EHL tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku alustada palgaläbirääkimistega

EHL tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku alustada palgaläbirääkimistega

Käimas on Eesti Vabariigi 2021. aasta eelarve läbirääkimised ja 2021-2024 eelarvestrateegia (RES) koostamine ja arutelud, mille käigus pannakse paika meie riigi rahalised prioriteedid järgmiseks neljaks aastaks. Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) tegi valitsusele ettepaneku alustada palgaläbirääkimistega ja jätkata tööd kõige suurema eesmärgi nimel –  tagada Eesti õpetajatele (kes on magistriharidusnõudega spetsialistid) keskmine töötasu, mis on võrdne meie teiste kõrgharidusega spetsialistide töötasuga.

Eesti kõige esinduslikuma õpetajate organisatsiooni esimees ja õpetaja Reemo Voltri sõnul võib öelda, et palgaläbirääkimistega mitte ei alustata vaid jätkatakse. Jätkatakse tööd, mida on tehtud juba aastaid. EHL on teinud aastast aastasse valitsusele ettepanekuid leida vahendeid õpetajatele konkurentsivõimelise töötasu maksmiseks ja lahendust eesootavale katastroofile, mis on tingitud asjaoludest, et 40% Eesti õpetajast soovib lähima viia aasta jooksul ametist lahkuda (OECD, 2020).

EHL-i esimees ja õpetaja Voltri: „Õpetajate palgaläbirääkimised pole ainuüksi läbirääkimised töötasude teemal ning me ei seisa ainult õpetajate eest. Soovime näidata oma meelsust kogu haridus- ja teadussektori nimel. Tahame, et need kaks kõige olulisemat sektorit riigi, hariduse ning innovatsiooni arengus saaksid valitsuserakondadele prioriteedeks ning poleks alarahastatud.“

Vabariigi Valitsusele tehtud ettepanek alustada läbirääkimisi 2021. aasta palkade üle tuleneb nii seadusandlusest kui EHL-i tõsisest murest õpetajate järelkasvu pärast: „Ka kõige parematel aegadel pole olnud lihtne teha valitsuserakondadele mõistetavaks hariduse tähtsust ja väga suurt probleemi, milleks on õpetajate aina suurenev nappus. See on mitmete uuringute kinnitusena tingitud suuresti palkadest, mis pole konkurentsivõimelised teiste kõrghariduse spetsialistide töötasudega,“ selgitas Reemo Voltri.

Mitmed uuringud (vt allikate nimekirja) kinnitavad, et õpetajatöö väärtustamine ja tasustamine ei vasta õpetajate ootustele. Töökoormusest ning pingest tulenev stress tekitab läbipõlemist, millega võib sageli kaasneda õpetajaametist loobumine. Kaasa ei aita ka fakt, et üksnes veerand (26,4%) Eesti õpetajatest on arvamusel, et ühiskonnas õpetajaametit väärtustataks See aga, kas ametit peetakse väärtustatuks või mitte, võib mõjutada nii ametisse astuvate õpetajate kvaliteeti kui ka juba ametis olevate õpetajate rahulolu tööga.

EHL-i pöördumisega saab tutvuda siin: https://ehl.org.ee/2020/09/10/ehl-i-poordumine-valitsuserakondadele-riigi-eelarvestrateegia-ja-2021-aasta-eelarve-kohta/

Allikate loetelu

 • ETUCE-EFEE (2012). Recruitment and retention in the education sector. Külastatud aadressil https://csee-etuce.org/images/Publications/VP-2011-001-0160_Technical_Report_EN.pdf
 • HTM (2020). Haridus- ja teadusministeeriumi 2019. aasta tulemusaruanne. Külastatud aadressil https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_tulemusaruanne_2019.pdf
 • Mets, U., & Viia, A. (2018). Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: Haridus ja teadus. Uuringu lühiaruanne. Tallinn: SA Kutsekoda. Külastatud aadressil https://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2018/11/OSKA-Hariduse-ja-teaduse-uuringuaruanne-2018.pdf
 • OECD (2020). TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals. OECD. Külastatud aadressil https://doi.org/10.1787/19cf08df-en

Taimalu, M., Uibu, K., Luik, P., & Leijen, Ä. (2019). Õpetajad ja koolijuhid elukestvate õppijatena. OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2018 tulemused, 1. Osa. Külastatud aadressil https://www.hm.ee/sites/default/files

EHL-i pöördumine valitsuserakondadele riigi eelarvestrateegia ja 2021. aasta eelarve kohta

Mart Helme
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Helir-Valdor Seeder
Isamaa Erakond
Jüri Ratas
Keskerakond

                                                                                                                                                    8. september 2020

 

Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumine valitsuserakondade poole

Lp valituserakondade juhid!

Pöördun teie poole Eesti õpetajate esindusorganisatsiooni – Eesti Haridustöötajate Liidu nimel. Täna on algamas riigi eelarvestrateegia (RES) arutelud, mille käigus pannakse olulisel määral paika meie riigi rahalised prioriteedid järgmiseks neljaks aastaks. Me usume, et kõik valitsuserakonnad on seda meelt, et Eesti riik ja rahvas peavad olema ka edaspidi konkurentsvõimelised. Selleks peab jätkuma väga hea hariduse võimaldamine Eestis. Kui meie rahvas on hästi haritud, siis saab pikas perspektiivis riigi majandus õitseda ning seeläbi kasvada kogu ühiskonna hea- ja rahulolu.

Praegu veel on Eestis saadav haridus väga heal tasemel, mida näitavad ka rahvusvahelised uuringud. Vaadates meie õpetajate vanuselist koosseisu, sh väga madalat noorte õpetajate osakaalu ja aina kasvavat vanemate õpetajate osakaalu, on olukord pehmelt öeldes muret tekitav. Olukord võib võtta lähiaastatel katastroofi mõõtmed, kui nüüdseks pensioni ikka jõudnud ning järgmistel aastatel sinna jõudvad õpetajad töölt lahkuvad ning meil ei ole neid kellegagi asendada. Noorte õpetajate puuduse peamiseks põhjuseks on aga paraku konkurentsivõimetu töötasu.

Saime eriolukorra ajal, kui õpetajate töökoormus oluliselt tõusis, kinnitust, et õpetaja on asendamatu. Eesti õpetaja on auga magistriharidusnõudega spetsialist, mistõttu on üksnes õiglane, et ka tema töötasu on vähemalt võrdne meie teiste kõrgharidusega spetsialistide töötasuga, mis on suurusjärgus 20% kõrgem riigi keskmisest töötasust. Seda eesmärki on praktiliselt kõik (ja mitte ainult valitsuses olevad) erakonnad deklareerinud. Tulenevalt sel aastal kogu maailma ja ka Eestit tabanud COVID-19 kriisist, oleme jõudnud õpetajate töötasuga väga lähedale kauaoodatud eesmärgile. Nüüd on valitsusel ja parlamendil ajalooline võimalus sõnad konkreetseteks tegudeks muuta!

Praegust, käesolevast aastast muudetud rahastamissüsteemi arvestades, kus omavalitsustele eraldatakse iga õpetaja ametikoha kohta õpetaja töötasu alammäärale lisaks vaid 17,1%, peab õpetajate töötasu alammäär olema riigi keskmisest töötasust kõrgem, et õpetaja keskmine töötasu oleks kõrharidusega spetsialistide töötasuga võrdne. Allolevas tabelis oleme välja toonud, kuidas on aga viimastel aastatel muutunud õpetaja töötasu alammäär võrreldes riigi keskmise töötasuga ning õpetajate keskmine töötasu võrreldes kõrgharidusega spetsialistide keskmise töötasuga:

Aasta

Riigi keskmine töötasu (€)

Õpetaja töötasu allammäär (€)

Õpetaja töötasu allammäära suhe riigi keskmisesse (%)

Õpetaja keskmise töötasu suhe riigi kõrgharidusega septsialistide keskmisesse (%)

2017

1211

1050

87

87

2018

1314

1150

88

88

2019

1407

1250

89

89

2020*

1422

1315

92

90

Selleks, et jõuaksime olukorranid, kus õpetaja keskmine töötasu oleks võrdne teiste kõrgharidusega spetsialistide keskmise töötasuga on praegusel hetkel puudu 10 protsendipunkti. Keerulised ajad nõuavad julgeid otsuseid. Me usume, et see valitsus omab julgust teha selliseid otsuseid, leides vahendeid vajalikuks töötasu tõusuks.

Eesti õpetajad kutsuvad valitsust seadma haridust ka tegudes prioriteediks ning viima õpetajate palgad vastavusse ametile seatud nõudmiste ja ootustega. Tugevaks indikaatoriks, et Eesti riik hindab kvaliteetset haridust ja väärtustab õpetajate tööd, on töötasu puudutava lubaduse elluviimine järgmisest aastast. See tähendaks, et õpetajate töötasu alammäär on alates 2021. aastast võrdne prognoositava riigi keskmise töötasuga, mis vastavalt 2020. aasta suvisele majandusprognoosile on 1428 eurot. Ka igal järgneval aastal tuleb tagada õpetajate töötasu alammäära vähemalt võrdne tase riigi keskmise töötasuga. See julge ja edumeelne samm on ka väga selgeks sõnumiks noortele, et tasub õppida ja pidada üht väga olulist ja väärikat ametit.

Lähtudes antud lubadustest ja kriitilisest seisust Eesti õpetajaskonnas, ootame, et enne valimisi antud lubadused saaksid kindlasti kajastatud loodavas RES-is ning konkreetsemalt 2021. aasta eelarves.

 

Asjalikku koostööd soovides
(allkirjastatud digitaalselt)
Reemo Voltri
Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees

 

EHL SEPTEMBRIKUU UUDISKIRI: Uus hooaeg on alanud hoogsalt

Tere!
 

Uus õppeaasta on alanud. Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) liikmed on samuti mitmeid töiseid kohtumisi pidanud. Saabuval esmaspäeval ootame suvist majandusprognoosi, mis tähendab järgmise aasta palgaläbirääkimisi. Aga paljudel teistelgi teemadel on meil uudiseid, mida septembrikuu uudiskirjas jagamegi. 

Ilusat uut õppeaastat ja kohtumisteni!                         
Teie Eesti Haridustöötajate Liit                                                        

         

 

 EHL ALUSTAS LOENGUSARJA  „EHL-i VÄLKKOHTING”
 

EHL-i välkkohting“ on EHL-i algatatud loengusari, kus silmapaistvad eksperdid nii Eestist kui ka välismaalt jagavad eeskätt haridustöötajatele parimaid praktikaid päevakajalistel teemadel. Eesmärgiks on jagada inspiratsiooni ja hoida õpetajate tööelu kvaliteeti. Välkkohtingutel on omane toimuda vastavalt vajadusele, nii nagu elu nõuab. Loengud toimuvad nii silmast silma kui ka veebikeskkonna vahendusel. Infot leiab välkkohtingute kohta EHL-i Facebookist või kodulehelt.

Avakohting toimus veebikeskonna Zoom vahendusel. Tehnoloogia- ja innovatsiooniekspert Marek Strandberg ning keemik ja materjaliteadlane Katrin Idla jagasid uue õppeaasta eel kõige värskemaid teadmisi teemal „COVID19 uued hügieenireeglid“.

Loengusari “EHL-i välkkohting” on järelvaadatav EHL-i YouTube-i kanalis: https://bit.ly/31Szf7O 

 

TOETAME ÕPETAJATE HAIGUSHÜVITISE TASUMIST ESIMESEST HAIGUSPÄEVAST 

EHL pöördus Vabariigi Valitsuse, Eesti Haigekassa ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu poole üleskutsega võimaldada kogu õpetajaskonnale (alus-, üld-, kutse- ja kõrghariduse astmes) haigushüvitise tasumine alates esimesest haiguspäevast nagu see oli kevadise eriolukorra ajal.

Esinduslikema õpetajate organisatsiooni selgitust saab lugeda siit: https://bit.ly/2Z1nTN2

 

TÄHISTAME EHL30 JUUBELISÜNDMUST TEISITI 

EHL tähistab tänavu oma 30. aastapäeva. Uus aeg on seadnud uued kombed. Seetõttu ei korralda me suurejooneliselt EHL30 konverentsi ega Juubelituuri. Soovides siiski meeles pidada kaasteelisi ja tähistada olulist aastaringi, jagab EHL maakondlikele liikmesliitudele EHL-i juubelisündmuse korraldamise toetust. 

EHL-i esimees Reemo Voltri: “Tänane aasta on tõesti toonud üllatusi ning pannud ka tulevast poolaastat teisiti planeerima. See aga ei vähenda ametühingu soovi jätkuvalt tunnustada oma liikmeid ning olla kohal ka kõige pisemates esindusliitudes ja kaugemates piirkondades.” 

Küll arvestatakse Voltri sõnul ka juubelisündmusi korraldades osalejate piirarvuga: “Aga ma loodan, et seda kitsendust leevendab hea võimalus luua maakondlikel esindustel oma piirkonna ideid arvestades meeldejääv juubelisündmus.” EHL-i esimees vaatab tulevikku lootusrikkalt ning ootab kohtumisi, kus osalejate hulgale kitsendusi tegema ei pea. „Sel korral aga anname juubeliõnnitlused ja tänud edasi kõikidele meie liikmetele usaldusisikute kaudu, keda igal maakondlikul sündmusel pidulikult täname ning kohale ootame.”

Kui on soov juubelisündmuse korraldamise kohta lisainfot küsida, siis pöördu julgelt oma maakonna või linna liidu esimehe poole.

 

KAS OLED KOLLEEGILE JUBA PALJU ÕNNE SOOVINUD 

Tunneme rõõmu ka EHL-i liikmete pidupäevadest 🙂 Septembrikuus tähistame Kohtla- Järve volikogu esimehe Vera Ryzhkova sünnipäeva. Vera, palju õnne!

P.S. Kui Sul kipuvad kolleegide
sünnipäevad meelest minema, siis liitu
EHL-i Facebookiga. Märgutame
seal nendest erilistest päevadest aegsasti.

 

 

 

LIITU MEIEGA: https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/ KÜSI MEILT: https://ehl.org.ee/liikmele/foorum/ JÄLGI MEID: Facebookis TELLI UUDISKIRI: https://ehl.org.ee/.

 

EHL jagab EHL30 juubelisündmuse korraldamise toetust

TÄHISTAME EHL30 JUUBELISÜNDMUST TEISITI 

EHL tähistab tänavu oma 30. aastapäeva. Uus aeg on seadnud uued kombed. Seetõttu ei korralda me suurejooneliselt EHL30 konverentsi ega Juubelituuri. Soovides siiski meeles pidada kaasteelisi ja tähistada olulist aastaringi võimalikult paljudega, siis jagab EHL maakondlikele liikmesliitudele EHL-i juubelisündmuse korraldamise toetust. 

EHL-i esimees Reemo Voltri selgitab idee tagamaid: “Tänane aasta on tõesti toonud üllatusi ning pannud ka tulevast poolaastat teisiti planeerima. See aga ei vähenda ametühingu soovi jätkuvalt tunnustada oma liikmeid ning olla kohal ka kõige pisemates esindusliitudes ja kaugemates paikades.” 

Küll peetakse Voltri sõnul ka juubelisündmust korraldades silmas osalejate piirarvu. “Aga ma loodan, et seda kitsendust leevendab võimalus maakondlikel esindustel endil luua oma piirkonna jaoks meeldejääv juubelisündmus ning anda edasi EHL-i juubeliõnnitlused nii paljudele inimestele, kui antud ajahetkel see on võimalik.” 

Toetuse andmise kord:

EHL juubelisündmuste korraldamiseks toetuse andmise kord 2020. aastal

Kord reguleerib EHL liikmesorganisatsioonidele juubelisündmuste toetuse andmise eesmärki, taotlejale esitatavaid nõudeid ning toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ja kasutamise üle järelevalve teostamise tingimusi.

 1. Toetuse andmise eesmärgid  
  Tähistada pidulikult ja sisukalt EHL 30. aastapäeva;
  teadvustada EHL-i rolli;
  tänada usaldusisikuid (sh rinnamärgi pidulik üleandmine);
  väärtustada õpetajaametit;
  tihendada koostööd kohaliku omavalitsuse (tööandjate), erinevate huvigruppide ja koostööpartneritega.

  2. Toetuse objekt
  Käesoleva toetuse objekt on EHL piirkondlikud juubelisündmused, mille korraldamise ja läbiviimisega täidetakse toetuse andmise eesmärke.

  3. Toetuse taotlemise aeg
  Toetust saab taotleda EHL 30. aastapäevale pühendatud sündmuse korraldamiseks 2020. aastal.

 1. Nõuded taotlusele
  Taotluses peavad olema esitatud järgmised andmed:
 • taotlust esitava EHL liikmesorganisatsiooni nimi;
 • toimumise aeg ja koht;
 • osalejate eeldatav arv (peab olema vastavuses antud liikmesorganisatsiooni osakondade arvuga);
 • juubelisündmuse esialgne programm, millest vähemalt üks osa keskendub EHL 30. aastapäeva tähistamisele ja ametiühingu olulisusele (nt esineja, loeng, etteaste, žest, visuaal vmt);
 • juubelisündmuste eelarve (kogumaksumus), sh taotletav summa.
 1. Toetuse määr
  Toetuse määr kuludokumentide alusel (näiteks saali üür, toit) on kuni 30€ inimese kohta.  
 1. Taotluse menetlemine
  Taotlus vaadatakse läbi EHL juhatuse poolt hiljemalt taotluse esitamisele järgneval korralisel juhatuse koosolekul ja otsus tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult hiljemalt ühe nädala jooksul pärast otsuse tegemist.
 1. Taotluse rahuldamata jätmine
  Taotlus võidakse jätta rahuldamata, kui:
 • taotlus esitatakse tagantjärgi,
 • juubelisündmusel osaleb oluliselt vähem osalejaid kui tingimustes kirjas,
 • taotluses on esitatud teadlikult ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata,
 • taotluse tegevused ei toeta punktis üks toodud eesmärkide täitmist.
 1. Toetuse saaja kohustub:
 • taotluses nimetatud juubelisündmuse lubatud mahus ja ajal läbi viima;
 • integreerima EHL 30. aastapäeva sündmuse pealkirja;
 • nimetama EHL-i ja Haridus-ja teadusministeeriumi juubelisündmuse toetajana vastavates trükistes, reklaamides (pressiteated, raamatud, trüki, tele- ja raadioreklaam jne) ja avalikel esinemistel, samuti kasutama trükistes ministeeriumi ja EHL logo nähtaval kohal;
 • viivitamatult informeerima juubelisündmuse korraldamisel või läbiviimisel ilmnenud asjaoludest, mis seavad ohtu juubelisündmuse tulemuse saavutamise ning juubelisündmuse korraldamise edasise jätkamise otstarbekuse;
 • kutsuma EHL juhatuse esimehe korraldatavale juubelisündmusele tutvustama osalejatele EHL-i tegevust ja ametiühingu olulisust;
 • jagama EHL-i kommunikatsionispetsialistile vähemalt nädal enne sündmuse toimumist infot sündmuse programmi ja ajakava kohta, mida EHL saab kasutada oma ametlikes kommunikatsioonikanalites EHL-i juubeliaasta tutvustamiseks;
 • jagama EHL-i kommunikatsionispetsialistile kvaliteetse fotomaterjali ja kokkuvõtte sündmusel toimunust hiljemalt 2 päeva jooksul pärast sündmuse toimumist, mida EHL saab kasutada oma ametlikes kommunikatsioonikanalites järelkajastusena EHL-i tegevuse ja juubeliaasta tutvustamiseks;
 • koguma osalejatelt tagasisidet juubelisündmuse õnnestumise kohta lähtudes EHL-i tagasiside ankeedist.
 1. Toetuse väljamaksmine
  Toetus makstakse välja pärast kuludokumentide esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 1. Aruandlus
  Toetuse saaja kohustub esitama juubelisündmuse kuluaruande, sh aruande toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul pärast juubelisündmuste toimumist. Aruandes peab sisalduma:
 • juubelisündmuste nimetus, toimumise aeg ja koht,
 • juubelisündmuste osalenute tegelik arv,
 • toetuse saaja tagasiside juubelisündmuse õnnestumisele ning mõjule lähtudes osalejatelt kogutud tagasisidest (EHL-i tagasiside ankeedi tulemustest).
 1. Järelevalve
  Toetus tuleb tagasi maksta täielikult või osaliselt kui:
 • juubelisündmus ei ole osaliselt või tervikuna kavandatud mahus toimunud,
 • toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta.

Kinnitatud juhatuse 26/08/2020 koosolekul.

EHL alustas loengusarja “EHL-i välkkohting”

Eesti Haridustöötajate Liit alustas loengusarja „EHL-i välkkohting“

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) algatas loengusarja, kus väljapaistvad eksperdid jagavad päevakajalistel teemadel kogemusi, mis aitavad eelkõige haridustöötajatel oma igapäevatööd ladusalt ning inspireerituna teha. Välkkohtingutel on omane toimuda vastavalt vajadusele, nii nagu elu nõuab. Loengud toimuvad nii silmast silma kui veebikeskkonna vahendusel.

„EHL-i välkkohtingu“ sarja avaloengus jagas  tehnoloogia –ja innovatsiooniekspert Marek Strandberg ning keemik ja materjaliteadlane Katrin Idla kõige uuemaid teadmisi teemal „COVID19 uued hügieenireeglid“. Kõik loengud on EHL-i YouTubi-i kontol järelvaadatavad. 

Avaloeng toimus veebikeskkonna Zoom vahendusel ja on leitav siit: https://bit.ly/31Szf7O
Infot leiab järgmiste välkkohtingute kohta EHL-i Facebookist või kodulehelt.

LIITU MEIEGA: https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/ KÜSI MEILT: https://ehl.org.ee/liikmele/foorum/ JÄLGI MEID: Facebookis TELLI UUDISKIRI: https://ehl.org.ee/.