Õpetajate palga alammäärad

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt arutamiseks pakutud õpetaja ametikoha ümberkujundamiseks seonduvates muudatustes on kavandatud õpetaja töötasu üle otsustamine anda koolijuhi ainupädevusse. See tähendaks praeguse õpetajate atesteerimissüsteemi kaotamist ja loobumist õpetajate töötasu üleriigiliselt kehtestatud alammääradest(PGS §76). Samal ajal, kui püütakse leida võimalusi ametnike töötasude läbipaistvamaks muutmiseks, tooks see kaasa koolides õpetajate töötasu määramisel subjektiivsete otsuste tegemist. Soome hariduse korraldus on maailma parimate seas ning neil on igaaastaselt määratud nii koolijuhtide kui õpetajate töötasu konkreetsed määrad, siis tuleks ka meil sellest eeskuju võtta. 

Käesolevaga avaldame informatsiooniks õpetajate töötasu määrad, mis kehtivad Soomes käesoleval ajal(lisatud). Peame äärmiselt vajalikuks, et Eestis säilitatakse õpetajatele üleriigiliselt kehtestatud töötasu alammäärad(PGS §76) ning selleks kaasajastatakse õpetajate atesteerimisnõuded.

Sven Rondik
EHL juhatuse esimees

EHL juhatuse otsus streigi korraldamisest

Kuna Vabariigi Valitsus ja Riigikogu ei pidanud võimalikuks eraldada 2012.a riigieelarves täiendavaid vahendeid EHLi poolt tehtud ettepaneku elluviimiseks õpetajate palga alammäärade tõstmiseks alates 1. jaanuarist 2012.a 20% võrra, siis korraldati EHL initsiatiivil Vabariigi kõikides maakondades õpetaja küsitlus nende valmisolekust streigi korraldamiseks palganõudmiste tõstmiseks.

Vastav küsitlus viidi läbi ajavahemikus 2011.a detsember – 2012.a jaanuar. Küsitluse tulemused näitasid, et oluline osa õpetajatest peavad vajalikuks streigi korraldamist ning avaldasid soovi sellest aktiivselt osa võtta. Rohkesti on ka neid haridusasutusi, mille töötajad vaatamata sellele, et nendes pole EHLi organisatsioone, avaldasid soovi kavandatavas streigis osaleda

EHL on pöördunud Riikliku lepitaja poole avaldusega aidata kaasa kokkuleppe saavutamiseks Vabariigi Valitsusega ja kohalike omavalitsustega, et tõsta töötasu alammäärasid õpetajatele atesteerimisel omistatud ametijärkude kaupa ja need oleksid aastal 2012 järgmised:

Noorempedagoog    729,82 eurot
Pedagoog        772,85 eurot
Vanempedagoog    883,28 eurot
pedagoog-metoodik    1066,66 eurot

EHL avaldus on praegu Riikliku lepitaja menetluses.

Rahandusminister Jürgen Ligi teatas, et valitsuskoalitsioon ei pea võimalikuks kuni 2016.a riigieelarvest töötasu saavate töötajate palgatõusuks täiendavaid rahalisi vahendeid eraldada. Valitsuse seisukoht on, et töötasu tõstmiseks tuleb leida võimalusi haridussüsteemi siseselt – seega peaks haridustöötajatele töötasu tõstmiseks leidma täiendavaid vahendeid seoses muudatustega koolivõrgus ning koos õpilaste arvu vähenemisega ja ka vajaduse vähenemisega õpetajate ametikohtade arvus.

See on pikaajaline protsess ja ei võimalda lähiaastatel õpetajate töötasu olulist tõstmist. Sellest võib järeldada, et võimu ja valitsemisorganid ei kavatsegi õpetaja töötasu tõstmist lähiaastatel reaalselt lahendada. Samal ajal on töötajate majanduslik olukord tervikuna halvenenud ning valitsemis- ja võimuorganid ignoreerivad töötajate ühenduste ettepanekuid ja nõudmisi konkreetsete sammude kavandamiseks töötajate majandusliku olukorra parandamiseks ning nende õiguste tagamiseks.

Arvestades kujunenud olukorda juhatus otsustab:

1.    Kui Riikliku lepitaja poolt läbiviidud lepitustegevus ei anna soovitud tulemusi, korraldada 1-päevane üleriigiline streik EHL nõudmiste toetuseks ja juhatusel määrata streigi korraldamise aeg ning asuda streigi ettevalmistamisele
2.    EHL maakonna- ja linnaliitudel ning haridusasutuste aü usaldusisikutel jätkata õpetajate seas selgitustööd nende rohkemaks kaasamiseks võimalikus korraldatavas streigis
3.    Avaldada EHL maililistis, EHL interneti kodulehel ja FB-s streigi korraldamisega seonduvad juhised jm materjalid
4.    Pöörduda Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) ja kõikide vabariigi ametiühingute  ning töötajate ühenduste poole toetada, et toetataks EHL võitlust õpetajate töötasude tõstmise eest, sh võimalikku streiki, samuti kutsuda kõiki ametiühinguid üles koostöö tugevdamisele ja koordineerimisele ja vajadusel ühisaktsioonide korraldamisele kõigi töötajate huvide kaitsmisel
5.    Teha ettepanek EAKLile jt töötajate üleriigilistele ühendustele korraldada ühisnõupidamine koostöö tugevdamiseks seismaks töötajate seaduslike huvide kaitsel.

Sven Rondik
EHL juhatuse esimees