EHL-i pöördumine lasteaiaõpetajate poole: Sind toetab usaldusisik, piirkondlik organisatsioon ja EHL-i jurist

Head lasteaiaõpetajad!

Lasteaiatöötajad on  juba terve aasta  olnud eesliinil ja olukord on olnud paljudele pingeid tekitav ja on seda jätkuvalt. Lasteaiad on otsustatud jätta avatuks – see, et lasteaiad ja -hoiud töötavad igapäevaselt, hoiab ühiskonna olulisel määral toimivana. Paraku tähendab see lasteaiatöötajate suuremat ohustatust. Lasteaiaõpetajad peavad  olema hetkel valmis vastu võtma kõik raskused ja terviseriskid. Samas peavad lasteaiatöötajad leidma endas mõistmist lastevanemate suhtes ning tegema kõikvõimaliku, et lastel oleks lasteaias endiselt turvaline ja arendav keskkond. 

Lasteaiatöötajate igapäevatöö olulisust meie riigis on hakatud oluliselt rohkem märkama. Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) tunnustab ning tänab hetkeolukorras professionaalselt töötavaid lasteaiaõpetajaid ja on alati  oma võimaluste kohaselt  teile toeks – aruta kerkinud olukorda oma usaldusisikuga, küsi nõu piirkondlikult organisatsioonilt või pöördu EHLi juristi poole.

Lasteaia kohakasutuse äärmuslik vajadus ning selle väljaselgitamine on  jäetud perede otsustada. Pöördusime mitmetele lasteaiaõpetajatele muret tekitanud küsimustega õiguskantsleri poole ning saadud vastus on mõistetav ja seda tuleb aktsepteerida, kuid kindlasti peame ka edaspidi jälgima, et haigustunnustega lapsi lasteaeda ei toodaks. Õiguskantsleri vastust saab lugeda aadressil https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Lasteaia%20%C3%B5igus%20lapsevanematelt%20teavet%20k%C3%BCsida.pdf

Kohalikul omavalitsuse tasandil on eelkõige võimalik lapsevanemaid mõjutada, sest lasteaedades kohalkäimise hulk on üle Eesti erinev (on omavalitsusi, kus on leitud võimalus vabastada lapsevanemad lasteaia kohatasust kuni COVID-19 piirangute lõpuni). Lasteaia tasandil on aga õpetajatel ja kindlasti ka asutuste juhtkondadel  suur vastutus vanemate teavitustöös ning nendega igapäevases suhtluses. Haridus- ja Teadusministeerium viis 25.03–31.03.2021 kohalike omavalitsuste seas läbi küsitluse, et kaardistada lasteasutuste kohtade kasutamine ning koroonaviiruse kriisi leviku tõkestamisega seotud otsused. 26. märtsi seisuga käis 73% lasteaedades ja –hoidudes kohal kuni kolmandik lastest. 20% KOV-idest osales lasteaia  töös 34–50% lastest ja 7% KOV-ides 51–75% lastest.

Lasteaiaõpetajatel on mure korral abi saamiseks eelkõige võimalus kollektiivselt, läbi asutuse ametiühingu pöörduda oma juhtkonna poole, sest just töökohtadel on kõige paremini võimalik kokku leppida igapäevane töökorraldus, et kõik osapooled tunneksid end võimalikult turvaliselt.  Lisaks võib abi ja infot leida:

EHL on  lasteaiaõpetajate toetamiseks  astunud läbivalt mitmeid  olulisi samme::

  • Tänu  EHLi aktiivsele tegevusele saavutati olukord, kus kõik õpetajad saavad eelisjärjekorras vaktsineeritud (sh lasteaiaõpetajad).  Õpetajate vaktsineerimisprotsess käib. See on tähelepanu vääriv samm kogu Eestile, sest näiteks Põhjamaades ei ole õpetajad eelisvaktsineeritute hulgas.
  • Terviseriskide maksimaalseks maandamiseks tegi EHL mitmeid ettepanekuid, kuidas paremini lasteaedasid vajaliku isikukaitsevahenditega varustada ning kuidas vähendada kontake lastevanematega minimaalseks.
  • Eelmisel kevadel, kui  mõned lasteaiad olid suletud, seisis EHL selle eest, et üheski omavalitsuses lasteaiaõpetajate töötasu sulgemise tõttu ei väheneks, mis  oli mitmetes lasteaedades ja koolides reaalne oht. Raskete läbirääkimiste tulemusena erinevates KOV-s saavutati  igal pool palga säilimine.
  • EHLi esimesi prioriteete pandeemia alguses oli kõigile õpetajatele, sh lasteaiatöötajatele isikukaitsevahendite võimaldamine, et tagada eesliinitöötajate jaoks maksimaalselt turvaline töökeskkond ka ootamatus kriisiolukorras.
  • EHL on seisnud ja seisab edaspidigi lasteaiaõpetajate palkade eest. Lasteaiaõpetajate töötasu miinimumiks oleme pärast EHLi poolset aastaid kestnud vägikaika vedamist valitsuse ja KOV-idega saavutanud taseme — lasteaiaõpetaja palk on  vähemalt 90% kooliõpetaja miinimumist.  EHLi  riiklike palgaläbirääkimiste delegatsioonis on alati ka lasteaiaõpetajate esindaja.

Lõpetuseks täname  ka lapsevanemaid, kes on leidnud piirangute ajal võimaluse lapsed lasteaedadest koju jätta. Sellega on antud suur panus viiruse leviku tõkestamiseks. Igaühe panus igapäevaste kontaktide vähendamisse aitab võimalikult kiiresti kõigil pöörduda jälle  tagasi tavapärase elurütmi juurde.

 

Üheskoos suudame!

 

Reet Lepp

Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse liige ja lasteaedade esindaja

 

Reemo Voltri

Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks