Pressiteade: Eesti Koolispordi Liit ja Eesti Haridustöötajate Liit panustavad ühiselt õpetajate tervisesse

Pressiteade , 23.01.2012

Eile, 22.jaanuaril allkirjastasid Eesti Koolispordi Liidu (EKSL) president Lauri Luik ja Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Remo Voltri ühise koostööleppe,  mille kohaselt toetab Eesti Haridustöötajate Liit õpetajatele korraldatavaid spordivõistlusi.Täna ei saa rääkida me vaid laste kesisest tervisest , sest ka õpetajatel lasub koolis suur töökoormus ning stress. Eesti Koolispordi Liit pakub läbi erinevate pallimänguturniiride ja spordipäevade mitmekesiseid sportimisvõimalusi kõikidele haridustöötajatatele. Aastas osaleb õpetajate spordivõistlustel enam kui pooltuhat õpetajat üle Eesti, olles eeskujuks tuhandetele õpilastele. 

EKSL presidendi Lauri Luige hinnangul on koolispordi üks eesmärke lisaks liikumisharrastuse arendamisele ja tervislike eluviiside propageerimisele koolinoorte hulgas seista hea ka selle eest, et õpetajad oleksid terved ning näitaksid noortele läbi sportimise positiivset eeskuju.  “Nii näiteks korraldab EKSL kord aastast õpetajate ja koolijuhtide võrkpalli- ning korvpalliturniiri, samuti veteranõpetajate võrkpalliturniiri „Ässad“,” sõnas Luik.

Luige sõnul on sel aastal kavas taaselustada parima kehalise kasvatuse õpetaja tunnustamise traditsioon, mille eesmärk on tänada ja esile tõsta oma valdkonna parimaid pedagooge. “Kuna nädalas on koolilastel vaid kaks kehalise kasvatuse tundi, on eriti oluline, et kehaline tegevus tunnis oleks maksimaalselt efektiivne. Seetõttu on EKSL sügiseks välja töötamas interaktiivset õppematerjali, kus õpilased, kuid ka õpetajad saavad vaadata, kuidas näiteks hüpata õigesti kõrgust, teha venitusharjutusi, visata palli jne. Tegu on nö arvutiprogrammiga, mis sisaldab endas teoreetilist baasi, õppevideosid jm olulist kehalise kasvatuse ainekava puudutavat informatsiooni, mida noor saab kodutööna omandada.” 

Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri peab väga oluliseks kahe organisatsiooni koostööd, kus ühiseks eesmärgiks on Haridustöötajate Liidul läbi  õpetajate töö- ja palgatingimuste parandamise eest seismise ja Koolispordi Liidul tema poolt pakutavate võimaluste kaudu, toetada nii tänuväärse ja raske ametiala esindajaid.

Madis Pettai
Eesti Koolispordi Liit, peasekretär
madis@koolisport.ee
Tel.   66 70 604
Mob. 50 49 044 

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) kuulutab välja konkursi sekretäri-juhiabi kohale

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) kuulutab välja konkursi sekretäri-juhiabi kohale, kelle peamiste tööülesannete hulka kuuluvad:

•    EHL-i raamatupidamise korraldamine – eelarve koostamine, majandusliku tegevuse analüüsimine ja juhatuse nõustamine, igapäevase majandustegevuse haldamine
•    EHL-i projektide koordineerimine, analüüs ja finantside taotlemine
•    EHL-i dokumentatsiooni ettevalmistamine, korrashoidmine, vastava registri pidamine
•    Rahvusvahelise suhtluse vahendamine
•    Kodulehe haldamine

Nõudmised kandidaadile:

•    Hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas ning soovitavalt veel mõne võõrkeele oskus
•    Projektikirjutamise ja juhtimise kogemus
•    Raamatupidamise baasoskused
•    Arvutikasutamise oskus vähemalt MS Office tasemel
•    Hea meeskonnatöö-, suhtlemis- ja ajaplaneerimisoskus, iseseisev mõtlemine, põhjalikkus ja täpsus
•    Kohusetundlikkus, vastutus-, otsustus- ja analüüsivõime, korrektsus

EHL pakub:

•    Huvitavat ja vaheldusrikast tööd Eesti suurimas haridustöötajaid (sh õpetajaid) ühendavas organisatsioonis
•    Konkurentsivõimelist palka
•    Töökohta Tallinna kesklinnas

Kandideerimisavaldus koos CV, motivatsioonikirja ja töötasusooviga saata hiljemalt 15.01.2013 aleksandr.tiidemann@ehl.org.ee

EHList teadaanne

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) juhatuse esimehe ametikoht

Käesolevaga mina, Sven Rondik, teatan, et ei kandideerinud enam 26.oktoobril 2012.a toimunud  valimistel EHL juhatuse esimehe ametikohale.

Olles olnud Eesti haridustöötajate ametiühingute juhatuse esimees juba 26 aastat ja praeguse Eesti Haridustöötajate Liidu asutajaliikmeks ning selle juhatuse esimeheks 22 aastat liidu loomise algusest peale,  leian, et on saabunud aeg loobuda esimehe ametist ja anda võimalus teistele seda tööd jätkata. Olles nüüd valitud EHL juhatuse auesimeheks tahan ka edaspidi anda oma panuse EHLi  tegevuses.

Tänan Teid,  kõiki ametiühinguliite, asutusi ja organisatsioone, kes on andnud oma panuse  õpetajate jt haridustöötajate ametiühingu tegevusse,  õpetajaameti väärtustamisse, pedagoogide töötingimuste ja töötasustamise parendamisse.

Lugupidamisega
Sven Rondik
EHL juhatuse auesimees

EHL toetus streikivatele meditsiinitöötajatele

Eesti Haridustöötajate Liit toetab meditsiinitöötajate õiglast võitlust, mille eesmärgiks on arstide ja õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine. Kui 2012.a märtsikuus toimunud õpetajate üleriigilist streiki toetasid aktiivselt ka paljud arstid ja õed, siis nüüd toetavad Teid õpetajad.

Oleme jõudnud Eestis olukorda, kus võimu- ja valitsemisorganitel puudub tahe töötajatega arvestada ning läbirääkimised, kui ka õnnestub neid korraldada,  ei anna arvestatavaid tulemusi.  Kas edaspidi saabki ainult streigi abil küsimusi lahendada? Arvame, et demokraatlikus riigis peaksid läbirääkimised tööandjate ja töötajate  vahel olema iseenesest mõistetavad ja leitavad lahendused viiksid elu edasi.

Koolides, koolieelsetes lasteasutustes jt haridusasutustes toimuvatel koosolekutel jm aktsioonidel toetavad õpetajad meditsiinitöötajate streiki. Ootame, et leitakse lahendus meditsiinitöötajate  õigustatud nõudmistele ja vabariigi tervishoiusüsteemi arengut takistavate tegurite kõrvaldamiseks.

Soovime kõikidele streigist osavõtvatele tervishoiutöötajatele meelekindlust oma nõudmiste eest seismisel. Jõudu ja edu Teile!

EHL juhatuse nimel
Sven Rondik
Juhatuse esimees

7. -9. märtsil 2012.a üleriigilisest õpetajate streigist osavõtnute poolt esitatud ettepanekud pedagoogide töötasu tõstmiseks, töötingimuste parandamiseks ja hariduskorralduslike küsimuste paremaks lahendamiseks

1.Riigikogu ja Vabariigi Valitsus

-Leida võimalusi ja võtta Riigikogus vastu lisaeelarve tõstmaks õpetajate töötasu alammäärasid 2012.a 20% võrra;

-Näha ette 2013.a riigieelarves vajalikud rahalised vahendid õpetajate töötasu alammäärade tõstmiseks alates 01.01.2013.a vähemalt 20% võrra;

-Moodustada kultuurkapitali eeskujul hariduskapital hõlbustamaks mitmesuguste haridusprobleemide senisest paremat lahendamist;

-Eraldada igal aastal KOVidele riigieelarvest täiendavaid vahendeid koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärade tõstmise tagamiseks.

2.Vabariigi Valitsus

-Kehtestada alates 1.septembrist 2012.a pedagoogidele 18-tunniline, liitklassides 16-tunniline õppetundide arv nädalas ning klassijuhatajate töötasuks vähemalt 25% õpetajatele atesteerimisel kinnitatud töötasu alammäärast, võrdsustada kutseõppeasutuste pedagoogide koormus munitsipaal- ja riigikoolide pedagoogide aastakoormusega arvestades õppeaasta pikkust (35 ja 40 õppenädalat)

-Töötada välja ja kinnitada tegevuskava pedagoogide töötasu alammäärade tõstmiseks 3 aasta jooksul vabariigi keskmise töötasu tasemele;

-Alustada 2012.a aprillikuus läbirääkimisi pedagoogide töötasu tõstmiseks võimaluste leidmiseks pedagoogide sh kutsekoolide pedagoogide töötasu alammäära tõstmiseks 2012.aastal ning 2013.a õpetajate töötasu alammäärade tõstmiseks vähemalt 20% võrra, tehes selleks vastavad ettepanekud 2013.a riigieelarve eelnõusse;

-Tasustada klassijuhataja tööd vähemalt 25% ulatuses õpetaja töötasu alammäärast;

-Võrdsustada koolieelsete lasteasutuste õpetajatele puhkus kooliõpetajate puhkusega (56 kalendripäeva);

-Kehtestada lisaks õpetajate atesteerimisel omistatud ametijärkude töötasu alammääradele õpetajatele pedagoogilise töö staaži eest lisatasu maksmine;

-Viia üleriigiliselt kutseõppeasutuse pedagoogi, huvijuhi, sotsiaalpedagoogi, projektijuhi, koolipsühholoogi, logipeedi, haridustehnoloogi töötasu ja tööaeg pedagoogide töötasu ja tööajaga samale tasemele;

-Kehtestada koolieelsete lasteasutuste õpetajatele atesteerimisel omistatavate

ametijärkude kaupa üleriigilised töötasu alammäärad võrdselt põhikooli- ja

gümnaasiumiõpetajate töötasu alammääradega;

-Tagada, et muukeelsetes koolides oleks õpetajatele, kes õpetavad eesti keeles, kehtestatud lisatasu 30% ulatuses töötasu alammäärast.

3.Haridus- ja Teadusministeerium

-Vähendada õpetajate töökohustusi s.o tarbetuid lisaülesandeid ja aruandlust, bürokraatlikke nõudmisi;

-Mitte pikendada kooliaastat vähendades seega õpilaste suvevaheaega, vaid suunata haridusasutusi sihipärasemalt ja intensiivsemalt kasutama õppe- ja kasvatustöö tunde, ühtlasi vähendades õpilaste kodutööde mahtu;

-Kujundada süsteem kooliõpikute jt õppevahendite tellimise ja hinnapoliitika osas saavutamaks nende maksumuse olulise vähendamise ning kindlustamaks õpetajatele valikuvõimalused paremate õpikute jt õppevahendite kasutamiseks;

-Kaasajastada õpetajate atesteerimise sisulisi nõudeid;

-Välja töötada ja rakendada süsteem tugispetsialistidele s.h abiõpetajate, sotsiaalpedagoogide, logopeedide, psühholoogide, haridustehnoloogide jt töölerakendamiseks haridusasutustes;

-Koostöös KOVidega töötada välja ja rakendada seoses koolivõrgu reorganiseerimisega põhikooli ja gümnaasiumiastme eraldamisega vabanevate õpetajate vajadusel ümberkvalifitseerimise süsteem, sh võimalus asumaks tööle koolieelse lasteasutuse õpetajana;

-Pöörduda Riigikontrolli poole ettepanekutega kontrollida 2012.a KOVides ja haridusasutustes ning HTM haldusalas olevates õppeasutustes pedagoogidele ettenähtud palgavahendite sihipärast kasutamist;

-Loobuda kampaanialikust põhikooli ja gümnaasiumide eraldamisest, arvestada lisaks haridusküsimuste lahendamisele sotsiaalsete probleemide võimalikku süvenemist, näha ette gümnaasiumides 2-3 õppesuunda, toetada vajadusel progümnaasiumide loomist;

-Arutada koos õpetajate jt huvigruppidega põhjalikult läbi ministeeriumi poolt kavandatud projekt õpetaja ametikoha ümberkujundamise kohta, mitte kehtestada muudatusi enne 2013/2014 õppeaastat

4.Kohalikud omavalitsused

-Tööandjatel, lähtudes töölepingu seadusest, tagada pedagoogidele nende poolt tehtud ületunnitöö hüvitamine;

-Kohalike omavalitsuste üleriigilistel ühendustel soovitada KOVide regionaalseid ühendusi ja KOVe sõlmima kollektiivlepinguid õppeasutuste töötajatega töösuhete paremaks reguleerimiseks;

-Vaadata läbi ja leida võimalusi koolieelsetes lasteasutustes õpetaja abide töötasu tõstmiseks ning neile vähemalt 35-päevase põhipuhkuse tagamiseks;

Ettepanekud on läbi arutatud EHL volikogu koosolekul 19.märtsil 2012.aastal.

Sven Rondik EHL juhatuse esimees