaatorid õpetajate keskmisest vanusest, mis on kõrgeim Euroopas, ja soolisest koosseisust, mille kohaselt meesõpetajate osakaal on väikseim Euroopas, näitavad riske, et õpetajate järelkasv on juba jäämas väheseks. Õpetaja ametikohale peaks siiski olema konkurents, mis tagaks parimatest parimate kandideerimise ametisse, mille otsese tulemusena kujundatakse järeltulevat põlve. Kui aga töötasu ei taga kohaseid elustandardeid, siis vaid muudest meetmetest ametikohtade täitmiseks ei piisa. Õpetaja peab saama väärikat palka, et elada väärikat elu ning olla autoriteediks õpilaste ees.

 

EHL jätkab järjekindlalt õpetaja töö väärtustamise propageerimist kõigil tasanditel! Üks oluline osa sellest on õpetaja väärikas tasustamine. Selles osas on meie siht endine – kõigi õpetajate töötasu alammäär peab algama riigi keskmisest palgast!