EHList teadaanne

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) juhatuse esimehe ametikoht Käesolevaga mina, Sven Rondik, teatan, et ei kandideerinud enam 26.oktoobril 2012.a toimunud  valimistel EHL juhatuse esimehe ametikohale. Olles olnud Eesti haridustöötajate ametiühingute juhatuse esimees juba 26 aastat ja praeguse Eesti Haridustöötajate Liidu asutajaliikmeks ning selle juhatuse esimeheks 22 aastat liidu loomise algusest peale,  leian, et on saabunud aeg […]

EHL toetus streikivatele meditsiinitöötajatele

Eesti Haridustöötajate Liit toetab meditsiinitöötajate õiglast võitlust, mille eesmärgiks on arstide ja õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine. Kui 2012.a märtsikuus toimunud õpetajate üleriigilist streiki toetasid aktiivselt ka paljud arstid ja õed, siis nüüd toetavad Teid õpetajad. Oleme jõudnud Eestis olukorda, kus võimu- ja valitsemisorganitel puudub tahe töötajatega arvestada ning läbirääkimised, kui ka […]

7. -9. märtsil 2012.a üleriigilisest õpetajate streigist osavõtnute poolt esitatud ettepanekud pedagoogide töötasu tõstmiseks, töötingimuste parandamiseks ja hariduskorralduslike küsimuste paremaks lahendamiseks

1.Riigikogu ja Vabariigi Valitsus -Leida võimalusi ja võtta Riigikogus vastu lisaeelarve tõstmaks õpetajate töötasu alammäärasid 2012.a 20% võrra; -Näha ette 2013.a riigieelarves vajalikud rahalised vahendid õpetajate töötasu alammäärade tõstmiseks alates 01.01.2013.a vähemalt 20% võrra; -Moodustada kultuurkapitali eeskujul hariduskapital hõlbustamaks mitmesuguste haridusprobleemide senisest paremat lahendamist; -Eraldada igal aastal KOVidele riigieelarvest täiendavaid vahendeid koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu […]

Lühikokkuvõte õpetajate üleriigilisest streigist 7.-9. märtsil 2012.a

Lühikokkuvõte õpetajate üleriigilisest streigist 7.-9.märtsil 2012.a Õpetajate üleriigilise streigile saab anda hea hinnangu nii korralduse, osavõtjate arvu kui selle kajastamise ning üldsuse poolt antud positiivse hinnangu eest. 7.-9.märtsil 2012.a toimunud streigist sh hoiatusstreigist võttis osa 682 haridusasutuses kokku 17234 haridustöötajat. Streigis osales 354 koolis 10056 ja 328 koolieelses jm haridusasutuses 7178 haridustöötajat. Neist osales 1-päevases […]

Õpetajate streigist – Streik ja “10 käsku”

Õpetajate streigist Streik ja „10 käsku“. Tooksin siinjuures mõned selgitused Liisa Pakosta artikli kohta „Õpetajate streigiõpik. Kümme soovitust ja nõuannet“, mis ilmus 23.veebruari Õpetajate Lehes (vt http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=6922 ). Tegelikult oodanuks Riigikogu IRL fraktsiooni liikme poolt ennekõike soovitusi ja ettepanekuid oma erakonnale, et õpetajate töötasu tõstmise küsimused leidnuks lahendust juba 2012.a riigieelarves. Oli ju IRL enne […]

Õpetajate üleriigilisest streigist 7.-9. märtsil 2012.a

EHL teatab, et üleriigiline streik pedagoogide töötasu tõstmise nõudmiseks toimub ajavahemikus 7.-9.märts 2012.a. Streigi toimumise, sh õiguslike aluste, korraldamise, nõudmiste jm vajaliku kohta leiate teavet streigi korraldamise juhendmaterjalist. NB! Streigist osavõtust tuleb informeerida asutuse juhtkonda, valla- või linnavalitsust vähemalt 2 nädalat ette, s.o 21-ndaks veebruariks 2012.a. Nendes haridusasutustes, kus on kehtiv kollektiivleping, saab korraldada toetusstreike, […]

Läbirääkimised riikliku lepitaja juures

1. veebruaril k a toimus riikliku lepitaja juures lepituskoosolek Vabariigi Valitsuse, kohalike omavalitsuste liitude ja Eesti Haridustöötajate Liidu esindajate vahel 2012.a pedagoogide töötasu alammäärade tõstmise küsimuses. Vabariigi Valitsuse esindajana Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad kinnitasid, et mingeid võimalusi 2012.aastaks õpetajate töötasu alammäärade tõstmiseks ei ole ning vastavat kokkulepet ei […]