Õpetajate streigist – Streik ja “10 käsku”

Õpetajate streigist

Streik ja „10 käsku“.

Tooksin siinjuures mõned selgitused Liisa Pakosta artikli kohta „Õpetajate streigiõpik. Kümme soovitust ja nõuannet“, mis ilmus 23.veebruari Õpetajate Lehes (vt http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=6922 ).

Tegelikult oodanuks Riigikogu IRL fraktsiooni liikme poolt ennekõike soovitusi ja ettepanekuid oma erakonnale, et õpetajate töötasu tõstmise küsimused leidnuks lahendust juba 2012.a riigieelarves. Oli ju IRL enne eelmisel aastal toimunud Riigikogu valimisi püstitanud oma valimisplatvormis konkreetse ülesande, et õpetajate töötasu alammäär 2014.aastal saaks Rahandusministeeriumi poolt prognoositud vabariigi keskmise palga tasemele.

Valimiseelsel kohtumisel haridustöötajatega avaldas ka Liisa Pakosta veendumust, et õpetajate palga alammäärasid tuleb juba 2012.aastal tõsta. Kahjuks võimukoalitsiooni valitsusleppes „unustati“ IRL poolt järjekordselt oma valimislubadused. Kui IRL oleks oma lubadustest kinni pidanud, siis oleks olnud võimalus palgaläbirääkimistel küsimuse lahendada ja streigiks vajadust poleks olnud. Kuna terve aasta jooksul toimunud läbirääkimised õpetajate töötasu alammäära tõstmiseks lõppesid tulemusteta, siis osutus ainsaks võimaluseks korraldada õpetajate streik.

Riikliku lepitaja poolt 13.veebruaril 2012.a vastuvõetud otsus andis võimaluse alustada konkreetse tegevusega õpetajate üleriigilise streigi korraldamiseks7.-9. 2012.a Kuna eespoolnimetatud artiklis oli toodud nn soovituslikud nõuanded kümne punkti kaupa, siis kirjutan ka omapoolsed selgitused nendest lähtuvalt.

1.Streigi aega ei saa suvaliselt valida. Selleks peavad palgaläbirääkimised lõppema tulemusteta ja streik saab toimuda alles pärast riikliku lepitaja poolt vastava otsuse vastuvõtmist. Eelmise aasta septembrikuus palgaläbirääkimised veel toimusid.

2.Töövõtjate poolt korraldatud streik toimub tööandjate mõjutamiseks. Tegelik õpetajate töötasu on regiooniti erinev ja ei sõltu nende töötulemustest, vaid kohalike omavalitsuste võimalustest ja tahtest. Kuna Eestis on arvukalt väikeseid omavalitsusi, kellel puuduvad vajalikud finantsilised võimalused, siis nende arvelt ei saa õpetajate töötasu probleeme üleriigiliselt lahendada. Eelmisel aastal oli Eestis 10 valda ja linna, kus õpetajatele maksti alammäärast kõrgemat tasu. Ilma riigieelarvest vahendites eraldamiseta ei ole võimalik üleriigiliselt õpetajate töötasu alammäärasid tõsta.

3.Enne eelmisel aastal toimunud Riigikogu valimisi korraldati EHL poolt kohtumisi erakondade esindajatega. Kõik lubasid ja pidasid vajalikuks õpetajate töötasu olulist tõstmist juba 2012.aastal, sealhulgas ka IRL.

4.Arvestades ebaõiglaselt madalat töötasu, mis kaugeltki ei väärtusta õpetajate tööpanust, tuleb vajalikud rahalised vahendid ette näha ennekõike riigieelarves. Järelikult õpetajate töötasu küsimuste lahendus sõltub riigi võimu- ja valitsemisorganitest.

5.Vastavalt seadusele teatati EHL korraldatavast streigist vähemalt 2 nädalat ette, toetusstreigist etteteatamine on ettenähtud vähemalt 3 päeva. Õpetajate hoiatusstreigist räägivad pressis ajakirjanikud, kes kahjuks seadusi ei tunne. Tunniajalist hoiatusstreiki EHL ei ole kavandanud.

6.Lastevanemate toetus õpetajate streigile on olemas. Loomulikult on ka erandeid kes ei mõista või ei taha tunnistada õpetajate õigust välja astuda oma õigustatud nõudmiste eest neile, kui tippspetsialistile makstava madala palga tõstmise eest.

7.Streigi ajal andmata õppetunnid võivad õpetajad kokkuleppel haridusasutuse juhtkonnaga hiljem teha, seda ettenähtud töötasu eest.

8.meediakajastustes on õpetajate suhtes positiivne. Mis puutub EHL juhatuse esimees S. Rondikusse, siis olles määratud EHL juhatuse poolt streigikorraldust juhtima, peab ta sellest üldsust informeerima. Ajalehtedes ja TV-s, raadios on rohkesti avaldanud oma arvamusi streigist koolide ja lasteasutuste õpetajad.

9.EHL pole kunagi esitanud nõudmist õpetajate palgaküsimus lahendada teiste töötajate arvelt. Kui õpetajate palga alammäära 20%-line tõstmine nõudnuks 2012.aasta riigieelarve eelnõus kavandatud hariduseks eraldatud vahendite 0,56% lisa, siis poliitilise tahte olemasolul oleks võinud seda teha. Riigieelarvet ega Eesti riiki poleks see põhja viinud. Õpetaja töötasu peab olema tippspetsialisti tasemel ja mitte alla vabariigi keskmise!

10.Võrdlus Eesti ja Soome õpetajate nii ühiskondliku positsiooni ja töötasu osas ei räägi meie õpetajate kasuks. Kui kümmekond aastat tagasi oli ka Soomes õpetaja amet mitte eriti hinnatud, siis riigipoolne panus hariduse edendamisse ja õpetajate töötasu tõstmine on olulisi positiivseid muudatusi kaasa toonud. Teatavasti loetakse Soome haridust maailma paremikku kuuluvaks – meil on, kellest eeskuju võtta! Tehkem siis seda!

Sven Rondik

EHL juhatuse esimees

Õpetajate üleriigilisest streigist 7.-9. märtsil 2012.a

EHL teatab, et üleriigiline streik pedagoogide töötasu tõstmise nõudmiseks toimub ajavahemikus 7.-9.märts 2012.a.

Streigi toimumise, sh õiguslike aluste, korraldamise, nõudmiste jm vajaliku kohta leiate teavet streigi korraldamise juhendmaterjalist.

NB! Streigist osavõtust tuleb informeerida asutuse juhtkonda, valla- või linnavalitsust vähemalt 2 nädalat ette, s.o 21-ndaks veebruariks 2012.a.

Nendes haridusasutustes, kus on kehtiv kollektiivleping, saab korraldada toetusstreike, mis ei või kesta üle 3 päeva(Kollektiivse töötüli lahendamise seadus §18).

Astugem aktiivselt välja õpetajate töötasu tõstmise õigustatud nõudmiste eest.

Üheskoos suudame!

Sven Rondik
EHL juhatuse esimees

Läbirääkimised riikliku lepitaja juures

1. veebruaril k a toimus riikliku lepitaja juures lepituskoosolek Vabariigi Valitsuse, kohalike omavalitsuste liitude ja Eesti Haridustöötajate Liidu esindajate vahel 2012.a pedagoogide töötasu alammäärade tõstmise küsimuses.

Vabariigi Valitsuse esindajana Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad kinnitasid, et mingeid võimalusi 2012.aastaks õpetajate töötasu alammäärade tõstmiseks ei ole ning vastavat kokkulepet ei õnnestunud ka riikliku lepitaja vahendusel saavutada.

Riiklik lepitaja vormistab oma otsuse, sh töörahu kehtivuse osas, järgmise nädala algul. Sõltuvalt otsusest kavandame oma edasise tegevuse, sh streigi toimumise. Tehtud otsustest teavitame ka meie koduleheküljel ja FB vahendusel.

Sven Rondik
EHL juhatuse esimees

Õpetajate palga alammäärad

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt arutamiseks pakutud õpetaja ametikoha ümberkujundamiseks seonduvates muudatustes on kavandatud õpetaja töötasu üle otsustamine anda koolijuhi ainupädevusse. See tähendaks praeguse õpetajate atesteerimissüsteemi kaotamist ja loobumist õpetajate töötasu üleriigiliselt kehtestatud alammääradest(PGS §76). Samal ajal, kui püütakse leida võimalusi ametnike töötasude läbipaistvamaks muutmiseks, tooks see kaasa koolides õpetajate töötasu määramisel subjektiivsete otsuste tegemist. Soome hariduse korraldus on maailma parimate seas ning neil on igaaastaselt määratud nii koolijuhtide kui õpetajate töötasu konkreetsed määrad, siis tuleks ka meil sellest eeskuju võtta. 

Käesolevaga avaldame informatsiooniks õpetajate töötasu määrad, mis kehtivad Soomes käesoleval ajal(lisatud). Peame äärmiselt vajalikuks, et Eestis säilitatakse õpetajatele üleriigiliselt kehtestatud töötasu alammäärad(PGS §76) ning selleks kaasajastatakse õpetajate atesteerimisnõuded.

Sven Rondik
EHL juhatuse esimees

EHL juhatuse otsus streigi korraldamisest

Kuna Vabariigi Valitsus ja Riigikogu ei pidanud võimalikuks eraldada 2012.a riigieelarves täiendavaid vahendeid EHLi poolt tehtud ettepaneku elluviimiseks õpetajate palga alammäärade tõstmiseks alates 1. jaanuarist 2012.a 20% võrra, siis korraldati EHL initsiatiivil Vabariigi kõikides maakondades õpetaja küsitlus nende valmisolekust streigi korraldamiseks palganõudmiste tõstmiseks.

Vastav küsitlus viidi läbi ajavahemikus 2011.a detsember – 2012.a jaanuar. Küsitluse tulemused näitasid, et oluline osa õpetajatest peavad vajalikuks streigi korraldamist ning avaldasid soovi sellest aktiivselt osa võtta. Rohkesti on ka neid haridusasutusi, mille töötajad vaatamata sellele, et nendes pole EHLi organisatsioone, avaldasid soovi kavandatavas streigis osaleda

EHL on pöördunud Riikliku lepitaja poole avaldusega aidata kaasa kokkuleppe saavutamiseks Vabariigi Valitsusega ja kohalike omavalitsustega, et tõsta töötasu alammäärasid õpetajatele atesteerimisel omistatud ametijärkude kaupa ja need oleksid aastal 2012 järgmised:

Noorempedagoog    729,82 eurot
Pedagoog        772,85 eurot
Vanempedagoog    883,28 eurot
pedagoog-metoodik    1066,66 eurot

EHL avaldus on praegu Riikliku lepitaja menetluses.

Rahandusminister Jürgen Ligi teatas, et valitsuskoalitsioon ei pea võimalikuks kuni 2016.a riigieelarvest töötasu saavate töötajate palgatõusuks täiendavaid rahalisi vahendeid eraldada. Valitsuse seisukoht on, et töötasu tõstmiseks tuleb leida võimalusi haridussüsteemi siseselt – seega peaks haridustöötajatele töötasu tõstmiseks leidma täiendavaid vahendeid seoses muudatustega koolivõrgus ning koos õpilaste arvu vähenemisega ja ka vajaduse vähenemisega õpetajate ametikohtade arvus.

See on pikaajaline protsess ja ei võimalda lähiaastatel õpetajate töötasu olulist tõstmist. Sellest võib järeldada, et võimu ja valitsemisorganid ei kavatsegi õpetaja töötasu tõstmist lähiaastatel reaalselt lahendada. Samal ajal on töötajate majanduslik olukord tervikuna halvenenud ning valitsemis- ja võimuorganid ignoreerivad töötajate ühenduste ettepanekuid ja nõudmisi konkreetsete sammude kavandamiseks töötajate majandusliku olukorra parandamiseks ning nende õiguste tagamiseks.

Arvestades kujunenud olukorda juhatus otsustab:

1.    Kui Riikliku lepitaja poolt läbiviidud lepitustegevus ei anna soovitud tulemusi, korraldada 1-päevane üleriigiline streik EHL nõudmiste toetuseks ja juhatusel määrata streigi korraldamise aeg ning asuda streigi ettevalmistamisele
2.    EHL maakonna- ja linnaliitudel ning haridusasutuste aü usaldusisikutel jätkata õpetajate seas selgitustööd nende rohkemaks kaasamiseks võimalikus korraldatavas streigis
3.    Avaldada EHL maililistis, EHL interneti kodulehel ja FB-s streigi korraldamisega seonduvad juhised jm materjalid
4.    Pöörduda Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) ja kõikide vabariigi ametiühingute  ning töötajate ühenduste poole toetada, et toetataks EHL võitlust õpetajate töötasude tõstmise eest, sh võimalikku streiki, samuti kutsuda kõiki ametiühinguid üles koostöö tugevdamisele ja koordineerimisele ja vajadusel ühisaktsioonide korraldamisele kõigi töötajate huvide kaitsmisel
5.    Teha ettepanek EAKLile jt töötajate üleriigilistele ühendustele korraldada ühisnõupidamine koostöö tugevdamiseks seismaks töötajate seaduslike huvide kaitsel.

Sven Rondik
EHL juhatuse esimees